POŽADUJEME REKONFIGURACIU PROJEKTU OBCHVATU OBCE 16.03.2019

Dňa 16.03.2019 sme podali podnet na Ministerstvto dopravy a výstavby SR ohľadom požiadavky na rekonfiguraciu projektu obchvatu obce Dvorianky v suvislosti so študiou realizovateľnosti cesty I/79 Vranov nad Topľou - št. hranica SR/UA, kde obchvat obce nebol posudzovaný samostatne.

 

Žiadame o rekonfiguraciu projektu obchvatu obce Dvorianky a to tak, aby projekt generoval dostatočný objem prínosov vzhľadom na investičné náklady, ktoré je možné dosiahnuť iba rekonfiguraciou projektu.

Žiadame rekonfiguraciu zamerať hlavne na riešenie iba samostatneho úseku obce Dvorianky a teda aby projekt neposudzoval dvoj-obchvat obci Parchovany-Dvorianky, ale aby sa zameral na posudenie obhvatu iba obce Dvorianky – žltý variant na obrázku vyššie – ďalej iba “Žltý variant”.

 

Upozorňujeme, že riešenim iba samostatného úseku obce Dvorianky pre žltý variant je možné dosiahnuť aby obchvat obce pri zachovanom zabezpečení počítanej dopravnej obslužnosti pre počet vozidiel použitý v rámci študie realizovateľnosti pre úsek číslo 4 je tu možné určite dosiahnut úsporu kapitálovych výdavkov.

Zdôrazňujeme, že týmto riešenim sa odbúraju kapitálove výdavky potrebné na realizaciu opatrení v okolí obce Parchovany, kde je potrebné riešiť novonavrhované stykové križovatky, mostné objekty, úpravu úsekov ciest III. triedy a železničného priecestia, náklady na preložky inžinierskych sieti a pod.  

Tiež je potrebné zvážiť úsporu kapitálovych výdavkov pre žltý variant čo sa týka  vybudovania protihlukových stien, kde táto investicia nie je podľa nášho názoru potrebná a to vzhľadom na skutočnosť, že realizaciou žltého variantu je možné dosiahnuť neporovnateľne vyšší pokles hluku v obci Dvorianky ako pri riešeni variantu rekonštrukciou cesty v pôvodnej trase cez obec.

 

Zdôrazňujeme v tejto súvislosti, že študia realizovateľnosti cesty I/79 Vranov nad Topľou - št. hranica SR/UA nepreukázala, že je možné uspokojivo riešiť hlukové pomery v obci Dvorianky rekonštrukciou cesty v pôvodnej trase cez obec - hluková študia.

 

Žiadame o rekonfiguraciu projektu obchvatu obce Dvorianky a žiadame posúdiť žltý variant obchvatu obce a to tak, aby projekt generoval dostatočný objem prínosov vzhľadom na investičné náklady pri zachovanom zabezpečení počítanej dopravnej obslužnosti pre počet vozidiel použitý v rámci študie realizovateľnosti cesty I/79 pre úsek číslo 4.

TOPlist