STAV 18.12.2017 - Rokovania bez oficialnych zaverov

18.12.2017 - Aktualne info - Vážnica Dvorianky
Dnes prišla odpoveď na infožiadosť z ministerstva dopravy, kde nás informuju, že aktualne prebiehaju rokovania bez oficialnych záverov...

 

Dňa 28.11.2017 sme na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:

 

1. Žiadam sprístupniť informáciu a teda či prebehlo rokovanie na ministerstve vo veci verejného obstarávania a financovania stavby "Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky", ktoré sa malo uskutočniť dna 28.11.2017, pripadne v inom náhradnom termíne.

2. V nadväznosti na otázku číslo 1 žiadam sprístupniť zaver z tohto rokovania na ministerstve vo veci verejného obstarávania a financovania stavby "Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky"

3. V nadväznosti na otázku číslo 1 žiadam sprístupniť konkrétne dohodnutý spôsob financovania a dohodnutý termín realizácie stavby „Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky".

4. V nadväznosti na otázku číslo 1 v prípade, že rokovania neprebehli žiadam sprístupniť informáciu, kedy predpokladá ministerstvo, že bude mat k dispozícii informácie o dohodnutom spôsobe financovania a dohodnutom termíne realizácie stavby "Výstavba vážnice na ceste 1/79 Dvorianky" pripadne iné dostupne informácie na základe ktorých je to možné predpokladať.

 

K Vašej žiadosti zasielame nasledovnú odpoveď:

 

Ad 1)
Rezort dopravy v spolupráci so Slovenskou správou ciest čaká na definitívne schválenie rozpočtu ako aj ďalších stanovísk v NR SR k tomu, aby mohol rozhodnúť o prioritách výstavby pre najbližšie obdobie. Aktuálne sa preto uskutočňujú predovšetkým operatívne stretnutia bez prijímania oficiálnych záverov.

Ad 2)
Vzhľadom k povahe rokovaní a situácii pri prijímaní rozpočtu v NRSR neboli doteraz prijaté žiadne oficiálne závery ohľadom témy, na ktorú sa pýtate.

Ad 3)
Túto časť Vašej žiadosti postupujeme na priame vybavenie Slovenskej správe ciest ako obstarávateľovi predmetnej stavby.

Ad 4)
V tejto časti žiadosti Vám bude zaslané rozhodnutie, ktorým s sčasti podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií nevyhovuje Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie.