ROKOVANIE NA MDVaRR SR 16.10.2014

Protihlukové opatrenia do výstavby obchvatu

ROZHODNUTIE MDSR UVH KOŠICE - 01.11.2014

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

ZNALECKÝ POSUDOK HLUKU - 19.09.2014

ZÁVER Z ROKOVANIA: 

----------------------------------------------------------------------

Od: Miková, Irena < Irena.Mikova@mindop.sk >

Dátum:  Štv, Október 30, 2014 11:38

----------------------------------------------------------------------

Na pracovnej porade dňa 16.10.2014 SSC navrhla vybudovať nový spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky. Všetky podrobnosti o uvedenom  nápravnom opatrení budú uvedené v  rozhodnutí - pokyne, ktorý pre SSC vydá oblastná hygienička Košice v mesiaci november 2014 .

S pozdravom

Miková

OH Košice

 

Vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka pred vjazdom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky: Tento variant bol vyhodnotený ako najúčelnejší tak zo strany Slovenskej správy ciest ako aj zo strany odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii Okresného úradu Košice a sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR. 

(List MDVaRR SR 06.11.2014)

 
 

List MDVaRR SR - 27.10.2014

Ad 1 /

Pokyn na vykonanie konkrétneho náhradného doplnkového opatrenia na elimináciu hlukovej záťaže z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. 126, vrátane termínu jeho realizácie, vydá v krátkej dobe rozhodnutím oblastná hygienička Košice.

 

Ad 2/

Navrhované opatrenia v správe "Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie" vypracované spoločnosťou spoločnosť EUROAKUSTIK, s.r.o. pracovisko Bratislava, Letisko M. R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava boli vyhodnotené na pracovnom rokovaní dňa 16.10.2014 na MDVRR SR. K návrhom opatrení sa vyjadrili zástupcovia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR, Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Košice a zástupca spoločnosti EUROAKUSTIK s.r.o. .

List MDVaRR SR - 27.10.2014