OBCHVAT OBCE KOCÚKOVO S TERMÍNMI

21.12.2016

AKTUÁLNY STAV

OBCHVAT OBCE - INFORMACIE

SSC žiada o zmenu termínu 1. etapy realizacie obchvatu obce...
Cely rok 2014 nerobili nic a v rokoch 2015-2016 narychlo zacali riesit studiu realizovatelbosti celej 100km cesty...

Ministersto informuje:
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v čase vydania rozhodnutia (pozn.rok 2013) a stanovenia termínov plnenia jednotlivých opatrení nebola známa skutočnosť, že na túto stavbu nebudú pridelené prostriedky z verejného rozpočtu.

OBCHVAT Rozhodnutie MDSR UVH 27.12.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Odbor komunikácie


Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
14.12.2016 29216/2016/A232-OK/81579 21.12.2016
Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 14.12.2016 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:

Môžete mi prosím vysvetliť ako to je teda s termínom i v rozhodnutí číslo 07659/2013 D404-ÚVHR75579 zo dna 09.12.2013 ohľadne nariadeného obchvatu obce Dvorianky ?
Keď teda SSC plní nariadený pokyn, prečo teda žiada o zmenu termínu 1. etapy ?

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď.

Z dôvodu, že na realizáciu cestného obchvatu Dvorianky neboli pridelené pre Slovenskú správu ciest finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, v rámci plnenia pokynu uloženého v rozhodnutí MDVRR SR č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 09.12.2013 (ďalej len „rozhodnutie"), t.j. vybudovať cestný obchvat obce Dvorianky, jediným možným riešením sa stalo financovanie prípravy a realizácie tohto obchvatu pridelením nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014-2020 alebo v rámci ďalšieho programovacieho obdobia. Podmienkou predloženia projektu Európskej komisii je vypracovanie štúdie realizovateľnosti. V rokoch 2015-2016 Slovenská správa ciest IVSC Košice uskutočnila prípravu a následne prebehol proces verejného obstarávania na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti celého cestného ťahu 1/79 „1/79 Vranov nad Topľou-št. hr. SR/UA", ktorého súčasťou je aj posúdenie úseku cesty 1/79 prechádzajúcej obcou Dvorianky. V súčasnosti prebieha vypracovanie predmetnej štúdie realizovateľnosti, ktorá poslúži ako podklad predprojektovej prípravy pripravovanej stavby „I/79 Dvorianky obchvat". Nakoľko predpokladaný termín dodania štúdie realizovateľnosti je v I. štvrťroku 2017, nieje možné zo strany Slovenskej správy ciest termín ukončenia predprojektovej prípravy objektívne v zmysle rozhodnutia dodržať. Na základe uvedeného požiadala Slovenská správa ciest o posun termínu stanoveného na realizáciu predprojektovej prípravy obchvatu, pričom navrhla, že v prípade ak výsledky štúdie realizovateľnosti potvrdia opodstatnenosť realizácie obchvatu obce Dvorianky, predprojektová príprava bude zrealizovaná do 1 roku od dodania výsledkov štúdie realizovateľnosti. V tejto súvislosti Slovenská správa ciest nepožiadala o zmenu termínov v súvislosti s realizáciou projektovej prípravy a stavebnou realizáciou cestného obchvatu obce Dvorianky, nakoľko plánuje postupovať podľa vydaného rozhodnutia.
Na základe uvedeného je zrejmé, že Slovenská správa ciest vo veci výstavby cestného obchvatu obce Dvorianky koná, pričom za účelom jeho realizácie využíva všetky dostupné prostriedky vrátane prostriedkov z fondov Európskej únie, však je viazaná posúdením výsledkov štúdie realizovateľnosti tejto stavby zo strany Európskej komisie.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v čase vydania rozhodnutia a stanovenia termínov plnenia jednotlivých opatrení nebola známa skutočnosť, že na túto stavbu nebudú pridelené prostriedky z verejného rozpočtu. K posunu termínu na realizáciu predprojektovej prípravy obchvatu došlo na základe potreby vypracovania štúdie realizovateľnosti, ktorá má potvrdiť opodstatnenosť realizácie obchvatu obce Dvorianky a bude predmetom posudku zo strany Európskej komisie na pridelenie nutných investícií.

S pozdravom

Mgr. Karolina Lamačova
riaditeľka odboru komunikácie