26.02.2015

SSC do doby vybudovania obchvatu obce Dvorianky riadne nezabezpečila, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila prípustné hodnoty hluku !

Na Útvare vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR - UVHR KE  udelili pokutu Slovenskej správe ciest vo veci správneho deliktu "Hluk Dvorianky" a to vo výške 5.000 EUR !

Bližšie informacie:

  SSC bola pokynom zo dňa 20.10.2014 podľa § 57 ods. 50 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií, ktorá pre neho vyplýva podľa § 27 ods. 1 zákona č.355/2007 Z.z., že ako správca pozemnej komunikácie č. I/79 v obci Dvorianky nepredložil v termíne do 31.08.2014 návrh účinného náhradného doplnkového protihlukového opatrenia s termínom jeho realizácie, uložená  pokuta  vo výške 5 000,- EUR.
  V odvolacom konaní bolo rozhodnutím vedúceho hygienika rezortu zo dňa 01.12.2014 rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdené a odvolanie účastníka konania zamietnuté.
10.02.2015 bola v Štátnej pokladnici prijatá lokálna úhrada platiteľa – SSC  vo výške 5 000 €.

Lehota 31.08.2014 pritom už bola predlžena !

Meranie hluku v obci preložené z objektívnych príčin o 2 mesiace, polročný termín pre SSC nepostačuje !

Rozhodnutie číslo 01730/2014/D404-UVHR/63755 zo dňa 20.10.2014: 

Po vyhodnotení celého skutkového stavu veci a predložených podkladov oblastná hygienická Košice ako prvostupňový správny orgán skonštatovala, že konaním účastník konania (SSC) naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva tak, ako je uvedené v § 57 ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. tým, že porušil povinnosť uloženú správcovi pozemnej komunikácie podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. tým, že do doby vybudovania obchvatu obce Dvorianky riadne nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila prípustné hodnoty hluku pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc ustanovené vo vyhláške č. 549/2007 Z. z..

Oblastná hygienická Košice listom č. 0173/2014/D404-ÚVHR/47423 zo dňa 29.07.2014 účastníkovi konania oznámila, že jeho žiadosti (o ďalšie predlženie termínu) nie je možné vyhovieť z dôvodu, že účastník konania si termín presunutia predloženia výsledkov objektivizácie hluku listom č. 4859/2014/3200/14151 zo dňa 07.05.2014 stanovil sám a niekoľko dňová odstávka elektrickej energie či niekoľkodňová hospitalizácia sťažovateľa nie je dostatočným dôvodom na ďalšie predĺženie termínu predloženia výsledkov objektivizácie hluku z cestnej komunikácie I /79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126. 

Dna 18.09.2014 doručil účastník konania oblastnej hygieničke Košice „Protokol o skúške č. 1408005VP/10MK" zmerania a analýzy hlukovej záťaže spôsobovanej cestnou dopravou po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. 126 a správu „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie".

Predložené výsledky objektivizácie hluku pred a v rodinnom dome č. 126 v obci Dvorianky v zmysle vyhlášky č. MZ SR č. 549/2007 Z. z. dokumentujú že:

- namerané hodnoty hladiny hluku vo vonkajšom chránenom prostredí rodinného domu č. 126, v obci Dvorianky prekročili prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v každom referenčnom časovom intervale - deň. večer a noc;

- namerané hodnoty hladiny hluku vo vnútornom chránenom prostredí rodinného domu č. 126. v obci Dvorianky prekročili prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v referenčnom časovom intervale "noc". V referenčnom Časovom intervale "deň" a "večer" prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku neboli prekročené.