04.05.2018 - Vážnica Dvorianky - totálny chaos na úradoch - SSC a ministerstvo dopravy majú iný pohľad na Vážnicu v Dvoriankach !

Po polroku nás konečne informuje generálny riaditeľ Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ministerstve dopravy a výstavby SR pán Peter Varga, MBA, MSc..

 

Podľa ministerstva dopravy Slovenska sprava ciest mylne interpretuje splnenie/nesplnenie Uznesenia vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015, bod B. 12 - zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste 1/79, vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel  - neuveritelne !


Informáciu, ktorú Vám poskytli zo SSC ohľadne splnenia/nesplnenia Uznesenia vlády SR č. 601/2015 zo 4. novembra 2015, bod B. 12 - zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste 1/79, vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel, považujeme zo strany SSC za mylne interpretovanú, keďže ako je známe aj Vám, ministerstvo nariadilo SSC upraviť harmonogram váženia a teda v zmysle vyššie uvedenej úlohy B. 12 zvýšiť/zintenzívniť počet meraní na ceste 1/79. Na ceste 1/79 sa vykonáva váženie nápravových tlakov na mieste na tom oficiálne určenom (pri meste Vranov nad Topľou), ktoré pre SSC realizuje firma SLOVEKO, s. r. o. mobilnými váhami, na základe vopred stanoveného harmonogramu. Štvrťročne sa vypracováva harmonogram meraní, ktorý sa napĺňa v dohodnutom režime, resp. na základe písomnej objednávky alebo pokynu kompetentného zamestnanca SSC.

Na záver mi dovoľte ozrejmiť ešte jednu skutočnosť týkajúcu sa výstavby vážnice a využitia výstupov z nej. Dynamické meranie hmotnosti (meranie nápravových tlakov) nieje úradným meraním a ani neslúži pre potreby úradného merania. Toto meranie je len orientačné, a aby bolo možné využiť jeho výsledky, musí byť doplnené riadnym statickým meraním za účasti Policajného zboru SR (PZ SR). To znamená, že účinnosť by bola dosiahnutá v tom prípade, že SSC v zastúpení firmou SLOVEKO, s. r. o. a v súčinnosti s PZ SR bude preťažené automobily okamžite „odchytávať" a merať v súlade splatnými predpisrni.


Teda podľa ministerstva dopravy SSC zrealizovalo nezmyselné verejné obstaravanie na nezmyselný projekt a teda ľudi ťahali cely rok iba za nos ! 

 

Ukončené verejné obstaravanie na Vážnicu Dvorianky:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409292

TOPlist