Odpoveď ministra dopravy 16.06.2016

V projektovej príprave stavby sa pôvodný rozsah stavby rozdelil na dve etapy. V roku 2016 je plánované realizovať I. etapu stavby, ktorej predmetom je realizácia obojstranného vybočenia jazdných pruhov pred vstupom do obce. Celková dĺžka navrhovanej úpravy I. etapy je 293 metrov, vybudovanie deliaceho ostrovčeka a dobudovanie vozovky vo vybočení dĺžky 147 metrov, súčasťou je aj úprava verejného osvetlenia z dôvodu osvetlenia nového prvku upokojenia dopravy a úprava odvodňovacích mriežok na ceste 1/79.
 
Druhá etapa stavby bude zrealizovaná po roku 2016 podFa diagnostiky, ktorá sa bude vykonávať v roku 2017 a spočíva vo výmene konštrukcie vozovky v intraviláne obce v hrúbke 12 cm v dĺžke 777 metrov.

V projektovej príprave stavby sa pôvodný rozsah stavby rozdelil na dve etapy: 

I. etapa stavby je plánovaná realizovať v roku 2016, ktorej predmetom je realizácia obojstranného vybočenia jazdných pruhov pred vstupom do obce. Celková dĺžka navrhovanej úpravy I. etapy je 293 metrov, vybudovanie deliaceho ostrovčeka a dobudovanie vozovky vo vybočení dĺžky 147 metrov, súčasťou je aj úprava verejného osvetlenia z dôvodu osvetlenia nového prvku upokojenia dopravy a úprava odvodňovacích mriežok na ceste 1/79.

Predpokladaný termín realizácie I. etapy - vybudovanie deliaceho ostrovčeka je plánovaný v mesiacoch september/október 2016.


II. etapa stavby bude zrealizovaná po roku 2016 podľa diagnostiky, ktorá sa bude vykonávať v roku 2017 a spočíva vo výmene konštrukcie vozovky v intraviláne obce v hrúbke 12 cm v dĺžke 777 metrov.

 

 

5.Odpoveď ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky R. Brecelyho na interpeláciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Ivana podanú 19. mája 2016 vo veci hluku a vibrácií z dopravy v obci Dvorianky

 

ROMAN BRECELY

minister dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky

 

Bratislava 6. 6. 2016

Číslo: 16675/2016/A220-OVP A/3 5333 

 

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR (list č. PREDS-290/2016 zo dňa 19. mája 2016) Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci neúnosného hluku a vibrácií z dopravy v obci Dvorianky.

Slovenská správa ciest pripravuje stavbu „1/79 Dvorianky - riešenie bezpečnosti" na základe rozhodnutia vydaného Útvarom vedúceho hygienika rezortu. Cieľom stavby je realizácia stavebnotechnických opatrení, ktoré boli podFa hlukovej štúdie navrhované ako opatrenia na zníženie hlukovej záťaže z dopravy v zastavanej časti obce.

 

V projektovej príprave stavby sa pôvodný rozsah stavby rozdelil na dve etapy. V roku 2016 je plánované realizovať I. etapu stavby, ktorej predmetom je realizácia obojstranného vybočenia jazdných pruhov pred vstupom do obce. Celková dĺžka navrhovanej úpravy I. etapy je 293 metrov, vybudovanie deliaceho ostrovčeka a dobudovanie vozovky vo vybočení dĺžky 147 metrov, súčasťou je aj úprava verejného osvetlenia z dôvodu osvetlenia nového prvku upokojenia dopravy a úprava odvodňovacích mriežok na ceste 1/79.

 

Druhá etapa stavby bude zrealizovaná po roku 2016 podFa diagnostiky, ktorá sa bude vykonávať v roku 2017 a spočíva vo výmene konštrukcie vozovky v intraviláne obce v hrúbke 12 cm v dĺžke 777 metrov.

V septembri v roku 2015 bola dodaná dokumentácia na stavebné povolenie aj na realizáciu stavby. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané 8. 10. 2015 a právoplatné je od 9. 11.2015. 

 

Majetková príprava ešte nie je ukončená. Všetky vyvlastňovacie konania týkajúce sa trvalého záberu pripravovanej stavby 1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti už prebehli, k dnešnému dňu však vyvlastňovací orgán ešte nevydal všetky príslušné rozhodnutia o vyvlastnení. Po ich doručení účastníkom konania a po prípadnom márnom uplynutí lehôt na odvolanie nadobudnú právoplatnosť a vykonateľnosť. Pripravený je jeden návrh na dočasné obmedzenie vlastníckeho práva podľa ustanovení o vyvlastnení (dočasný záber), ktorý bude na príslušný orgán podaný po uplynutí zákonnej lehoty, ktorá plynie vlastníkovi dotknutého pozemku podľa § 112 ods. 4 stavebného zákona. SSC podá na Okresný úrad Košice, Odbor dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia po ukončení majetkovoprávneho usporiadania a po vyňatí pozemkov z poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z.

Predpokladaný termín realizácie I. etapy - vybudovanie deliaceho ostrovčeka je plánovaný v mesiacoch september/október 2016.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu vo februári zmenil lehoty uložené v rozhodnutí zo dňa 3. 11. 2014 nasledovne:

- Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby - do 2 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia;

- Začatie stavebných prác - do 2 týždňov od podpísania zmluvy o dielo so zhotoviteľom;

- Ukončenie stavebných prác - v zmysle podpísanej zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

 

Lehoty stanovené v rozhodnutí zo dňa 3. 11. 2014 je možné dodržať len v ideálnych podmienkach pri obstarávaní projektovej dokumentácie, pri spracovaní dokumentácie, pri majetkovoprávnom usporiadaní, pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa diela a pri stavebných prácach. Pri tejto príprave stavby nastali problémy pri majetkovoprávnom usporiadaní (z dôvodu rozdrobenosti pozemkov a zložitých právnych vzťahov k pozemkom dotknutých pripravovanou stavbou). Z tohto dôvodu Útvar vedúceho hygienika rezortu zmenil lehoty časového harmonogramu stanoveného v rozhodnutí zo dňa 3. 11. 2014.

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ako aj Slovenskej správe ciest záleží na zvyšovaní kvality života v okolí prieťahov obcí a miest, a preto vyvinie maximálne úsilie, aby dané opatrenia bezpečnosti v obci Dvorianky boli realizované v tomto roku v čo možno najkratšom čase.

 

S pozdravom

 

 

Vážený pán

Miroslav Ivan

poslanec Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava

 

Na vedomie:

Vážený pán

Andrej Danko

predseda Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava

 

ROMAN BRECELY

minister dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky

 

Bratislava 6. 6. 2016

Číslo: 16675/2016/A220-OVP A/3 5333 

 

Vážený pán poslanec,

na požiadanie predsedu Národnej rady SR (list č. PREDS-290/2016 zo dňa 19. mája 2016) Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu vo veci neúnosného hluku a vibrácií z dopravy v obci Dvorianky.

Slovenská správa ciest pripravuje stavbu „1/79 Dvorianky - riešenie bezpečnosti" na základe rozhodnutia vydaného Útvarom vedúceho hygienika rezortu. Cieľom stavby je realizácia stavebnotechnických opatrení, ktoré boli podFa hlukovej štúdie navrhované ako opatrenia na zníženie hlukovej záťaže z dopravy v zastavanej časti obce.

 

V projektovej príprave stavby sa pôvodný rozsah stavby rozdelil na dve etapy. 

 

V roku 2016 je plánované realizovať I. etapu stavby, ktorej predmetom je realizácia obojstranného vybočenia jazdných pruhov pred vstupom do obce. Celková dĺžka navrhovanej úpravy I. etapy je 293 metrov, vybudovanie deliaceho ostrovčeka a dobudovanie vozovky vo vybočení dĺžky 147 metrov, súčasťou je aj úprava verejného osvetlenia z dôvodu osvetlenia nového prvku upokojenia dopravy a úprava odvodňovacích mriežok na ceste 1/79.

 

Druhá etapa stavby bude zrealizovaná po roku 2016 podľa diagnostiky, ktorá sa bude vykonávať v roku 2017 a spočíva vo výmene konštrukcie vozovky v intraviláne obce v hrúbke 12 cm v dĺžke 777 metrov.

V septembri v roku 2015 bola dodaná dokumentácia na stavebné povolenie aj na realizáciu stavby. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané 8. 10. 2015 a právoplatné je od 9. 11.2015. 

 

Majetková príprava ešte nie je ukončená. Všetky vyvlastňovacie konania týkajúce sa trvalého záberu pripravovanej stavby 1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti už prebehli, k dnešnému dňu však vyvlastňovací orgán ešte nevydal všetky príslušné rozhodnutia o vyvlastnení. Po ich doručení účastníkom konania a po prípadnom márnom uplynutí lehôt na odvolanie nadobudnú právoplatnosť a vykonateľnosť. Pripravený je jeden návrh na dočasné obmedzenie vlastníckeho práva podľa ustanovení o vyvlastnení (dočasný záber), ktorý bude na príslušný orgán podaný po uplynutí zákonnej lehoty, ktorá plynie vlastníkovi dotknutého pozemku podľa § 112 ods. 4 stavebného zákona. SSC podá na Okresný úrad Košice, Odbor dopravy a pozemných komunikácií žiadosť o vydanie stavebného povolenia po ukončení majetkovoprávneho usporiadania a po vyňatí pozemkov z poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z.

Predpokladaný termín realizácie I. etapy - vybudovanie deliaceho ostrovčeka je plánovaný v mesiacoch september/október 2016.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu vo februári zmenil lehoty uložené v rozhodnutí zo dňa 3. 11. 2014 nasledovne:

- Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby - do 2 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia;

- Začatie stavebných prác - do 2 týždňov od podpísania zmluvy o dielo so zhotoviteľom;

- Ukončenie stavebných prác - v zmysle podpísanej zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

 

Lehoty stanovené v rozhodnutí zo dňa 3. 11. 2014 je možné dodržať len v ideálnych podmienkach pri obstarávaní projektovej dokumentácie, pri spracovaní dokumentácie, pri majetkovoprávnom usporiadaní, pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa diela a pri stavebných prácach. Pri tejto príprave stavby nastali problémy pri majetkovoprávnom usporiadaní (z dôvodu rozdrobenosti pozemkov a zložitých právnych vzťahov k pozemkom dotknutých pripravovanou stavbou). Z tohto dôvodu Útvar vedúceho hygienika rezortu zmenil lehoty časového harmonogramu stanoveného v rozhodnutí zo dňa 3. 11. 2014.

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ako aj Slovenskej správe ciest záleží na zvyšovaní kvality života v okolí prieťahov obcí a miest, a preto vyvinie maximálne úsilie, aby dané opatrenia bezpečnosti v obci Dvorianky boli realizované v tomto roku v čo možno najkratšom čase.

 

S pozdravom

 

 

Vážený pán

Miroslav Ivan

poslanec Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava

 

Na vedomie:

Vážený pán

Andrej Danko

predseda Národnej rady SR

Národná rada Slovenskej republiky

Bratislava

 

original: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=427579