Krátke informacie 2020

KRÁTKE INFORMACIE 2019

 

SSC 17.12.2019 - SSC žiada o udelenie výnimky na hluk v obci

SSC 13.12.2019 - SSC doručila na UVH R protokol z merania  hluku v obci Dvorianky z mesiaca JÚL 2019

SSC 13.12.2019  - Dynamická váha v Sečovskej Polianke iba 5 km za obcou Dvorianky - cesta I/79

MDVSR 02.12.2019 - Ministerstvo informuje o postupe štátneho zdravotného dozoru vo veci plnenia povinnosti SSC - hluk v obci Dvorianky

 

SSC 12.11.2019 - SSC stále neposkytla protokol z merania hluku v obci Dvo rianky na UVHR

SSC 07.11.2 019 - VÁŽENIE KAMIONOV ZA POHYBU - Hotová rozborová úloha SSC

VOP 05.11.2019 - Verejná och rankyňa práv informuje o preksumaní neučinneho riešenia dodržiavania predpísanej rýchlosti v obci Dvorianky

 

Kancelária prezidenta SR 16.10.2019 - Kan celaria preveruje stav na Ministerstve dopravy a výstavby SR ohľadom riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU 18.10.2019 

MDVSR UVHR 15.10.2019 - U VHR informuje o výkone štátneho zdravotného d ozoru v obci Dvorianky

 SSC 11.10.2019 - SSC osadila balisety na spomaľovači 

 SSC 10.10.2019 - SSC zorganizovala 26. Cestársky deň, kde sa hovorilo o Dvoriankach a pokládke tichého asfaltu VIAPHOI NE - hluk v obci 

SSC 07.10. 2019 - SSC zaslala oficialnu odpoveď MDVSR ohľadom splnenia požiadaviek na projekte "Vážnica Dvorianky"

 MDSR 07.10.2019 - UVHR rieši dlhodobo porušovanie povinností SSC z cestnej dopravy v obci Dvorianky v rámci jedného podnetu z roku 2011 - výkon štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. sa v obci realizuje už 8 rokov 

 

SSC 25.09.2019 - SSC osadí na novom spomaľovači balisety v termíne do 11.10.2019

MVSR 13.09.2019 - Odpoveď ministerky Sakovej na otvoreny list Združenia Biela Orava ohľadom zavedenia projektu foto-radarov použitim objektívnej zodpovednosti v obciach

SSC 11.09.2019 - Hluk novo osadených kanalizačných poklopov v okoli RD 148

SSC 10.09.2019 - Meranie hluku 2019 - neuplný protokol z merania 

 MVSR 09.09.2019 - Odpoveď ministerky Sakovej na interpelaciu poslanca Klusa ohľadom riešenia dodržiavania rýchlosti v obci Dvorianky 

 MDSR 04.09.2019 - Dvorianky na webe ministerstva - "Často riešene otázky" 

 

SSC 28.08.2019 - Rozborová úloha č.21 "Možnosti váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy" - realizácia úlohy najneskôr do 02. septembra 2019

OTVORENÝ LIST MINISTERKE SAKOVEJ 23.08.2019 - Zavedenie fotoradarov v obciach s tranzitom kamionov

MVSR 22.08.2019 - ministertstvo  v obciach s tranzitom kamionovej dopravy  nepripravuje žiadny nový projekt osadenia foto-radarov

MDVSR 21.08.2019 - Ministerstvo neupustilo od zvolania pracovného stretnutia, na ktorom bude určený ďalší postup riešenia problematiky výstavby vážnic na cestách I. tried

 SSC 20.08.2019 -  SSC je naďalej prístupná výstavbe vážnice na ceste I/79 

 EU KOMISIA 20.08.2019 -  Identifikáciu vozidiel s prekročenou hmotnosťou od roku 2021 vyžaduje komisia EU - váženie kamionov 

 NRSR 14.08.2019 - Pán poslanec Klus interpeluje ministerku vnútra 

 PARADOX 13.08.2019 - Prijaté opatrenia na riešenie hlukových pomerov v obci Dvorianky su postavené na  zlom základnom predpoklade - dodržiavanie dopravných predpisov

MVSR 05.08.2019 - Kontrola dodržiavania predpisov v cestnej premávke má byť účinná

MVSR 05.08.2019 - MVSR neplánuje využívať obecnú kameru na Hlavnej ulici

 

MVSR 18.07.2019 - MVSR ma pripravený projekt fotoradarov - osadené budú aj v Dvoriankach

MVSR 16.07.2019 - Úrady odstraňujú dopravné značky "RADAR KONTROLA"

SSC 17.07.2019 - SSC osadí na novom spomaľovači smerové stĺpiky (balisefy)
SSC 17.07.2019 - SSC uznáva, že sú aj efektívnejšie spôsoby váženia vozidiel ako je váženie prenosnými váhami
SSC 17.07.2019 - Rozborová úloha č.21 "Možnosti váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy" - realizácia projektu „Vážnica Dvorianky“ je neefektívna a nezlepší dopravnú situáciu v obci Dvorianky

 SSC 12.07.2019 - Nedosiahnute projektované zníženie hluku v obci - meranie prebiehalo za reálnych podmienok, kedy vozidlá nedodržiavali projektovanú rýchlosť 40-50 km/h v obci 

OUKE 08.07.2019 Plán udržatelnej mobility KSK - upovedomenie o prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a pozvánka

UVS R 03.07.219 - Úrad vlády Slovenskej republiky nehodnotí dodržiavanie rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky

KRPZKE 01.07.2019 - Výkon služby v súvislosti s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v obci Dvorianky je vykonávaný denne

 SSC 01.07.2019 - SSC je ochotné posúdiť nové navrhnuté prvky upokojenia dopravy z predpisu TP 018 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici 

 MVSR 01.07.2019 - Aby vodič vozidla vedel pri prejazde obcou Dvorianky dodržat' najvyššiu dovolenú rýchlost', musí byt' o nej účinne informovaný 

 MVSR 01.07.2019 - Riadiaci funkcionári ministertsva nevydali úlohy v súvislosti s projektom "Objektívnej zodpovednosti" 

 

 SSC 26.06.2019 - SSC pripravuje legislatívu - objektívna zodpovednosť pri dynamickom váženi kamionov 

MVSR 27.06.2019 - Ministerstvo nespristupnilo informacie - reportáže TA3 dňa 12. a 15. júna 2019

 SSC 27.06.2019 - SSC nemá dôvod žiadať MV SR o nainštalovanie úsekového merania rýchlosti 

UVSR 26.06.2019 - Kancelaria predsedu vlády SR preveruje absurdný postup štátnych orgánov

MVSR 24.06.2019 - FOTORADARY - Prezidium PZ je pripravené inovovať projekt ad hoc

Hodnotenie opatrení - Národný plán SR pre BECEP 2011-2020 za rok 2018 - úlohy A1 a E3 - 20.06.2019

 KRPZKE 20.06.2019 - V obci Dvorianky sme navrhli umiestniť technické prostriedky 
MVSR 19.06.2019 - Riešenie spomalenia vozidiel v obciach na Slovensku
MVSR 19.06.2019 - Semafor riadeny radarom
MFSR 18.06.2019 - Vládny audit v roku 2020 - efektivnosť financii
MVSR 18.06.2019 - Plnenie strategie BECEP 2011 - 2020
MVSR 18.06.2019 - Merače rýchlosti v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti v obci Dvorianky
SSC 18.06.2019 - Plnenie strategie BECEP 2011 - 2020
MDSR 17.06.2019 - Plnenie strategie BECEP 2011 - 2020
KRPZKE 17.06.2019 - Semafor riadeny radarom
MVSR 14.06.2019 - Fotoradary v Dvoriankach budú umiestňené spolu s ostatnými technickými prostriedkami
MVSR 12.06.2019 - Fotoradary v Dvoriankach budú umiestňené spolu s ostatnými technickými prostriedkami
 

MVSR 31.05.2019 - Ministerstvo bude presadzovať fotoradary v Dvoriankach
MVSR 24.05.2019 - Ministerstvo neplánuje v Dvoriankach úsekove meranie rýchlosti
 UVSR 17.05.2019 - Akčný plán rozvoja okresu Trebišov 

SSC 17.12.2019 - SSC žiada o udelenie výnimky na hluk v obci

Slovenská správa ciest, IVSC Košice požiadala o súhlas s možnosťou uplatnenia prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku o 10 dB podľa bodu 1.6 Prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. - je zverejnená informacia na webe Ministerstva dopravy a vystavby SR. 

 

Ministertsvo ďalej uvádza, že SSC ešte dňa 12.12.2019 predložila oblastnej hygieničke Košice Protokol č. ÚOFP-H/04/2019 zo dňa 01.08.2019 s  výsledkami meraní hluku pred RD č.148 v Dvoriankach po realizacii stavby „I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti - II. etapa“ a zároveň SSC požiadala o udelenie výnimky 10dB na hluk v obci.

 
Kosice Protokol c. ÚOFP-H/04/2019 zo dna 01.08.2019 s vysledkami merani
hluku pred RD c.148 v Dvoriankach po realizacii stavby „I/79 Dvorianky,
riešenie bezpečnosti - II. etapa“ ako zaroven SSC poziadala o udelenie
vynimky 10dB na hluk v obci.
 
Je to neuveritelna drzost SSC vzhladom na skutocnost, ze SSC nedosledne
cca 10 rokov riesi hlukove pomery v obci Dvorianky a doterajsie
realizovane opatrenia nie su ucinne a toto papierove opatrenie nepriniesie
obcanom v obci ziadne realne znizenie hluku v obci !
 
Aktualny stav preverujeme na UVHR MDVSR.
 
Linka o stave v obci Dvorianky na stranke MDVSR:

 

Je to neuveriteľný postup SSC vzhľadom na skutočnosť, že SSC nedôsledne cca 10 rokov rieši hlukové pomery v obci Dvorianky a doterajšie realizované opatrenia nie sú účinne ako aj SSC nepripravuje realizaciu stavby obchvatu obce (pokyn UVHR ešte v roku 2013) ako konečné opatrenie a teda toto papierove opatrenie nepriniesie občanom v obci žiadne reálne zníženie hluku !

 

Aktualny stav preverujeme na UVHR MDVSR a SSC.

 

Informacia na webe ministertsva:

https://www.mindop.sk/info-pre-obcanov/ziadost/dvorianky-26603

Zavadzajúce informacie na webe MDVSR - 04.09.2019 - Dvorianky - "Často riešene otázky"

SSC 13.12.2019 - SSC doručila na UVHR protokol z merania hluku v obci Dvorianky z mesiaca JÚL 2019

SSC dňa 13.12.2019 informovala, že v týchto dňoch bol doručený Protokol o meraní, objektivizácii a posúdení imisií hluku v ŽP I/79 Dvorianky - riešenie bezpečnosti na ÚVHR MDV SR.
Jedná sa o protokol z merania hluku v obci Dvorianky pred RD 148 po ukončení stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti II. etapa, kde meranie hluku bolo realizované ešte v mesiaci JÚL 2019 a to pod názvom "Protokol o meraní, objektivizácii a posúdení imisií hluku v životnom prostredí č. ÚOFP — H/04/2019",
Teda konečne bol tento ptorokol po 4 mesiacoch doručený - tento protokol máme k dispozicii už od 26.09.2019 !
SSC 12.11.2019 - SSC stále neposkytla protokol z merania hluku v obci Dvorianky na UVHR

MDVSR 02.12.2019 - Ministerstvo informuje o postupe štátneho zdravotného dozoru vo veci plnenia povinnosti SSC - hluk v obci Dvorianky

SSC 13.12.2019 - Dynamická váha v Sečovskej Polianke iba 5km za obcou Dvorianky - cesta I/79

SSC dňa 13.12.2019 zverejnila poslednú verziu rozborovej úlohy ohľadne riešenia umiestnenia dynamických váh na váženie kamionov za pohybu a to bez nutnosti zastavovať kamiony - je to s použitím objektívnej zodpovednosti.

 

Cesta I/79 je dostatočne pokrytá sieťou váženia a teda boli prijaté naše pripomienky. Petičny výbor podal v rámci riešenej rozborovej úlohy pripomienky na zaradenie cesty I/79 do zoznamu umiestnenia dynamických váh a riešiteľ naše pripomienky zohľadnil (v poslednej verzi dokumentu 5.0) a teda cesta I/79 je v poslednej verzii RU zaradená do siete dynamického váženia a to nasledovne :

1. dynamická váha pred obcou Sečovská polianka
2. štatisticke váženie - obec Čerhov

 

Plánovane umiestnenie dynamickej váhy je teda iba 7 km za obcou Dvorianky, čo teda považujeme za dostatočné riesenie a pokrytie na ceste I/79 - obmedzia sa takto preťažene zahraničné kamiony aj v obci Dvorianky. 

Rozborovú úlohu naďalej sledujeme.

 

INFORMACIE O VÁŽNICI SEČOVSKÁ POLIANKA

MDVSR 02.12.2019 - Ministerstvo informuje o postupe štátneho zdravotného dozoru vo veci plnenia povinnosti SSC - hluk v obci Dvorianky 

Ministertsvo uviedlo, že v súčasnosti sa pripravujú podklady pre d'alší postup vo výkone štátneho zdravotného dozoru vo veci plnenia povinností Slovenskej správy ciest ako prevádzkovatel'a zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii I/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici.  Na ministerstve uviedli, že informácie o výkone štátneho zdravotného dozoru sú priebežne aktuálne zverejňované na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v časti: INFO PRE OBČANOV/ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE/časté otázky/Dvorianky  
Ministertsvo uviedlo, že v súčasnosti sa pripravujú podklady pre d'alší postup vo výkone štátneho zdravotného dozoru vo veci plnenia povinností Slovenskej správy ciest ako prevádzkovatel'a zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii I/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici.  
Na ministerstve uviedli, že informácie o výkone štátneho zdravotného dozoru sú priebežne aktuálne zverejňované na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v časti: 
INFO PRE OBČANOV/ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE/časté otázky/Dvorianky  

SSC 12.11.2019 - SSC stále neposkytla protokol z merania hluku v obci Dvorianky na UVHR

SSC stále neposkytla protokol z merania hluku v obci Dvorinaky na UVHR a to aj napriek skutočnosti, že stavebné práce v obci Dvorianky na Hlavnej ulici boli dávno ukončené a to priamo podľa informacii SSC ešte zo dňa 20.08.2019 a na Hlavnej ulici neevidujeme aktuálne žiadnu stavebnú a ani inú činnosť.
SSC ma minimálne už od 10.09.2019 (10.09.2019 bol protokol poskytnutý petičnému vyboru Dvorianky) k dispozicii protokol z merania hluku v obci Dvorianky (RD 148) realizovaného v mesiaci JÚL 2019 (08.-12.07.2019) a do dnešných dní ho SSC neposkytla na UVHR, kde podľa nášho názoru SSC zbytočne naťahuje čas a predlžuje takto výkon štátneho zdravotného dozoru.

SSC konkrétne dňa 12.11.2019 uviedla, citujeme:
"Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ochrany verejného zdravia vrátane ochrany zdravia pri práci vykonáva Úrad vereiného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva.
SSC predloží MDV SR, UVHR a regionálnemu hygienikovi Protokol o meraní, objektivizácii a posúdení imisií hluku v životnom prostredí č. ÚOFP — H/04/2019 po ukončení stavby I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti II. etapa. SSC všetkými možnými prostriedkami realizovala viaceré opatrenia, ktoré prispeli k zníženiu hluku z cestnej dopravy na ceste I/79 v obci Dvorianky."

Aj napriek viacerym ubezpečeniam a stanoviskám štátnych úradov nerozumieme tomuto postupu SSC a postupu UVHR, kde upozorňujeme, že  hluk v obci Dvorianky aktuálne stále prekračuje povolené hodnoty podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. o tieto decibely: DEŇ: 3,9 - 5,0  VEČER: 0,4 - 1,6 NOC: 6,9 - 8,0  - informacia je na základe protokolu “Protokol o meraní, objektivizácii a posúdení imisií hluku v životnom prostredí č. ÚOFP — H/04/2019”.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti opakovane uvádzame, že máme v obci Dvorianky vážne výhrady k realizacii výkonu štátneho zdravotného dozoru v obci Dvorianky – porušovanie povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici - postup SSC (Slovenska správa ciest) a UVHR MDVSR (Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVSR).

SSC 07.11.2019 - VÁŽENIE KAMIONOV ZA POHYBU - RÚ SSC

SSC na svojom webe zverejnila rozborovú úlohu - legislatívne zmeny potrebné na uplatnenie objektívnej zodpovednosti pri váženi kamionov za pohybu. Vypracovanie tejto úlohy dostala SSC za úlohu od Ministarstva dopravy a výstavby SR práve ohľadom nedoriešeného projektu v obci Dovrianky - Vážnica Dvorianky, kde vypracovanie tejto úlohy je podmienkou na ďalšie pokračovanie projektu váženia kamionov v obci Dvorianky.


MDSR konkretne uviedlo tieto podmienky:
1. SSC v rámci úloh RVT na rok 2019 zabezpečí spracovanie odborného materiálu, ktorý bude predstavovať podklad k potrebe začatia legislatívneho procesu na spracovanie návrhu na aktualizáciu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Predpokladaná hodnota zákazky bola odhadnutá na 20.000 eur.
2. SSC zvolá rokovanie s Policajným prezídiom SR, na ktoré bude prizvaný aj zástupca MDV SR k téme procesu uplatňovania objektívnej zodpovednosti, resp. akým spôsobom sa získané výstupy využijú v rámci objektívnej zodpovednosti v prípade, ak by sa vážnica vybudovala a tiež k problematike rozširovania funkcionality Jednotného informačného systému cestnej dopravy.
3. SSC zašle na MDV SR komplexnú informáciou o úsekoch:
- kde by bolo taktiež možné postaviť vážnicu, t. j. podrobnejšie zdôvodní miesto jej umiestnia;
- poskytne informáciu o úsekoch, kde už je takýto systém vybudovaný, aké dáta zbiera vrátane možnosti ich ďalšieho využitia;
- zdôvodní, prečo bol vybraný priestor práve v obci Dvorianky, keďže SSC disponuje viacerými možnými priestormi na vybudovanie vážnice.

SSC 07.10.2019 - SSC zaslala oficialnu odpoveď MDVSR ohľadom splnenia požiadaviek na projekte "Vážnica Dvorianky"

 

ROZBOROVA ULOHA SSC - ZMENY LEGISLATÍVY:
2.3. NÁVRH POTREBNÝCH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V DOTKNUTÝCH PRÁVNYCH PREDPISOCH V SR.
Legislatívna úprava by mala byť zabezpečená v rámci pripravovaného nového cestného zákona.
Úspešná realizácia zmien je podmienená  súčinnosťou a medzi-rezortnou spoluprácou a nevyhnutnou úpravou platnej legislatívy, pre viaceré zúčastnené strany :
-  MDPT SR, MV SR, a MŽP SR, ktorí budú zainteresovaní do prípravy a realizácie konkrétnych predpisov a legislatívnych zmien.
- projektový tím zložený z výkonných pracovníkov príslušných ministerstiev, organizácií a rezortných inštitúcií podieľajúcich sa na príprave a riešení NDSI (napr. NDS, a.s., SSC,),

Nevyhnutná bude tiež spolupráca s regionálnou a obecnou samosprávou a podnikateľským sektorom, ktorá bude zabezpečovaná pozývaním ich zástupcov na zasadania projektového tímu, prípadne aj riadiaceho výboru.

Návrhy na doplnenie do platnej legislatívy :
- Doplniť do vyhlášky pojem „vysokorýchlostné kontrolné váženie“ (momentálne sa v SR používa pojem: „váženie cestných vozidiel za pohybe“)

- Doplniť do vyhlášky kto je oprávnený „vysokorýchlostné kontrolné váženie“ vykonávať
- Doplniť obsahové náležitosti vážneho lístka

LINKA NA ROZBOROVÚ ÚLOHU SSC:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/tpr-RU-21
PRIPOMOIENKOVANIE RU:

https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/tpr-pripomienkovanie.ssc

 

VOP 05.11.2019 - Verejná ochrankyňa práv informuje o preksumaní neučinneho riešenia dodržiavania predpísanej rýchlosti v obci Dvorianky

Verejná ochrankyňa práv prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. nás informuje o preskúmani problemtiky neučinného dodržiavania maximálnej predpísanej rýchlosti v obci.

V súvislosti s ohrozením obyvatel'stva obce Dvorianky z cestnej komunikácie I/79 sa v Kancelárii verejného ochrancu práv preskúmaval podnet č. 2425/12/VOP. Preskúmaním podnetu bolo konštatované porušenie základných práv a slobôd. Na základe Vášho vyjadrenia, že kompetentné orgány navrhované opatrenia neprijali, sa uvedené preskúmalo v podnete vedenom pod spisovou značkou 2058/2017/VOP. Výsledkom preskúmania podnetu bolo Upovedomenie o odložení podnetu Č. 2058/2017/VOP zo dňa 25. septembra 2017. Súčast'ou preskúmania podnetu bola aj Vaša námietka vo vzt'ahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky pre neúčinné rieŠenie dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti v obci.
Výsledkom vybavenia podnetu v tejto časti bolo jeho odloženie podl'a 15 ods. I písm. a) zákona o verejnom ochrancovi práv s konštatovaním, že verejný ochranca práv neposudzuje účelnost', vhodnost' a efektívnost' riešení technických a ekonomických otázok.

Aj napriek vyššie uvedenému som sa v snahe pomoct' Vám obrátila vo veci  neúčinného riešenia dodržiavania najvyšších povolených rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky na Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Trebišove, ktorý nám poskytol stanovisko k predmetnej veci.

LIST VEREJNEJ OCHRANKYNE PRAV - 05.11.2019

Kancelária prezidenta SR 16.10.2019 - Kancelaria preveruje stav na Ministerstve dopravy a výstavby SR ohľadom riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky informovala, že písomne požiadali Ministerstvo dopravy a vystavby SR o vyjadrenie k riešeniu problematiky ohľadne dopravnej situácie a hlukových pomerov na ceste 1. triedy 1/79 v obci Dvorianky. 

Kancelaria prihliada na vymedzené právomoci prezidentky Slovenskej republiky a jej kancelárie, stanovené v Ústave Slovenskej republiky a zákone NR SR č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a aktuálne opakovane požiaduje o zaujatie stanoviska k veci.  Stanovisko MDVSR požaduje kancelaria za účelom doriešenia korešpondencie s občanom v súlade s hore citovaným zákonom o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.

PREZIDENT SR

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU 18.10.2019

Aktualne stanivisko petičného výboru k problematike realizacie štátneho zdravotného dozoru v obci Dvorianky ako aj ohľadom dlhodobého zvláštneho riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky na Ministerstve dopravy a výstavby SR ako ústredneho štátneho orgánu v pôsobnosti ktorého je činnosť aj ďalších štátnych organizacii ako je napríklad SSC (Slovenská správa ciest).
STANOVISKO 18.10.2019

MDVSR UVHR 15.10.2019 - UVHR informuje o výkone štátneho zdravotného dozoru v obci Dvorianky

Dnes nás MDSR - Útvar veduceho hygienika informovali ohľadom výkonu štátneho zdravotného dozoru v obci - výkon trvá už 8 rokov.

 

Informuje nás vedúca hygienička MDSR, ktorá nariadila výstavbu obchvatu obce ešte v roku 2013 a ktorý sa dodnes nerealizuje, citujeme:

"Môžeme Vás ubezpečit', že porušovanie povinností prevádzkovatel'a zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii I/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici rieši Utvar vedúceho hygienika rezortu kompetentne, v komplexnej rovine a zodpovedne pristupuje k odstráneniu preukázaných nedostatkov v hlukových pomeroch z cestnej dopravy v obci Dvorianky, resp. ich minimalizácie."

 

Protokol z posledného merania hluku máme k dispozicii už od 10.09.2019 a komplet protokol sme na UVHR zaslali ešte 26.09.2019:
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/hlukove-pomery/meranie-hluku-2019/

Podľa spristupneného protokolu hluk pred RD 148 v obci Dvorianky prekračuje povolene hodnoty vo všetkých referenčných intervaloch vpodľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. o tieto decibely: DEŇ: 3,9 - 5,0  VEČER: 0,4 - 1,6 NOC: 6,9 - 8,0

 

Áno, vyznieva to celé komicky a naša dôvera je teda značne nalomená.

 LIST UVHR - 15.10.2019

STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU 18.10.2019

SSC 11.10.2019 - SSC osadila balisety na spomaľovači

Slovenská správa ciest osadila balisety na spomaľovači na vjazde do obce od Hriadok a to za účelom eliminacie prejazdu vozidiel po širokom stredovom ostrovčeku, ktorý je spolu s obrubníkom nízky.

SSC osadila balisety - 11.10.2019

SSC 10.10.2019 - SSC zorganizovala 26. Cestársky deň, kde sa hovorilo o Dvoriankach a pokládke tichého asfaltu VIAPHOINE - hluk v obci

Hluk v obci ale nedosahuje projektovane znizenie - UVHR rieši dlhodobo porušovanie povinností SSC z cestnej dopravy v obci Dvorianky v rámci jedného podnetu z roku 2011 - výkon štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. sa v obci realizuje už 8 rokov.

Slovenská správa ciest zorganizovala dňa 08.10.2019 odborné poduajtie 26. Cestársky deň a to s tématikou vybraných technologii skupiny EUROVIA - konkrétne bol rozoberaný aj tichý asfalt položený v obci Dvorianky. Na pozvánke sú zábery tichého asfaltu v obci Dvorianky - pokládka v roku 2019.

Pozvánka: https://www.ssc.sk/files/documents/odborne-akcie/cd_26_pozvanka.pdf

Prezentácia: https://www.ssc.sk/files/documents/odborne-akcie/viaphone_pk_ph_cd26.pdf

Linka na odbornu akciu: https://www.ssc.sk/sk/odborne-akcie/cestarsky-den/26-cestarsky-den.ssc

 

Paradoxne meranie hluku po pokládne tichého asfaltu v obci Dvorianky preukázalo, že aktuálne hluk stále prekračuje povolené hodnoty vo všetkých referenčnych časových intervaloch podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. o tieto decibely: DEŇ: 3,9 - 5,0  VEČER: 0,4 - 1,6  NOC: 6,9 - 8,0

Info meranie hluku 2019: https://dvorianky5.webnode.sk/stav/hlukove-pomery/meranie-hluku-2019/

Dosiahnute zníženie hluku ale nedosahuje projektované hodnoty zníženia hluku v obci - toto zníženie hluku malo byt oveľa vyššie a malo byť dosiahnute realizaciou stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpešnosti":  https://dvorianky5.webnode.sk/archiv/a2017/posudenie-opatreni-znizenie-hluku/

 

SSC aktuálne neodovzdala výsledky merania hluku v obci Dvorianky na Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVSR a SSC uvádza, že konkrétny termín ohľadne odovzdania Protokolu z merania hluku nebol stanovený a SSC oboznámi UVHR s výsledkami realizovaných aktivít v obci Dvorianky po ukončení a vyhodnotení všetkých opatrení.

Porušovanie povinnosti SSC ako prevadzkovateľa zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikacii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici riesi ÚVHR dlhodobo už 8 rokov a to v rámci jedného podnetu na zvýšenu hladinu hluku z cestnej dopravy v obci z roku 2011, ktorý nie je stále ešte ukončený. Všetky podania, odporúčania a podnety od občanov (petičný výbor Dvorinaky) v danej veci eviduje ÚVHR len v rámci tohto jedného podnetu.

Hlavnou príčinou nedosiahnutia projektovaného zníženia hluku v obci je nedoržiavanie rýchlosti vozidiel na tichom asfalte, kde SSC nerieši potrebné opatrenia v tomto smere - osadenie technických zariadení a SSC nerieši prejazdný úsek v obci.

Ohľadom pozastaveného projektu telemetrie vozidiel v obci Dvorianky (Vážnica Dvorianky) SSC informovala, že bola zaslaná formou oficialnej odpovede SSC dňa 23.9.2019 na MDV SR komunikacia SSC a príslušneho orgánu zo dňa 18.9.2018 a 2.10.2018 ohľadom problematiky projektu telemetrie vozidiel v obci. 

Projekt Važnica Dvorianky: MDSR podmienilo realizaciu Vážnice Dvorianky v roku 2019 - 04.10.2018

 

Aktuálne SSC rieši ešte hluk z kanalizačných poklopov v obci ako aj sa rieši osadenie balisetov na spomaľovači v obci na vjazde od Hriadok.

SSC 25.09.2019 - SSC osadí na novom spomaľovači balisety v termíne do 11.10.2019

SSC 11.09.2019 - Hluk novo osadených kanalizačných poklopov v okoli RD 148

 

SSC 07.10.2019 - SSC zaslala oficialnu odpoveď MDVSR ohľadom splnenia požiadaviek na projekte "Vážnica Dvorianky"

SSC informovala, že komunikácia SSC a príslušného orgánu (MDVSR) zo dňa 18.9.2018 a 02.10.2018 ohľadom splnenia požiadaviek ministerstva na realizaciu projektu "Vážnica Dvorianky" bola zaslaná formou oficiálnej odpovede dňa 23.09.2019 na Ministerstvo dopravy a vystavby SR.
SSC v ramci riešenia zastaveného projektu "Dvorianky - Vážnica" mala poskytnuť komplexne informácie ministerstvu  -  SSC mala zabezpečiť oficiálnu odpoveď Ministerstvu dopravy a výstavby SR na ich list číslo 15279/2018/SCDPK/62430 zo dňa 21.09.2018 ohľadom splnenia podmienok určených MDVSR - vážnica Dvorianky.
MDSR podmienilo realizaciu Vážnice Dvorianky v roku 2019 - 04.10.2018
VÁŽNICA DVORIANKY

MDSR 07.10.2019 - UVHR rieši dlhodobo porušovanie povinností SSC z cestnej dopravy v obci Dvorianky v rámci jedného podnetu z roku 2011 - výkon štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. sa v obci realizuje už 8 rokov

ÚVHR (Útvar vedúceho hygienika rezortu) postupuje pri vybavovaní podnetov od obyvateľov začatím výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z."). Začatie výkonu štátneho zdravotného dozoru oznámi ÚVHR podávateľovi (oznamovateľovi) podnetu, v prípade požiadavky ÚVHR oznámi výsledok výkonu štátneho zdravotného dozoru. Zákon č. 355/2007 Z. z. však neukladá orgánu verejného zdravotníctva povinnosť aktuálne informovať podávateľa podnetu o konkrétnych úkonoch a postupoch, ktoré tento orgán ako odborne spôsobilá osoba vykonáva v rámci štátneho zdravotného dozoru v intenciách zákona č. 355/2007 Z. z.


Porušovanie povinností prevádzkovateľa zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici rieši ÚVHR dlhodobo, v rámci jedného podnetu na zvýšenú hladinu hluku z cestnej dopravy v obci z roku 2011, ktorý nie je ukončený. Všetky podania, odporúčania a podnety od žiadateľa o informáciu v danej veci eviduje ÚVHR len v rámci tohto jedného podnetu.


Upozornňujeme, že dlhodobo nie sme informovaný o aktuálnom postupe UVHR pri výkone štátneho zdravotného dozoru v obci Dvorianky a teda nevieme ako aktuálne UVHR postupuje, pritom na UVHR sú podané viacere podnety a to aj za celú Hlavnu ulicu. 

SSC 25.09.2019 - SSC osadí na novom spomaľovači balisety v termíne do 11.10.2019

SSC dnes informovala a upresnila, že dodávka balisetov (materialu od výrobcu) bude v termíne do 09.10.2019 a samotné osadenie balisetov na spomaľovači pred obcou bude zrealizované v termíne do 11.10.2019.

MVSR 13.09.2019 - Odpoveď ministerky Sakovej na otvoreny list Združenia Biela Orava ohľadom zavedenia projektu foto-radarov použitim objektívnej zodpovednosti v obciach

Uvedenú problematiku žiadame riešiť aj za petičný výbor Dvorianky a to na ceste I/79 a teda je tento problém potrebné zvlášť riešiť v obciach s tranzitom kamionov, kde chýba dlhodobo vyššia inftraštruktúra a kamiony teda jzdia cez obce.

MVSR 09.09.2019 - Odpoveď ministerky Sakovej na interpelaciu poslanca Klusa ohľadom riešenia dodržiavania rýchlosti v obci Dvorianky

 

MVSR v odpovedi Združeniu Biela Orava uviedlo:

" Upovedomujeme Vás o tom, že vo veci projektu realizácie inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla automatizovaným spôsobom bolo Uradom pre verejné obstarávanie vyhlásené verejné obstarávanie dňa 25.01.2016. Následne bolo dňa 29.03.2016 Vestníkom Uradu pre verejné obstarávanie č. 60/2016 oznámené neukončené konanie s informáciou o neúplnom postupe pre pridelenie obstarávaní, pričom postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný. Projekt "Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti." je pripravený, avšak jeho realizácia je podmienená vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj objemom a dĺžkou obstarávania predmetu zákazky. "

ODPOVEĎ MVSR NA OTVORENÝ LIST - 03.09.2019

SSC 11.09.2019 - Hluk novo osadených kanalizačných poklopov v okoli RD 148

SSC nás informovala o spôsobe riešenia hluku z novo osadených kanalizačných poklopov v okoli RD 148, kde pri prejazde ťažkých kamionov vzniká hluk - klepanie poklopov - pokop City Top S - Bituplan D400, výrobca ACO, s. r. o., Jihlava, ČR.


Informacia zo dňa 28.08.2019:

Klepanie poklopov konzultoval Zhotoviteľ (Eurovia) s výrobcom (ACO, s. r. o., Jihlava, ČR). Po konzultácii došlo k výmene tesnenia, k utiahnutiu, uzamknutiu poklopov, a k výmene poklopov. Zhotoviteľ sa odstránením predmetného nedostatku naďalej venuje.


Informacia zo dňa 11.09.2019: 

Po konzultácii s výrobcom poklopov bola uvedená vada odstránená osadením poklopu do špeciálneho tmelu, naneseného na rám kanalizačného poklopu.


Aktualne stále nie je vyriešena hlučnosť novo osadených kanalizačnych poklopov a stále hluk pretrváva pri prejazde kamionov.


Informacia zo dňa 23.09.2019: 

SSC daný stav rieši, bola vykonaná obhliadka a zhotoviteľ staby bude písomne vyzvaný na odstránenie vady.

SSC 10.09.2019 - Meranie hluku 2019 - neuplný protokol z merania

SSC nám sprístupnila neuplný protokol z merania hluku - z celkových 48 strán nam poslali iba 4 strany.

Hluk podľa spristupnených strán pred RD 148 v obci Dvorianky prekračuje povolene hodnoty vo všetkých referenčných intervaloch vpodľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. o tieto decibely:

DEŇ: 3,9 - 5,0 

VEČER: 0,4 - 1,6

NOC: 6,9 - 8,0

Uvedené namerané hodnoty nedosahujú projektované hodnoty zníženia hluku v obci, ktoré malo byť dosiahnuté realizaciou stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpešnosti".

 

MERANIE HLUKU 2019

MVSR 09.09.2019 - Odpoveď ministerky Sakovej na interpelaciu poslanca Klusa ohľadom riešenia dodržiavania rýchlosti v obci Dvorianky

Pani ministerka ubezpečila pána poslsanca, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako aj Policajný zbor, má vedomosť o hlukových pomeroch z premávky na ceste 1/79 v obci Dvorianky. 

Ministerka tiež uviedla, že Projekt „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti" je pripravený, ale jeho realizácia je podmienená vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj dĺžkou obstarávania predmetu zákazky. "Chcem Vám oznámiť, že obec Dvorianky je v tomto projekte zahrnutá." uviedla ministerka.

ODPOVEĎ MINISTERKY SAKOVEJ - 09.09.2019

MDSR 04.09.2019 - Dvorianky na webe ministerstva - "Často riešene otázky"

Ministerstvo dopravy a vystavby SR na svojom webovom sidle zverejnilo v sekcii "Žiadosti o informacie" v rubrike ČASTÉ OTÁZKY informacie o situacii v obci Dvorianky.

BLIŽŠIE INFORMACIE A STANOVISKO PETIČNÉHO VÝBORU

SSC 28.08.2019 - Rozborová úloha č.21 "Možnosti váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy" - realizácia úlohy najneskôr do 02. septembra 2019

Slovenská správa ciest informovala, že orvý návrh tejto RÚ ohľadom váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy musí spracovateľ odovdzať najneskôr do 02. septembra 2019, úlohu realizuje spoločnosť ALAM, s. r. o. .

Uvedená RU ma slúžiť na prípravu legislatívnych zmien potrebnych na použitie objektívnej zodpovednosti pri dynamickom vážení kamiónov, jej vypracovanie nariadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR - SSC v rámci úloh RVT na rok 2019 zabezpečí spracovanie odborného materiálu, ktorý bude predstavovať podklad k potrebe začatia legislatívneho procesu na spracovanie návrhu na aktualizáciu zákona c. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Slovenská správa ciest po ukončení a vyhodnotení výstupov z tejto Rozborovej úlohy zhodnotí s Ministerstvom dopravy ďalšie postupové kroky v tejto oblasti - bude teda zvolané pracovné stretnutie, na ktorom bude určený ďalší postup riešenia problematiky výstavby vážnic na cestách I. triedy.

OTVORENÝ LIST MINISTERKE SAKOVEJ 23.08.2019 - Zavedenie fotoradarov v obciach s tranzitom kamionov

Pán poslanec Janckulík nás infomroval o aktivitách združenia miest a obcí BIELA ORAVA, kde rieša rovnaký problem ako u nas v Dvoriankach - dodržiavanie rýchlosti  kamionov na tranztitnej trase PL-HU - cesta I-79. Pán poslanec niekoľkokrát ministerke vnútra v NR SR argumentoval prínosy a potrebu fotoradarov a zvýšeného využívania inštitútu objektívnej zodpovednosti na cestách prvej triedy a na hraničných priechodoch.  Linka na interpeláciu z decembra 2018 na ministerku ohľadom tohto problému:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/interpelacia&ID=2287


Taktiež Združenie miest a obcí Bielej Oravy minulý týždeň adresovalo otvorený list ministerke vnútra, kde opisujú rovnaký problém ako je na ceste I-79.  Konkrétne sa týka prejazdu automobilov nad 7,5 t cez hraničné prechody Bobrov, Oravská Polhora a Novoť.

OTVORENÝ LIST MINISTERKE SAKOVEJ 23.08.2019

MVSR 22.08.2019 - ministertstvo  v obciach s tranzitom kamionovej dopravy  nepripravuje žiadny nový projekt osadenia foto-radarov

Ministertsvo vnutra SR aktualne nepripravuje žiadny nový projekt osadenia foto-radarov (úsekove meranie rýchlosti, prípadne meranie okamžitej rýchlosti) s použitím objektívnej zodpovednosti v obciach s tranzitom kamionovej dopravy, kde chýba vyššia cestná infraštruktúra (rýchlostne cesty a  dialnice), kde príkladom takýchlo obci sú obce na ceste 1/79 - kde sa táto skutočnost konkrétne konštatuje v materiale z rokovania vlady SR - 184. schôdza vlády SR v Trebišove: "Cesta I. triedy - 1/79, ktorá vznikla prekategorizovaním z cesty II.triedy, plnífunkciu medzinárodného cestného koridoru v smere Maďarsko - Poľsko, Vzhľadom k tomu, že nie sú vybudované obchvaty obcí, je znížená kvalita bývania v týchto obciach."

Paradoxne dôvodom, prečo ministertstvo  v obciach s tranzitom kamionovej dopravy  nepripravuje žiadny nový projekt osadenia foto-radarov je to, že projekt na vykonávanie dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky automatizovaným spôsobom, ktorého súčasťou sú aj cestné rýchlomery, je už pripravený.

Ministertsvo sa stále vytrvalo vyhovára na zrušenie VO na tento ich projekt a to už od roku 2016 a teda nepripravuje žiadny nový projekt, ktorého realizacia by bola v súčasnosti realna.

FOTORADARY ZRUŠENÉ 15.03.2016

MDSR 21.08.2019 - Ministerstvo neupustilo od zvolania pracovného stretnutia, na ktorom bude určený ďalší postup riešenia problematiky výstavby vážnic na cestách I. tried

Ministertsvo dopravy a výstavby SR uviedlo, že neupustili od zvolania pracovného stretnutia, na ktorom bude určený ďalší postup riešenia problematiky výstavby vážnic na cestách I. triedy - list číslo 15279/2018/SCDPK/62430 zo dna 21.09.2018, kde ministerstvo jasne a zreteľne uviedlo, že po splnení požiadaviek (podmienok) bude zvolane  pracovné stretnutie ohladom problematiky výstavby vážnic na cestách I. tried.

Pritom paradoxne aj napriek tejto skutočnosti SSC pripravuje verejné obstaravanie na selektívnu vážnicu "I/66 Šahy" a to bez prerokovania uvednej problematiky výstavby vážnic na cestách I. tried, kde teda ministerstvo udelilo súhlas na realizaciu tejto vážnice zjavne bez uvedeného komplexneho prerokovania problematiky výstavby vážnic na cestách I. tried.

Výstavba selektívnej vážnice I/66 Šahy

Chaos ohľadne Vážnice Dvorianky

SSC 20.08.2019 -  SSC je naďalej prístupná výstavbe vážnice na ceste I/79

Slovenská správa ciest v súčasností nemá finančné prostriedky na realizáciu stavby „I/79 Vážnica Dvorianky". Slovenská správa ciest je naďalej prístupná výstavbe vážnice na ceste I/79, a to na miestach vhodných pre realizáciu za podmienky, že budú zo strany MDV SR pridelené finančné prostriedky a bude udelený súhlas MDV SR na jej výstavbu.

Zároveň, čo sa týka výstavby vážnic, Slovenská správa ciest bude zohľadňovať výstupy v súčasnosti spracovávanej rozborovej úlohy.

SSC 26.06.2019 - SSC pripravuje legislatívu - objektívna zodpovednosť pri dynamickom váženi kamionov

SSC 17.07.2019 - Rozborová úloha č.21 "Možnosti váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy" - realizácia projektu „Vážnica Dvorianky“ je neefektívna a nezlepší dopravnú situáciu v obci Dvorianky

EU KOMISIA 20.08.2019 -  Identifikáciu vozidiel s prekročenou hmotnosťou od roku 2021 vyžaduje komisia EU - váženie kamionov

Komisia nás informovala, že Slovenská republika ešte neinformovala komisiu ako plánuje riešiť 

Slovensko plnenie povinnosti ustanovenú v článku 10d ods. 1 smernice Rady 96/53/ES, zmenenej a doplnenej smernicou (EÚ) 2015/719, pričom členské štáty môžu prijať osobitné opatrenia na identifikáciu vozidiel alebo jazdných súprav, ktoré prekračujú maximálnu povolenú hmotnosť.

Táto skutočnosť je dôležitá v súvislosti s chybajúcou legislativou na použitie objektívnej zodpovednoti pri vážení kamionov za pohybu - výstavba dynamických vážnic na územi SR.

Chaos ohľadne Vážnice Dvorianky

SSC 20.08.2019 -  SSC je naďalej prístupná výstavbe vážnice na ceste I/79

 

Komisia nás konkrétne informovala:

Z vašej konzultácie vyplýva, že skôr žiadate Komisiu, aby poskytla konkrétne informácie o tom, ako Slovensko plánuje splniť povinnosť ustanovenú v článku 10d ods. 1 smernice Rady 96/53 / ES, zmenenej adoplnenej smernicou (EÚ) 2015. / 719, pričom členské štáty môžu prijaťosobitné opatrenia na identifikáciu vozidiel alebo jazdných súprav, ktorépravdepodobne prekročia maximálnu povolenú hmotnosť.

V tejto súvislosti by som vás chcel informovať, že Komisia ešte nedostala žiadne informácie od slovenských orgánov. Vzhľadom na to, že sa táto povinnosť uplatňuje od 27. mája 2021, majú však členské štáty EÚ ešte stále čas oznámiť Komisii akékoľvek rozhodnutie v tejto súvislosti.

 

Odpoveď očakávame do 30 dní.

NRSR 14.08.2019 - Pán poslanec Klus interpeluje ministerku vnútra

Pán poslanec Klus podal tento pondelok (12.08.2019) interpelaciu na ministerku vnútra ohľadom neriešenia účinnej kontroly dodržiavania dopravných predpisov v obci Dvorianky.

Odpoveď očakávame do 30 dní.
Odpoveď očakávame do 30 dní.

PARADOX 13.08.2019 - Prijaté opatrenia na riešenie hlukových pomerov v obci Dvorianky su postavené na zlom základnom predpoklade - dodržiavanie dopravných predpisov

Dlhodobo zlý základny predpoklad riešenia hlukových pomerov v obci a to  dodržiavanie dopravných predpisov preukázalo šetrenie Úradu inšpekčnej služby MVSR.

Úrad inšpekčnej služby MVSR preskúmal postup riadiacich pracovníkov MVSR ktorí nenariadili úlohy ohľadom účinnej kontroly dodržiavania dopravnývch predpisov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky použitím technických zariadení na zvýšenie účinnosti dodržiavania maximálnej predpisanej rýchlosti vozidlami na prejazde obcou so sameraním na účinosť opatrení s pokrytím 24 hodín denne.

Je teda preukazateľné, že neexistuju žiadne zákonne dôvody na 24 hodinovú kontrolu dodržiavania dopravných predpisov v obci a doterajšia činnosť prislušným útvarom Policajného zboru v rámci iba bežného výkonu služby 1-2 hodiny denne je teda zákonnym riešenim kontroly dodržiavania dopravných prepdisov v obci.

 

Úrad inšpekčnej služby MVSR konkrétne uviedol :

" Z podkladov zabezpečených k vybaveniu druhej časti Vášho podania vyplýva, že na zníženie rýchlosti v obci Dvorianky, dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti a tým aj k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky boli použité rôzne prvky pre upokojenie dopravy. V uvedenom prípade ide o postupnú zmenu najvyššej povolenej rýchlosti pomocou zvislého dopravného značenia pred obcou až na najvyššiu povolenú rýchlosť 40 km/h. Po vjazde do obce bol vybudovaný nový spomaľovač a to odsunom jazdných pruhov obojstranne, za ktorým v smere od obce Hriadky je osadený informatívny merač rýchlosti vozidiel a následne ďalší jednostranný spomaľovač. V smere od obce Parchovany došlo k postupnej zmene najvyššej povolenej rýchlosti na 50 km/h. Po vjazde do obce sa nachádza jednostranný odsun jazdného pruhu, za ktorým je zvislé dopravné značenie s najvyššou povolenou rýchlosťou 40 km/h, ktorá je platná po najbližšiu križovatku v obci Dvorianky. Za uvedenou križovatkou je zvislé dopravné značenie s najvyššou povolenou rýchlosťou 40 km/h, ktorá je platná po koniec obce Dvorianky. Pred výjazdom z obce na obec Hriadky je obojstranný odsun jazdných pruhov pomocou ostrovčeka.
Kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky a tým aj kontrola dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti je vykonávaná príslušným útvarom Policajného zboru v rámci bežného výkonu služby."

 

Týmto konštatovaním Úrad inšpekčnej služby MVSR považuje naše podanie zo dňa 30.07.2019 za vybavené . . .

Pritom paradoxne žiadny predpis, pokyn, príkaz a ani usmernenie nestanovuje dovolený počet dopravnych priestupkov na úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky a aj napriek tomuto na tomto úseku cesty nie je potrebné zabezpečiť účinnu kontrolu nad dodržiavanim predpisov v cestnej premávke zvyšnych 22 hodín denne.

PZSR realizuje kontrolnú činnosť v rámci výkonu bežnej služby čo je rozsah iba 1-2 hodiny denne a teda zvyšnych 22 hodín nie je v obci žiadna kontrola dodržiavania dopravných predpisov a to aj napriek skutočnosti, že to neumožnuje žiadny predpis, pokyn, príkaz a ani usmernenie a je to teda paradoxne údajne zákonny stav.

MVSR 05.08.2019 - Kontrola dodržiavania predpisov v cestnej premávke má byť účinná

Na otázku, že či kontrola dodržiavania predpisov cestnej premávky vrátane dopravného značenia zvislého a vodorovného vodičmi ma byť riešena vo všeobecnosti účinne, MVSR uviedlo, že kontrola nad dodržiavaním predpisov v cestnej premávke má byť účinná !

Právny poriadok Slovenskej republiky je postavený na individuálnej zodpovednosti občanov,  teda každý vodič je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, ktoré sa ho týkajú.


Kontrolu nad dodržiavaním predpisov v cestnej premávke zabezpečujú okrem orgánov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky aj iné orgány, ako napr. orgány Finančnej správy, orgány Obecnej polície a iné v takom rozsahu, v akom im to určuje zákon.

Žiadny predpis nestanovuje a ani nekvantifikuje prípustné množstvo páchaných priestupkov na úseku cestnej premávky na konkrétnej pozemnej komunikácii a ani počet nedostatkov v dopravnom značení, na základe ktorého by sa stanovovala úroveň bezpečnosti cestnej komunikácie.


Žiadny predpis, pokyn, príkaz a ani usmernenie nestanovuje dovolený počet dopravných priestupkov na úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky.

Faktor rýchlosti pri vzniku dopravnej nehody je závislý na jeho kvalifikácii s ohľadom na jeho kvantifikovanie v konkrétnom dopravnom prostredí, ako aj na ostatné rizikové vplyvy (vrátane ľudského faktora), ktoré vo svojej vzájomnej interakcii v danom časovom okamihu sú zodpovedné za vznik dopravnej nehody. Tým je dané, že dopravná nehoda vzniká kombináciou niekoľkých rizikových faktorov, preto nie je možné jednoznačne uviesť či jeden - samostatný  faktor je príčinou vzniku dopravnej nehody.

MVSR 05.08.2019 - MVSR neplánuje využívať obecnú kameru na Hlavnej ulici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vrátane jeho organizačných útvarov nepripravuje využívať v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky kamerové záznamy obce Dvorianky, nakoľko Policajný zbor vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky iba technickými prostriedkami Policajného zboru.

Obec monitorovana kamerami - kamera na križovatke na Hlavnej ulici - 20.10.2018

MVSR 18.07.2019 - MVSR ma pripravený projekt fotoradarov - osadené budú aj v Dvoriankach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neplánuje v obci Dvorianky umiestnenie meračov rýchlosti cestných vozidiel, okrem meračov rýchlosti v rámci projektu inštitútu objektívnej zodpovednosti, ktorého realizácia nie je tohto roku v jeho úlohách. Predmetný projekt je pripravený na jeho realizáciu, avšak táto je podmienená vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj objemom a dlžkou obstarávania predmetu zákazky.


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym mobilnym radarom na dočasné stacionarne meranie rýchlosti vozidiel pracujúci autonomne (prípadne s ovládanim na diaľku z centrály) a to s využitím objektívnej zodpovednosti.

Ministerstvo vnútra SR v rámci nákupu "Policajti chcú nakúpiť 131 radarov" aktuálne nerealizuje a ani nepripravuje nákup týchto mobilných radarov na dočasné stacionarne meranie rýchlosti vozidiel pracujúcich autonomne a to s využitím objektívnej zodpovednosti z dôvodu, že na nákup uvedených technických prostriedkov nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Pri tomto nákupe sa nejedná o merače rýchlosti, ktoré sú používané v rámci objektívnej zodpovednosti ako stacionárne. Ide o mobilné merače rýchlosti, ktoré sú buď zabudované v motorových vozidlách alebo používané ako fotopušky do ruky.
https://myorava.sme.sk/c/22044717/policia-sa-vyzbrojuje-technikou-ktory-pristoj-vas-zaskoci.html

MVSR 16.07.2019 - Úrady odstraňujú dopravné značky "RADAR KONTROLA"

Predmetná dopravná značka "Kontrola rýchlosti" (č. II Ic) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla -  možno osadiť len v súlade čl. 7 bod 3 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. MV SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Čo sa týka dopravných značiek "Radar Kontrola" umiestnených na ceste I/79 v intraviláne obce Sečovská Polianka, tieto po zisteniach nie sú osadené v zmysle platnej legislatívy, zákonných ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s poukazom na vyhlášku č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení  zákonov, pričom dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou v spolupráci s príslušným správcom komunikácie SSC IV a SC Košice a cestným správnym orgánom (Okresným úradom, odborom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Prešov) následne prijme opatrenia k ich zosúladeniu v zmysle aktuálnych platných právnych predpisov.

Dôvod a termín osadenia dopravného značenia "Radar Kontrola" na ceste I/79 v intraviláne obce Sečovská Polianka nie je možné presne určiť, nakoľko po preverení písomnosti v archíve v zberných spisoch do roku 2014 sa takáto písomnosť ani informácia nenachádza a nižšie archivované ročníky sú v zmysle registratúrneho poriadku skartované.

 

Značka Kontrola rýchlosti (č. II Ic) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla. Značka č. II Ic sa použije vždy pred miestom alebo úsekom cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením konštrukčne pevne spojeným so zemou, ktorým sa zaznamenávajú správne delikty držiteľa vozidla podľa § 139a ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie spresňujúce údaje možno vyznačiť vhodným spôsobom na príslušnej dodatkovejtabuľke.

 

Podľa posledných infomracii boli značky "RADAR KONTROLA" odstranené v obci Sečovská polianka a pred horským priechodom Soroška.

SSC 17.07.2019 - SSC osadí na novom spomaľovači smerové stĺpiky (balisefy)

Návrh technického riešenia ohladom osadenia flexibilnych smerovych stĺpikov (balisefy) je v štádiu hodnotenia a termín realizácie ešte nie je stanovený.

SSC IVSC Košice požiadalo projektanta o návrh technického riešenia, ktoré by pri prejazde spomalovačom pred vstupom do obce Dvorianky od obce Hriadky viedlo vodičov k respektovaniu zmeny smeru jazdy a zníženiu rýchlosti. Projektant navrhol osadit 8 kusov flexibilnych smerovych stĺpikov (balisefy) po oboch stranach stredoveho deliaceho ostrovceka.

 

K riešeniu ešte dňa 12.06.2019 vyjadril súhlas Okresný Dopravný Inšpektorát Trebišov:

1. Predložený návrh osadenia flexibilných výstražných reflexných stĺpikov na zamedzenie prejazdu spomaľovacím deliacim ostrovčekom na ceste 1/79 situovaným pred južným vjazdom do obce Dvorianky je vypracovaný v súlade s platnými technickými podmienkami TP 018 MDaV SR (zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách) /ďalej len „TP 018"/, preto okresný dopravný inšpektorát v Trebišove vyjadruje súhlas s ich zriadením.

2. Vyhotovenie a farebné prevedenie navrhovaných cestných prvkov realizovať v súlade s TP 018.

SSC 17.07.2019 - SSC uznáva, že sú aj efektívnejšie spôsoby váženia vozidiel ako je váženie prenosnými váhami

SSC uznáva, že sú aj efektívnejšie spôsoby váženia vozidiel ako je váženie prenosnými váhami, avšak SSC v súčasnosti nemá inú možnosť na trase I/79 ako vážiť prenosnými váhami a v súčasnosti toto opatrenie považujeme za dostatočné. Zároveň zohľadňujeme stanovisko MDV SR, v zmysle ktorého nie je potrebné stavať vážnicu na ceste I/79 Dvorianky a postačí úprava harmonogramu váženia prenosnými váhami tak, aby sa zvýšil počet meraní na ceste I/79.


Zámerom SSC bolo vybudovanie vážnice na ceste I/79 Dvorianky, avšak tento projekt bol zo strany MDV SR zastavený. S ďalším iným opatrením ako je zvýšenie počtu meraní prenosnými váhami na ceste I/79 v súčasnosti neuvažujeme. Z celkového pohľadu na problematiku váženia, budú ďalšie kroky SSC zohľadňovať závery rozborovej úlohy, ktorú si SSC objednalo.


Opatrenia na identifikáciu vozidiel alebo jazdných súprav, ktoré prekračujú príslušné hmotnostné limity, ako opatrenia, ktoré majú slúžiť na zlepšenie odhaľovania priestupkov (ktoré členské štáty EÚ majú v zmysle Smernice EÚ prijať do 27.mája 2021) už SSC realizovala napr. aj vybudovaním vážnic s predselektívnymi a presnými váhami na cestách I. triedy ešte koncom roku 2015.

V prípade potreby prijatia ďalších opatrení, budú ďalšie kroky SSC zohľadňovať závery rozborovej úlohy, ktorú si SSC objednalo.

SSC 17.07.2019 - Rozborová úloha č.21 "Možnosti váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy" - realizácia projektu „Vážnica Dvorianky“ je neefektívna a nezlepší dopravnú situáciu v obci Dvorianky

Cieľom Rozborovej ulohy c.21 (RU) "Možnosti váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy" je spracovanie odborného materiálu ako podkladu pre rozšírenie možností váženia na pozemných komunikáciách.


Zámerom SSC bolo vybudovanie vážnice na ceste I/79 Dvorianky, avšak tento projekt bol zo strany MDV SR zastavený. Zároveň podotýkame, že v kompetencii SSC nie je príprava legislatívy na použitie objektívnej zodpovednosti pri dynamickom vážení kamiónov.


Projekt „Vážnica Dvorianky“ bol zastavený Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Po skúsenostiach s projektom „Vážnica Dvorianky“ keď bol projekt zastavený, SSC aktuálne neuvažuje so žiadnym obdobným modifikovaným projektom v obci Dvorianky.


Na základe listu MDV SR č. 15279/2018/SCDPK/62430 zo dňa 21.09.2018 máme zato a opakovane si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že projekt „Vážnica Dvorianky“ bol zastavený Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Po skúsenostiach s projektom „Vážnica Dvorianky“ keď bol projekt zastavený, SSC aktuálne neuvažuje so žiadnym obdobným modifikovaným projektom v obci Dvorianky. Zároveň podotýkame, že na základe vyjadrenia MDV SR zo dňa 03.07.2018 je realizácia projektu „Vážnica Dvorianky“ neefektívna a nezlepší dopravnú situáciu v obci Dvorianky.

Linka na veľký obrázok

SSC 12.07.2019 - Nedosiahnute projektované zníženie hluku v obci - meranie prebiehalo za reálnych podmienok, kedy vozidlá nedodržiavali projektovanú rýchlosť 40-50 km/h v obci

V Hlukovej štúdii projektovej dokumentácie "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" projektant posudzoval navrhovaný stav - technické opatrenia (nový ostrovček + nová asfaltová obrusná vrstva) a vychádzal z modelového hlukového zaťaženia z dopravy pre rok 2015 pri dodržiavaní rýchlosti vozidiel 40 a 50 km/h.
Po ukončení realizácie I. etapy bolo vykonané meranie hluku, ktoré prebiehalo v podmienkach reálnej dopravy, nebolo robené súčasne aj meranie dodržiavania rýchlosti vozidiel a z toho dôvodu nie je možné presne porovnať výsledky Protokolu s výpočtovými modelmi uvedenými v Hlukovej štúdii.
Protokol a výsledky merania hluku potvrdzujú pozitívum realizácie I. etapy, navrhnutými stavebnými úpravami bolo dosiahnuté zníženie hlukovej záťaže z dopravy pred domom č.126.

 

K informaciam dodávame, že zdokumentované dopravné zaťaženie počas merania hluku v roku 2017 bolo nižšie ako použite zaťaženie v roku 2015 v projektovej dokumentacii.

Navyše hluk v obci Dvorianky po ukončení I.etapy stavby stále prekračuje povolené hodnoty podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z a to cez deň o 3,76 dB a v noci až o 7,27 dB !

Pritom nová stavba v obci mala podľa projektu priniesť v obci zníženie hluku s prekoročením povolených hodnôt hluku iba o 0,4 dB cez deň a iba 4,8 dB v noci - teda zjavne sa to nepodarilo dosiahnuť a chýba zníženie o ďalších 3 dB a to iba v dôsledku neučinného riešenia dodržiavania predpísanej rýchlosti vozidiel v obci.

POSUDENIE OPATRENÍ STAVBY I.ETAPA - PROJEKTOVANÉ ZNÍŽENIE HLUKU V OBCI

HLUK PREKRAČUJE POVOLENÉ HODNOTY - MDSR 20.11.2018

MERANIE HLUKU 12-2017 VÝSLEDKY 19.01.2018

OUKE 08.07.2019 Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja — upovedomenie o prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu a pozvánka

Dotknutá verejnosť je zastupená petičným výborom Dvorianky, kde požadujeme prejednať problematiku účinneho riešenia hluku a vibracii na ceste I/79.

WWW Linka EIA: https://www.enviroportal.sk/sk/mobility-kosickeho-kraja

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (d'alej len okresný úrad), ako príslušný orgán podl'a Š 3 písm. k) v spojení s Š 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon”), podl'a Š 8 ods. 1 zákona upovedomuje obstarávatel'a, schval'ujúci orgán, dotknutý orgán, dotknutú obeva-ostatnýclvúčastníkov konania, Že prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Plán udržatel'nej mobility Košického samosprávneho kraja” s obstarávatel'om Košický samosprávny kraj sa uskutoční dňa 11. 07. 2019 0 9:00 hod. v budove Okresného úradu Košice.
Na uvedené prerokovanie okresný úrad pozýva obstarávatel'a a zároveň ho žiada, aby sa v uvedenom termíne dostavil na Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice, 10. posch., zasadacia miestnost' č. dverí 1014.

Ziadame, aby sa rokovania zúčastnili iba zástupcovia pozvaného subjektu.

V prípadne záujmu iných subjektov na prerokovaní rozsahu hodnotenia, je potrebné túto skutočnost' oznámit' na e-mailovú adresu: denisa.horenska@minv.sk, príp. tel. č. 055/6001 225.

Verejnost', dotknutá obec, dotknutý orgán a d'alšie osoby budú moct' príslušnému orgánu predložit' pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu po jeho zverejnení.

 

Doručuje sa
Obstarávatel: 

1. Košický samosprávny kraj, Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 

Dotknutá verejnost: 

1. Ing. Ján Vitkovič

 

Dotknuté orgány
1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie E. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Ministerstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava
5. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
6. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 85, 817 82 Bratislava
7. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
8. Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
9. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Gelnica - odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
11. Okresný úrad Košice 

- odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice

- odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
- odbor pozemkový a lesný, Zádielska 1, 040 78 Košice
12. Okresný úrad Košice — okolie
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
- odbor pozemkový a lesný, Hroncova 13, 041 70 Košice
13. Okresný úrad Michalovce
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody l, 071 01 Michalovce
  - odbor pozemkový a lesný, Sama Chalupku 18, 071 01 Michálovce
14. Okresný úrad Rožňava
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Král'a 1, 048 01 Rožňava
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
- odbor pozemkový a lesný, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
15. Okresný úrad Sobrance
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
16. Okresný úrad Spišská Nová Ves
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. 5, 052 Ol Spišská Nová Ves
- odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
- odbor pozemkový a lesný, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
17. Okresný úrad Trebišov
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
- odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
- odbor pozemkový a lesný, Námestie mieru 804, 075 01 Trebišov
18. Urad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
19. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
20. Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 1449/8, 040 Ol Košice
21. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timanova 762/23, 040 01 Košice
22. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 132/1, 052 01 Spišská Nová Ves
23. Okresný úrad Humenné (PSK), Kukorelliho 1492/1, 066 01 Humenné
24. Okresný úrad Levoča (PSK), Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
25. Okresný úrad Poprad (PSK), Námestie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
26. Okresný úrad Prešov (PSK), Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
27. Okresný úrad Snina (PSK), Partizánska 1057, 069 01 Snina
28. Okresný úrad Vranov nad Topl'ou (PSK), Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topl'ou
29. Okresný úrad Brezno (BBSK), Námestie gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
30. Okresný úrad Revúca (BBSK), Komenského 40, 050 01 Revúca
 

Dotknuté obce
1. Obce Košického kraja
2. Obce okresu Humenné (Hudcovce, Brekov, Jasenov, Chlmec, Porúbka, Valaškovce — voj. obvod)
3. Obce okresu Levoča (Spišský Štvrtok, Dravce, Dlhé Stráže, Kurimany, Levoča, Domaňovce,
Buglovce, Baldovce, Spišské Podhradie, Granč — Petrovce, Harakovce, Dúbrava)
4. Obce okresu Poprad (Vernár, Hranovnica, Spišský Štiavnik, Vydrník, Jánovce)
5. Obce okresu Prešov (Vít'az, Ovčie, Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá Dolina, Eubovec, Ličartovce, Drieňov, Lemešany, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce,
Varhaňovce, Brestov, Žehňa, Tuhrina, Lúčina, Cervenica)
6. Obce okresu Snina (Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Strihovce, Hrabová Roztoka, Dúbrava)
7. Obce okresu Vranov nad Topl'ou (Zámutov, Juskova Vol'a, Banské, Cabov, Sečovská
Polianka, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska Polianka) 

8. Obce okresu Brezno (Telgárt)
9. Obce okresu Revúca (Tornal'a, Gemer, Gemerská Ves, Licince, Hucín, Gemerský Sad, Gemerské Teplice, Jelšava, Magnezitovce, Chyžné, Revúca, Muránska Zdychava)

UVSR 03.07.219 - Úrad vlády Slovenskej republiky nehodnotí dodržiavanie rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky.

Úrad vlády Slovenskej republiky nehodnotí nedodržiavanie rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky - to je opoveď z kancelarie generálnej tajomníičky služobého úradu na Úrade vlády SR na otázku „ či Úrad vlády SR hodnotí 70-90% nedodržiavanie rýchlosti vozidiel v obci Dvorianky, čo je potvrdené objektívnymi meraniami, ako účinný dohľad nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení v obci " a to v súvislosti s 

vyhodnotením účinnosti opatrení strategického dokumentu Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 - 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 - 2020)  za rok 2018 - úloha A.1.3: Vykonávanie účinného dohľadu nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení. 

Obec Dvorianky uvedena priamo v tomto dokumente !

Materiál za rok 2018: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23921/1

KRPZKE 01.07.2019 - Výkon služby v súvislosti s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v obci Dvorianky je vykonávaný denne

Krąjským riaditel'stvom Policajného zboru v Košiciach je výkon služby v súvislosti s dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v obci Dvorianky vykonávaný denne a to Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditel'stva Policainého zboru v Trebišove a Krajským dopravným inšpektorátom Krajskélio riaditel'stvtl Policainého zboru v košiciach so zameraním na kontrolu dodrżiavania maximálnej povolenej rýchlosti 40 km/h vodičmi motorových vozidiel.

SSC 01.07.2019 - SSC je ochotné posúdiť nové navrhnuté prvky upokojenia dopravy z predpisu TP 018 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici   

Konkrétne možnosti prvkov upokojenia dopravy v obciach sú vymenované v technickom predpise TP 018, ktorý je verejne prístupný https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_018.pdf. V zmysle tohto predpisu (a jemu predchádzajúcemu predpisu) Slovenská správa ciest vybudovala spomaľovací prvok na vstupe do obce Dvorianky a neskôr väčší spomaľovací ostrovček na vstupe do obce spolu s príslušným dopravným značením. Ak bude navrhnuté niektoré z ďalších prvkov upokojenia z predpisu TP 018, môže byť účinnosť tohto opatrenia posúdená a prvok upokojenia zaradený do plánu realizácie.

MVSR 01.07.2019 - Aby vodič vozidla vedel pri prejazde obcou Dvorianky dodržat' najvyššiu dovolenú rýchlost', musí byt' o nej účinne informovaný

Tak ako aj na ostatných pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, tak aj pri prejazde obcou Dvorianky je za dodržanie najvyššej dovolenej rýchlosti vozidla zodpovedný vodič tohto vozidla.

Kontrolu dodržiavania najvyšších dovolených rýchlostí vozidiel je oprávnený len Policajný zbor a Vojenská polícia vozidiel Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Každý vodič, ktorého motorové vozidlo spÍňa podmienky prevádzky v cestnej premávke má dostatočne účinné podmienky na dodržiavanie najvyšších dovolených rýchlostí nielen pri prejazde obcou Dvorianky, pričom prevádzkovatel' vozidla je povinný zabezpečiť, aby vozidlo spÍňalo základné podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke. Aby vodič vozidla vedel pri prejazde obcou Dvorianky dodržat' najvyššiu dovolenú rýchlost', musí byt' o nej účinne informovaný, čo je zabezpečované prostredníctvom Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice.

MVSR 01.07.2019 - Riadiaci funkcionári ministertsva nevydali úlohy v súvislosti s projektom "Objektívnej zodpovednosti"

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru plní pokyny viceprezidenta Policajného zboru, ktorého priamo riadi prezident Policajného zboru a tento je podriadený ministerke vnútra Slovenskej republiky. Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru nedisponuje informáciami, prečo uvedení riadiaci funkcionári nevydali úlohy v súvislosti s projektom „Návrh, vybudovanie a 'technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti” ani či tak plánujú urobit' v krátkej dobe.

Žiadne požiadavky na inováciu uvedeného projektu neboli odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru predložené.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neoslovuje jednotlivé orgány zodpovedné za dopravno-bezpečnostnú situáciu ohl'adom možnej inovácie uvedeného projektu.

SSC 26.06.2019 - SSC pripravuje legislatívu na použitie objektívnej zodpovednosti pri dynamickom váženi kamionov

Slovenská správa ciest zaradila v roku 2019 do plánu uloh RVT riešenie úlohy na prípravu potrebných zmien v legislatíve na použitie objektívnej zodpovednosti pri váženi kamionov za pohybu na Vážniciach a to v súvislosti s pozastaveným projektom v obci Dvorianky, kde sa mala realizovať "Vážnica Dvorianky" ešte koncom roka 2017 a tento projekt zastavilo MDSR v dôsledku chýbajucej legislatívy na použitie objektívnej zodpovednosti pri dynamickom váženi kamionov a jednou z podmienok prehodnotenia tohto projektu v obci Dvorianky je práve príprava takejto legislatívy zo strany SSC.

SSC zadala riešenie Rozborovej úlohy č.21 (RÚ) "Možnosti váženia vozidiel na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy" po skončení VO na danú zákazku úspešnemu uchádzačovi, ktory aktualne realizuje túto úlou a je to spoločnosť ALAM, s. r. o. .


Plán uloh RTV na rok 2019:
https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/plan_uloh_rvt2019.pdf
 
Stanovisko MDSR k pozastaveniu projektu "Vážnica Dvorianky":
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/news-/vaznica-dvorianky-konecne-rozhodnutie/mdsr-podmienilo-realizaciu-vaznice-dvorianky-04-10-2018/

MVSR 27.06.2019 - Ministerstvo nespristupnilo informacie v náväznosti na odvysielane reportáže TA3 dňa 12. a 15. júna 2019

Ministerstvo vnútra SR nespristupnilo informacie na žiadosť o informaciu v naväznosti na odvysielane reportáže televizie TA3 dňa 12. a 15. júna 2019, kde občania poukazujú na nedostatočné riešenie dopravnej situacie v obci Dvorianky a na nedodržiavanie maximalnej rýchlosti vozidiel v obci na tichom špecialnom asfalte - nedozvedeli sme sa v tejto súvislosti prečo ministerstvo a orgány v pôsobnosti ministerstva nenainštalujú v obci úsekove meranie rýchlosti pripadne iné účinne technické zariadenia na kontrolu dodržiavania rýchlosti za účelom riešenia tohto stavu a to z dôvodu, že údajne táto info-žiadosť šikanuje ministersvto a žiadateľ nemá záujem o túto informaciu.

 

Reportáže TA3:

TA3 - 15.06.2019 - HLAVNÉ SPRÁVY - DVORIANKY - Nový asfalt problém nevyrieši

TA3 - 12.06.2019 - Asfalt, ktorý mal zažehnať hluk, stál státisíce. Problém nevyriešil

SSC 27.06.2019 - Slovenska správa ciest nemá dôvod žiadať MV SR o nainštalovanie úsekového merania rýchlosti v obci Dvorianky

SSC nemá dôvod žiadať MV SR o nainštalovanie tzv. úsekového merania rýchlosti, nakoľko kontrolu nad dodržiavaním rýchlosti vozidiel majú v kompetencii zložky MV SR, ktoré meranie rýchlosti vykonávajú, evidujú jej nedodržiavanie, aj miesta kde sa najčastejšie prekračuje max. povolená rýchlosť a na základe toho vedia kompetentne posúdiť kde má byť takéto zariadenie inštalované.


Tieto skutočnosti uviedla SSC v naväznosti na medializované informacie odvysielane v reportážach televizie TA3 dňa 12. a 15. júna 2019, kde občania poukazujú na nedostatočné riešenie dopravnej situacie v obci Dvorianky a na nedodržiavanie maximalnej rýchlosti vozidiel v obci na tichom špecialnom asfalte.


Reportáže TA3:

TA3 - 15.06.2019 - HLAVNÉ SPRÁVY - DVORIANKY - Nový asfalt problém nevyrieši

TA3 - 12.06.2019 - Asfalt, ktorý mal zažehnať hluk, stál státisíce. Problém nevyriešil

UVSR 26.06.2019 - Kancelaria predsedu vlády SR preveruje absurdný postup štátnych orgánov

Kancelaria predsedu vlady SR sa obrátila na Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo veci preverenia postupu štátnych orgánov. Kancelaria predsedu vlády SR rieši túto problematiku v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zároveň požiadala o zaslanie spätnej informácie o vybavení.


1.
Kancelaria predsedu vlády SR preveruje na Ministerstve dopravy a výstavby SR hodnotenie opatrení strategického dokumentu "Informácia o vyhodnotení účinnosti opatrení Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 - 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 - 2020) za rok 2018" - je uverejnené na www adrese https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23921/1 dňa 07.06.2019, kde na strane číslo 14 sú ohľadom plnenia úlohy E.3.1 za sledovane obdobie roka 2018 uvedené nepravdivé a zavadzajúce informacie ohľadom investičnej akcie na ceste I/79 v obci Dvorianky.

Nerozumieme ako je možné, že do dokumentu hodnotenia plnenia strategického dokumnetu sa dostanú nepravdivé a nepresné informacie a o plneni úlohy nemá dokonca informacie ani správca komunikacie SSC IVSC Košice a týmto spôsobom je teda zavadzaná priamo Vláda SR ako aj široká verejnosť.

Nerozumieme na základe akych skutočností sa realizovalo uvedené hodnotenie plnenia úlohy E.3.1 v danom dokumente, ktorý vzala na svojom rokovaní na vedomie Vláda SR a upozorňujeme teda, že týmto spôsobom sa vytvára mylný dojem o plnení stanovených úloch v strategických dokumentoch (BECEP 2011 - 2020).


2.
Kancelaria predsedu vlády SR preveruje na Ministerstve vnútra SR postup riešenia dodržiavania rýchlosti vozidiel v obci. Nerozumieme postupu kompetentych orgánov pri riešeni dodržiavania maximálnej rýchlosti v obci Dvorianky, kde je teda preukazaná nutnosť riešenia dodržiavania rýchlosti vozidiel v obci, ktorá vplýva na zníženie hlukovej záťaže v obci, ale úcinne riesiť tento stav nie su ochotné štátne orgány. Nerozumieme kto je zodpovedný za dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti vozidiel pri prejazde obcou Dvorianky a aké štátne orgány sú kompetentné riešiť kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti vozidiel pri prejazde obcou Dvorianky ako aj aké štátne orgány sú kompetentné riešiť účinne podmienky na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti vozidiel pri prejazde obcou Dvorianky.

Ministerstvo vnútra SR odmieta riešiť účinne dodržiavanie rýchlosti vozidiel v obci Dvorinaky vzhľadom na priaznivu dopravno-bezpečnostnú situaciu v obci a uvádza, že rýchlost vozidiel ma riešit správca pozemných komunikacii na základe TP 018 - Technicke podmienky upokojovania dorpavy v obciach. Správca pozemnej komunikacie zase uvádza, že to ma riešiť MVSR, a že za dodržiavanie rýchlosti v obci sú zodpovední vodiči.

MVSR 24.06.2019 - FOTORADARY - Prezidium PZ je pripravené inovovať projekt ad hoc

Prezídium Policajného zboru je pripravené projekt „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkamł Policajného zboru v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti." inovovať podľa konkrétnych požiadaviek vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne orgánov zodpovedných za dopravno-bezpečnostnú situáciu. Či nejaké požiadavky na inováciu tohto projektu budú, aké budú tieto požiadavky a čoho sa budú týkať nevieme vopred povedať.

Prečo Ministerstvo vnútra SR dlhodobo neinformuje o skutočnosti, že Prezídium PZ je pripravené inovovať projekt "Objektívnej zodpovednosti" ad hoc podľa konkrétnych požiadaviek ?

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nemá povinnosť pravidelne informovať osobne žiadateľa o plnení svojich úloh, to znamená ani o informáciách zasielaných inému štátnemu orgánu.

Informácia o vyhodnotení účinnosti opatrení Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 - 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 - 2020)  za rok 2018 - úlohy A1 a E3 - 20.06.2019

Obec Dvorianky uvedena priamo v dokumente !
  

E.3: ŠIROKÁ APLIKÁCIA PRVKOV UPOKOJOVANIA DOPRAVY
E.3.1: Aplikácia vjazdových ostrovčekov na vjazdoch do obcí a okružných križovatiek na novopostavených pozemných komunikáciách

• Zodpovednosť: správcovia ciest
• Termín: priebežne Plnenie:
Za sledované obdobie roka 2018 možno uviesť napr. investičnú akciu na ceste I/79 Dvorianky, kde bolo realizované obojsmerné vybočenie jazdného pruhu prostredníctvom vyvýšeného ostrovčeka pri vstupe do obce Dvorianky. Táto úprava bola podmienená zvýšenou expozíciou hluku na dotknuté obyvateľstvo s cieľom znížiť rýchlosť najmä ťažkej nákladnej doprave pri vstupe do obce a celým jej prieťahom. V súčasnosti prebieha príprava na vybudovanie ešte ďalšieho ostrovčeka v tejto lokalite, ktorý ešte vo väčšej miere eliminuje zvýšenú jazdnú rýchlosť vozidiel naprieč celým sídelným útvarom. Úloha trvá.
 
E.3.2: Aplikácia prvkov upokojenia dopravy a segregácie motorizovanej a nemotorizovanej dopravy s dôrazom na cestné prieťahy obcí a miesta s vysokým podielom zraniteľných účastníkov premávky
E.3.3: Zavádzanie obytných, školských a peších zón a informatívnych meračov rýchlosti v týchto úsekoch

• Zodpovednosť: MDV SR, MV SR, správcovia ciest
• Termín: priebežne Plnenie:
Opatrenia realizujú v prevažnej miere jednotlivé obce a mestá v súčinnosti s PZ. SSC v rámci možností inštaluje informatívne merače rýchlosti najmä pri väčších úpravách v rámci stavebnej údržby, resp. investičnej činnosti. SSC konštatuje, že tu často vzniká problém s napájaním na zdroj elektrickej energie, či už formou klasického kábla, resp. slnečných kolektorov, ktoré sú často poškodzované, resp. odcudzované. Úlohy trvajú.


A.1: IMPLEMETNÁCIA MANAŽMENTU RÝCHLOSTI V PODMIENKACH SR
A.1.3: Vykonávanie účinného dohľadu nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení

• Zodpovednosť: MV SR
• Termín: priebežne Plnenie:
Príslušníci služby dopravnej polície Policajného zboru (PZ) odslúžili v roku 2018 v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky celkom 932 560,5 hodín. V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávali okrem iného aj kontroly dodržiavania najvyšších dovolených a ustanovených rýchlostí jazdy, pričom na mieste uložili v blokovom konaní celkom 232 894 pokút za nedodržanie najvyšších dovolených a ustanovených rýchlostí jazdy v sume 10 391 230 eur a na správne konanie postúpili 2 941 zistených porušení. 
Nedovolená rýchlosť jazdy bola v roku 2018 druhou najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd a zároveň aj smrteľných dopravných nehôd. Služba dopravnej polície PZ prijímala operatívne opatrenia na základe vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie za účelom zníženia počtu týchto dopravných nehôd. V roku 2018 eviduje PZ celkom 1 876 dopravných nehôd zavinených nedovolenou rýchlosťou jazdy, čo predstavuje pokles oproti roku 2017 o 63 dopravných nehôd. V dôsledku týchto dopravných nehôd bolo usmrtených 51 osôb, teda o 11 usmrtených menej ako v priebehu roku 2017.  Úloha trvá.
 
A.1.4:  Postupné zavedenie moderných technológií pre dynamické rýchlostné obmedzenia
• Zodpovednosť: MDV SR, MV SR
• Termín: priebežne Plnenie:
V roku 2018 pokračoval PZ v realizácii osobitných kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania povinnosti držiteľa vozidla podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 68/2012 Z. z. (objektívna zodpovednosť), ktoré boli spustené v januári 2014. Uvedené kontroly sa naďalej vykonávali len prostredníctvom prenosných (mobilných) technických prostriedkov, ktorými PZ disponuje. Od 1. decembra 2018 je objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla realizovaná aj vo vzťahu k vozidlám evidovaným v krajinách Európskej únie (EÚ). Uplatňovanie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla teda v súčasnosti nie je v praktickej činnosti PZ realizované plnoautomatizovaným spôsobom. Odbor dopravnej polície Prezídia PZ tak zadovažuje poznatky z poloautomatického uplatňovania objektívnej zodpovednosti a vyhodnocuje ich. 
V súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky "Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti", vyhláseného v Úradnom vestníku EÚ pod označením č. 2016/S 015-022335 z 22. januára 2016 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2016 z 25. januára 2016 pod zn. 1891 - MSS verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky. Oznámenie o zrušení bolo zverejnené 29. marca 2016 vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2016 z 29. marca 2016.
V prípade podnetu na opätovné predloženie projektu "Objektívnej zodpovednosti" na zadanie zákazky do verejného obstarávania je odbor dopravnej polície Prezídia PZ pripravený predložiť existujúci projekt, prípadne ho inovať ad hoc podľa konkrétnych požiadaviek. Odbor dopravnej polície Prezídia PZ spracoval celý projekt s požiadavkami služby dopravnej polície PZ na obstaranie technických prostriedkov, na vybudovanie nového centrálneho dopravného inšpektorátu, na plnoautomatizovaný informačný systém objektívnej zodpovednosti a zadaním zákazky do verejného obstarávania. Úloha trvá.


Materiál za rok 2018: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23921/1

KRPZKE 20.06.2019 - V obci Dvorianky sme navrhli umiestniť technické prostriedky na zisťovanie správnych deliktov a využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti

Nemôžeme si zamieňať negatívne dopady z dopravy na obyvateľstvo /hluk/, s dopravnou nehodovosťou a jej následkami na živote a zdraví.

Na otazku prečo v obci Dvorianky na Hlavnej ulici dlhodobo absentuje komplexne riešenie upokojenia dopravy a účinný dohľad nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení a to vo vzťtahu na Národný plán SR BECEP 2011 - 2020 a úlohu A.1.3 odpovedal plk.Mgr. Štefan Mulik zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach nasledovne:

Za účelom zvýšenia účinnosti dohľadu nad cestnou premávkou obzvlášť pri kontrole dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy vozidiel sme v obci Dvorianky navrhli umiestniť technické prostriedky na zisťovanie správnych deliktov a využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti.


Ohľadom úlohy E.3.2:  Za účelom ukľudnenia dopravy boli v zmysle stratégie BECEP na prieťahu obcou Dvorianky po št. ceste 1/79 na oboch vjazdoch do obce vybudované spomaľovacie ostrovčeky. Následne bol dobudovaný tretí obojsmerný v smere od obce Hriadky. Bezpečnosť chodcov bola zvýšená súvislou rekonštrukciou chodníkov pre chodcov oddelených zeleným pásom od vozovky.


Ohľadom úlohy A.1.3: Čo sa týka účinnosti dohľadu nad cestnou premávkou, je vykonávaný predovšetkým so zreteľom na rizikové a nebezpečné úseky z pohľadu dopravnej nehodovosti a jej následkov v celom okrese vrátane obce Dvorianky. V rámci našich technických možností a ľudských zdrojov je vykonávaný denne aj v obci Dvorianky. O jeho účinnosti vo vzťahu k následkom dopravnej nehodovosti svedčia štatistické údaje.


Ďalej KRPZKE uviedlo:

Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020 bola schválená uznesením vlády SR č. 798/2011 zo 14.12.2011. Jej hlavným cieľom je znížiť dopravnú nehodovosť na národnej úrovni, kde na základe oznámenia Európskej komisie sa vytýčil cieľ v podobe zníženia počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách na cestách o 50 % v rozpätí rokov 2011 - 2020.

Kým v roku 2002 došlo na cestách SR pri dopravných nehodách k usmrteniu 610 osôb, v roku 2010 to bolo 345. V roku 2011 to bolo 324 a v roku 2018 to bolo 230. Cieľ do roku 2020 je zhruba na úrovni 172.

Tomuto cieľu sú nasmerované všetky aktivity v oblastiach

- bezpečnosť pozemných komunikácií,

- bezpečnosť cestných vozidiel,

- dopravná výchova a osveta,

- zdravotná výchova a dopravná psychológia,

- dopravno-bezpečnostná legislatíva,

- analýza príčin dopravných nehôd,

- dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
- propagácia v médiách,

- národná koordinácia a medzinárodná spolupráca.

Zdôrazňujem, že celá stratégia je zameraná na dopravnú nehodovosť v Slovenskej republike ako takej a nerieši konkrétne úseky jej cestnej siete. Problémy jednotlivých úsekov ciest sa riešia konkrétnymi projektmi vychádzajúcimi zo stratégie BECEP.

Všetky dopravno-inžinierske opatrenia, vrátane dohľadu nad cestnou premávkou vykonávané v obci Dvorianky vychádzali z uvedenej stratégie, o čom svedčí aj vývoj dopravnej nehodovosti v obci.

Zdôrazňujem, že v tomto kontexte si nemôžeme zamieňať negatívne dopady z dopravy na obyvateľstvo /hluk/, s dopravnou nehodovosťou a jej následkami na živote a zdraví.

MVSR 19.06.2019 - Riešenie spomalenia vozidiel v obciach na Slovensku

Policajný zbor nevedie evidenciu, ani zoznam prvkov upokojovania dopravy umiestnených na cestách v Slovenskej republike. Tieto si umiestňujú príslušní správcovia ciest podľa technických podmienok Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky TP 15/2005 Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách. Sú to najmä spomaľovací prah, deliaci ostrovček, vybočenie alebo odsun jazdného pruhu, optická alebo akustická psychologická brzda a varovná svetelná signalizácia, ktorých popis funkčnosti je uvedený v týchto technických podmienkach.

Povinná osoba má vedomosť o umiestnení dvoch cestných rýchlomerov a svetelných signalizačných zariadení so svetelnými signálmi trojfarebnej sústavy, jeden v obci Beluša testuje spoločnosť ZTS Elektronika SKS Nová Dubnica, druhý v obci Dubovany umiestnil správca cesty z dôvodu dvoch dopravných nehôd so smrteľnými následkami. Účel použitia týchto dopravných zariadení nie je v súlade s
právnymi predpismi o cestnej premávke
.

Upovedomujeme Vás o skutočnosti, že ani jeden cestný rýchlomer a tiež žiadny z prvkov upokojovania dopravy nie je technický prostriedok na zisťovanie a dokumentovanie porušení pravidiel cestnej premávky pre účely plnenia úloh Policajného zboru, ale dopravné zariadenie, ktorého použitie určuje príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie.

MVSR 19.06.2019 - Semafor riadeny radarom

Policajný zbor neplánuje v obci Dvorianky umiestnenie žiadateľom uvedeného systému, pretože Vami uvádzaný semafor nie je technický prostriedok pre zabezpečenie plnenia úloh Policajného zboru, čo je zisťovanie a dokumentovanie porušení pravidiel cestnej premávky, ale dopravné zariadenie, ktorého použitie určuje príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie.


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neplánuje v obci Dvorianky umiestnenie cestných rýchlomerov, pretože tak automatizovanú 24 hodinovú kontrolu dodržiavania maximálnych povolených rýchlostí je možné vykonávať len prostredníctvom projektu inštitútu objektívnej zodpovednosti, ktorého realizácia nie je tohto roku v jeho úlohách. Vzhľadom na dopravno-bezpečnostnú situáciu v tejto obci považujeme súčasné zabezpečenie kontrol dodržiavania maximálnej dovolenej rýchlosti v obci Dvorianky za dostatočné.

MFSR 18.06.2019 - Vládny audit v roku 2020 - efektivnosť financii

V súvislosti s Vašim doplneným podaním si dovoľujeme opätovne uviesť, že Ministerstvo financií SR (ďalej len "MF SR") nemá zákonné kompetencie na overenie skutočností súvisiacich s kontrolu dodržiavania maximálnej predpísanej rýchlosti v obci Dvorianky zo strany Ministerstva vnútra SR.  Vo vzťahu k Vami uvádzanému neefektívnemu vynaloženiu finančných prostriedkov na projekt "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" a projekt "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa", si Vám dovoľujeme oznámiť, že MF SR zaradí do ročného plánu vládnych auditov na rok 2020 vládny audit so zameraním na overenie skutočností súvisiacich s finančnými prostriedkami, ktoré boli vyčlenené na vyššie uvedené projekty. Vládny audit bude vykonaný v intenciách zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zohľadnením dostupných personálnych kapacít.

S pozdravom

Mgr. Patrik Kajan

Sekcia auditu a kontroly

Odbor plánovania a metodiky

Oddelenie metodiky vlastných zdrojov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

E-mail: patrik.kajan@mfsr.sk

 

ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU

MVSR 18.06.2019 - Plnenie strategie BECEP 2011 - 2020

Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení v obci Dvorianky je vo vecnej príslušnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktoré disponuje informáciami o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v tejto obci.


Tvrdenie o neúčinnosti dohľadu nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení v obci Dvorianky je subjektívny názor žiadateľa, pretože od roku 2007 v tomto úseku cesty 1/79 nedošlo k dopravnej nehode, ktorej príčinou bolo nedodržanie rýchlosti, ani k dopravnej nehode s následkom na živote a zdraví, i napriek tomu tu Policajný zbor denne vykonáva dohľad nad cestnou premávkou,


Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení v obci Dvorianky je a naďalej bude plánované podľa síl a prostriedkov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú situáciu ostatných úsekov ciest v jeho pôsobnosti, ako aj na plnenie ostatných úloh Policajného zboru.

MVSR 18.06.2019 - Merače rýchlosti v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti v obci Dvorianky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neplánuje v obci Dvorianky umiestnenie meračov rýchlosti cestných vozidiel, okrem meračov rýchlosti v rámci projektu inštitútu objektívnej zodpovednosti, ktorého realizácia nie je tohto roku v jeho úlohách.


Orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri riešení umiestnenia meračov rýchlosti v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti nespolupracujú so správcom cesty preto, pretože automatizovaný dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti môže byť vykonávaný výlučne technickými prostriedkami Policajného zboru.


Merať rýchlosť cestných vozidiel môže pre svoje účely každý.

Kontrolu dodržiavania najvyšších dovolených rýchlostí vozidiel je oprávnený len Policajný zbor a Vojenská polícia vozidiel Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Projekt automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je pripravený, ale jeho realizácia nie je tohto roku v úlohách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

SSC 18.06.2019 - Plnenie strategie BECEP 2011 - 2020

Stanovisko IVSC Košice:

V obci Dvorianky boli v poslednom období zo strany SSC vykonané v rámci finančných, technických a legislatívnych možností prvky na ochranu zraniteľných účastníkov dopravy:

- Prvok upokojovania dopravy (vybočenie jazdného pruhu) pred obcou Dvorianky na vstupe od obce Parchovany

- Prvok upokojovania dopravy (vybočenie jazdného pruhu) na vstupe do obce od obce Hriadky

- Prvok upokojovania dopravy (obojstranné vybočenie jazdného pruhu) pred obcou Dvorianky od obce Hriadky

- Nadštandardné zvislé dopravné značenie na reflexnom podklade

- Vodorovné dopravné značenie (priečne pruhy) za účelom spomalenia dopravy

- Oprava a výstavba chodníkov za účelom ochrany zraniteľných účastníkov dopravy

- Úpravy vozovky za účelom zníženia hluku

Všetky úpravy v súlade s plánom BECEP.


Inštalácia prvku na spomalenie a upokojenie dopravy v intraviláne obce nie je z priestorových pomerov možná, nehovoriac o zvýšení negatívneho účinku na hluk vo vonkajšom prostredí a to účinkami brzdenia a následného zrýchľovania dopravy ako aj samotným priblížením dopravy k obytným budovám (rodinným domom) nachádzajúcim sa v obci.

 

Stanovisko Oddelenia dopravného inžinierstva:

Aplikácia prvkov upokojenia dopravy v zmysle Národného plánu BECEP 2010-2020 je v kompetencii obce, polície a správcu komunikácie. Konkrétne možnosti prvkov upokojenia sú vymenované v technickom predpise TP018, ktorý je verejne prístupný https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_018.pdf .
V zmysle tohto predpisu (a jemu predchádzajúcemu predpisu) Slovenská správa ciest vybudovala spomaľovací prvok na vstupe do obce a neskôr väčší spomaľovací ostrovček na vstupe do obce spolu s príslušným dopravným značením. Ak niektorá z uvedených zodpovedných organizácii vrátane dopytovateľa navrhne niektoré z ďalších prvkov upokojenia z predpisu TP018, môže byť účinnosť tohto opatrenia
posúdená a prvok upokojenia zaradený do plánu realizácie.

MDSR 17.06.2019 - Plnenie strategie BECEP 2011 - 2020

V zmysle uznesenia vlády SR č. 798/2011, bodu B.2, minister dopravy a výstavby SR každoročne do 30.6. predkladá na rokovanie vlády SR informáciu o vyhodnotení účinnosti realizovaných opatrení stratégie BECEP za predchádzajúci rok (d'alej len ako "materiál"). Materiál je teda tvorený prehl'adom plnenia jednotlivých úloh stratégie, ktoré v danom roku plnili rezorty dopravy, vnútra, školstva, zdravotníctva a životného prostredia a majú vüčšinou priebežný, dlhodobý charakter plnenia.

Nakol'ko je tento materiál na rokovanie vlády SR každoročne verejne prístupný na internetovej stránke https://rokovania.gov.sk/ , predkladáme Vám odkazy na jednotlivé zverejnené materiály, ktoré sú kompletnými prehl'admi plnenia úloh stratégie BECEP.

Materiál za rok 2011: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/8710/1

Materiál za rok 2012: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/9901/1

Materiál za rok 2013: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/11009/1

Materiál za rok 2014: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/12087/1

Materiál za rok 2015: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21543/1

Materiál za rok 2016: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22128/1

Materiál za rok 2017: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23006/1

Materiál za rok 2018: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23921/1


V materiáli za rok 2018 správca pozemnej komunikácie (Slovenská správa ciest), v rámci plnenia úlohy č. E.3.l na str. 14, informuje o investičnej akcii na pozemnej komunikácii I/79 v obci Dvorianky. Ked'že oddelenie BECEP je útvarom vzdelávania, propagácie a osvety k bezpečnosti cestnej premávky, v prípade potreby konkrétnejších informácií ohl'adom postupu a riešenia dopravnobezpečnostnej situácie v obci, Vám odporúčame obrátit' sa priamo na Slovenskú správu ciest ako správcu príslušnej pozemnej komunikácie I/79.

Vzhl'adom na to, že vykonávanie dohl'adu nad dodržiavaním rýchlostných obmedzení, teda plnenie úlohy č. Al .3, je vo výlučnej kompetencii Ministerstva vnútra SR, postupujeme Vašu žiadost' v tomto bode na Prezídium Policajného zboru SR, odbor dopravnej polície.

KRPZKE 17.06.2019 - Semafor riadeny radarom

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove v zmysle cestného zákona žiadne záväzné stanovisko nezaujalo, pretože k posúdeniu použitia Vami uvedeného technického zariadenia nebola správcom cestnej komunikácie ani iným subjektom predložená žiadna konkrétna projektová dokumentácia.

Na Váš podnet zo dňa 22. 05. 2019 v súvislosti s riešením hlukových pomerov v obci Dvorianky Vám dňa 27. 05. 2019 prostredníctvom e-mailovej pošty odpovedal riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, ktorý uviedol, že použitie semafóru riadeného radarom naša platná legislatíva neupravuje.


V nadväznosti na bod I stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, že "použitie semafóru riadeného radarom naša platná legislatíva neupravuje", je odôvodnené ustanoveniami § 7 ods. 3,  § 9 a § 10 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, v ktorých je upravený spôsob použitia cestnej svetelnej signalizácie, pričom zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z .z. ani jeho vykonávacia vyhláška č. 9/2009 Z. z. v celom svojom obsahu jej použitie na zastavovanie vozidiel pri nedodržaní najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy neupravuje. Tento právny názor opiera Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove aj o stanovisko odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru č. PPZ-ODP-44-152/2015 zo dňa 13.07.2015.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove sa v zmysle cestného zákona písomne k danej veci nevyjadrovalo.

MVSR 14.06.2019 - Fotoradary v Dvoriankach budú umiestňené spolu s ostatnými technickými prostriedkami

Technické prostriedky na meranie rýchlosti automatizovaným spôsobom v rámci projektu na zavedenie inštitútu objektívnej zodpovednosti v dohľade nad cestnou premávkou budú v obci Dvorianky umiestňované spolu s ostatnými technickými prostriedkami inštitútu objektívnej
zodpovednosti, keď bude tento projekt realizovaný.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti" bolo zrušené s tým, že oznámenie o zrušení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 60/2016 pod č. oznámenia 6127 - ZSS dňa 29.03.2016. Príslušný odbor od tej doby neobdŕžal požiadavku na vykonania verejného obstarávania na tento predmet zákazky.

MVSR 12.06.2019 - Fotoradary v Dvoriankach budú umiestňené spolu s ostatnými technickými prostriedkami

Technické prostriedky na meranie rýchlosti automatizovaným spôsobom v rámci projektu na zavedenie inštitútu objektívnej zodpovednosti v dohľade nad cestnou premávkou budú v obci Dvorianky umiestňované spolu s ostatnými technickými prostriedkami inštitútu objektívnej zodpovednosti, keď bude tento projekt realizovaný.
  
Žiadateľovi bola už niekoľkokrát sprístupnená informácia, že verejné obstarávanie uvedeného projektu verejný obstarávateľ nám z neznámych dôvodov zrušil.

MVSR 31.05.2019 - Ministerstvo bude presadzovať fotoradary v Dvoriankach

Podľa 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správcovia pozemných komunikácií, ktorých prevádzkou vzniká hluk, sú povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty. Na tento účel sa využívajú technické podmienky (TP 15/2005), ktoré určujú zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v zastavaných územiach obcí. Správu predmetného úseku cesty vykonáva Slovenská správa ciest, ktorá je na tento účel zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa 3d ods. 5 písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré je podľa § 3 ods,  3 tohto zákona ústredným orgánom štátnej správy pre pozemné komunikácie, preto je potrebné sa obrátiť priamo na správcu predmetnej pozemnej komunikácie.
Prezídium Policajného zboru technické zariadenie na 24 hodinové monitorovame dopravy neodsúhlasoval a ani sa k nemu nevyjadroval, informáciami o tejto stavbe nedisponujeme, Ohľadne Vami uvedeného projektu "Vaznica Dvorianky" je potrebné sa obrátiť na správcu predmetnej pozemnej komunikácie.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neplánuje realizáciu osadenia úsekových meračov rýchlosti v obci Dvorianky.
Úlohou Policajného zboru je, podľa § 2 ods. I písm. j) a k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z, o Policajnom zbore, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobiť pri jej riadení, odhaľovať priestupky a zisťovať ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňovať a prejednávať,


Riešenie poškodzovania zdravia obyvateľov hlukom, vibráciami a emisiami nie je úlohou Policajného zboru, ani zabezpečovanie dodržiavania povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií, tak ako sa nesprávne uvádza v záveroch meraní hlučnosti, z ktorých vychádzajú pisatelia podaní a žiadajú 24 hodinové meranie rýchlosti za účelom zabezpečenia dodržiavania rýchlosti vodičmi vozidiel. Opatrenia na upokojovanie dopravy prijímajú orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie a výkon týchto opatrení zabezpečujú správcovia pozemných komunikácií. Dozor nad dodržiavaním povinností a podmienok užívania pozemných komunikácií, ako aj opatrení prijatých orgánmi štátnej správy pre pozemné komunikácie vykonávajú orgány štátneho odborného dozoru podľa ustanovení 3c cestného zákona v znení neskorších predpisov.


Prezídium Policajného zboru, po dôslednom vyhodnotení rizikovosti jednotlivých úsekov ciest v celej Slovenskej republike, predložilo požiadavku na predmet zákazky "Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti", teda automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, verejnému obstarávateľovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V prípade zavedenia automatizovaného dohľadu v cestnej premávke (inštitút objektívnej zodpovednosti) bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky presadzovať umiestnenie technických prostriedkov naďalej aj v tejto obci.
Policajný zbor v súčasnosti nemá vedomosť, kedy bude realizovaný automatizovaný spôsob dohľadu nad cestnou premávkou (objektívna zodpovednosť).

MVSR 24.05.2019 - Ministerstvo neplánuje v Dvoriankach úsekove meranie rýchlosti

V obci Dvorianky nie je úsekové meranie rýchlosti, nakoľko povinná osoba nemá k dispozícií úsekové merače rýchlosti.

Povinná osoba neplánuje realizáciu osadenia úsekových meračov rýchlosti v obci Dvorianky.

Povinná osoba neplánuje žiadne kroky ohľadne osadenia usekových meračov rýchlosti v obci Dvorianky.

UVSR 17.05.2019 - Akčný plán rozvoja okresu Trebišov

Úrad vlády SR uvádza, že predmetom výjazdového rokovania vlády SR, ktoré sa konalo 04.05.2018 v Trebišove, bola Priebežná inforłnácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov, Na zasadnutí vlády bolo prerokované plnenie prioritných oblastí z Akčného plánu aj za účasti prizvaných osôb, ktorí dopĺňali témy do diskusie členov vlády. Súčasťou materiálu bol aj odpočet úlohy z prijatého uznesenia vlády SR 357 z 24. augusta 2016 "pokračovať v príprave cesty 1/79 podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti stavby Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina". Pokračovanie prípravy cesty 1/79 závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti a finančných limitov Slovenskej správy ciest.

V súčasnosti sa pripravujú investičné akcie v rámci modernizácie úsekov ciest L triedy 1/79  Vranov nad Topľou - Parchovany, rekonštrukcia križovatky Malá Tŕňa, bola zrealizovaná úprava cesty 1/79 v obci Dvorianky, V prípade dostatočného navýšenia rozpočtu pre SSC sa plánuje zrealizovanie II. etapy stavby Dvorianky, riešenie bezpečnosti, príprava rekonštrukcie mosta v obci Parchovany (kapitálové výdavky) a vyspravenie lokálnych porúch na úseku cesty 1/79 Parchovany.

TOPlist