ÚRAD VLÁDY SR - SEKCIA KONTROLY BERIE NA VEDOMIE STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU ZO DŇA 12.04.2018 

Informacia 18.04.2018

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU 12.04.2018

ÚRAD VLADY SR PREVERUJE STAV V OBCI - 06.04.2018

URAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA KONTROLY
odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava


Vážený pán Ing. Ján Vitkovič 
 

Bratislava 16.04.2018

 

Váš list číslo/zo dňa: bez čísla / 23.03. 2018 a 12.04.2018

Naše číslo: 521-2/2018/TP-33/OPSOP  

Vybavuje/linka: Ing. Mozolík/539

 

Vec: Oznámenie
 

Sekcii kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „SK ÚV SR") bolo prostredníctvom Kancelárie vedúceho ÚV SR (ďalej len ,JCaVUV ) doručené Vaše podanie s predmetom označeným ako ,JDvorianky - rokovanie výboru NRSR VHZ - 08.03.2018", ktoré ste dňa 23. 03. 2018 zaslali na elektronické adresy predsedu vlády SR a sekretariátu vedúceho ÚV SR. Súčasného predsedu vlády SR ním žiadate o osobnú podporu výstavby vážnice na kamióny na ceste č. 1/79 v obci Dvorianky, ktorej potrebu malo potvrdiť stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove. V tejto súvislosti poznamenávate, že opatrenia na riešenie negatívnych dôsledkov intenzívnej kamiónovej dopravy v obci Dvorianky sa realizovali, avšak iba vďaka tlaku samotných občanov obce, petičného výboru a útvaru vedúceho hygienika rezortu dopravy a výstavby SR, pričom však nie sú realizované všetky opatrenia, ktoré je potrebné v tejto oblasti prijať. Osobitne upozorňujete na nespokojnosť s informáciami, ktoré v predmete namietanej veci predniesol minister dopravy a výstavby SR na rokovaní výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 07. 03. 2018.
 

Prostredníctvom KaVÚV bolo SK ÚV SR doručené ďalšie Vaše podanie s predmetom označeným ako "Podnet - Dvorianky - 12.04.2018", ktoré ste dňa 12. 04. 2018 zaslali na elektronickú adresu sekretariátu vedúceho ÚV SR a následne ste ho opakovane zaslali aj sekretariátu uvedenej sekcie. V nadväznosti na „regionálny rozvoj zaostalých regionov, kde trebisovsky okres patri" obraciate sa v ňom na adresátov uvedeného podania so žiadosťou o prešetrenie stavu v obci Dvorianky na ceste 1/79, kde tranzit kamiónov na trase Poľsko - Maďarsko dlhodobo znižuje kvalitu života obyvateľom nielen tejto obce, ale aj v ďalších obciach na tejto trase východného Slovenska. V texte predmetného podania podrobne a s odkazmi na obsah konkrétnych dokumentov, analyzujete namietanú situáciu a dlhodobú históriu jej vzniku, poukazujete na možné spôsoby jej riešenia a upozorňujete na negatívne dôsledky nedostatočnej činnosti, resp. nečinnosti vecne príslušných orgánov na konanie v tejto veci. V závere tohto podania žiadate riešenie vyššie uvedenej problematiky, pričom s jej doterajším riešením zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR vyjadrujete za petičný výbor nespokojnosť a požadujete urýchlenú realizáciu stavby „ Väznica Dvorianky - 24 hod. monitorovanie dopravy".
 

V nadväznosti na oboznámenie sa s obsahom doručených podaní Vám opätovne pripomíname, že v predchádzajúcich oznámeniach sme Vás informovali o kompetenciách a pôsobnosti ÚV SR, v zmysle ktorých tento úrad, ani jeho zamestnanci nie sú príslušní na riešenie problematiky týkajúcej sa riešenia dopravnej situácie v obci Dvorianky. Taktiež ste boli upozornený na kompetencie na vybavenie týkajúcich sa tejto veci.
 

V nadväznosti na skutočnosť, že o vyššie uvedených záveroch ste už boli informovaný, Vaše podania zo dňa 23. 03. 2018 a 12. 04. 2018 berieme na vedomie a bez ďalšieho konania v namietanej veci ich odkladáme, pričom nezaujímame stanovisko k účelnosti a zmyslu ich zasielania na ÚV SR.
 

Z dôvodov, ktoré sme uviedli, týmto oznámením považujeme Vaše podania zo dňa 23. 03. 2018 a 12. 04. 2018 z úrovne SK ÚV SR za vybavené.

 

S pozdravom

 

Ing. Milan Ježo
generálny riaditeľ

TOPlist