MDaVSR 20.03.2020 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR uviedlo, že možnosť pridelenia finančných prostriedkov na realizaciu obchvatu obce Dvorianky nie je definitívne uzavretá.

Konkrétne MDSR uviedlo v odpovedi GPSR ohľadom šetrenia podnetu nasledujuce:

V závere vyjadrenia ministerstvo konštatuje, že rozhodnutie č. 07659/2013/D404-UVHR/75579 z 09.12.2013, ktorým bol pre SSC vydaný pokyn na realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky je stále v platnosti. Toto rozhodnutie nebolo zo strany oblastnej hygienicky zrušené, nakoľko termín jeho výstavby je stále aktuálny (2023) a možnosť pridelenia finančných prostriedkov na túto investičnú akciu nie je definitívne uzavretá. 

 

GPSR upozornila, že pridelenie, príp. prerozdelenie finančných prostriedkov na realizovanie investičného zámeru nepatrí do pôsobnosti prokuratúry.

SSC 14.02.2020 - SSC osadila v obci nový informatívny radar

SSC inštalovala v obci pred RD 125 nový informatívny radar namiesto starého pôvodného info radaru ešte z roku 2012. Cena nového zariadenia je cca 4.000 EUR. Zariadenie osadila firma Tris s.r.o. Košice. Jedná sa o zariadenie od spoločnosti https://www.crossing.sk .
NOVÝ INFORADAR 14.02.2020

KSK 11.02.2020 - Obchvat obce Dvorianky do roku 2030 v strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility KSK"

V dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" je zaradená realizacia obchvatu obce Dvorianky a to do roku 2030. Dotknutá verejnosť je zastupená petičným výborom Dvorianky, kde požadujeme prejednať problematiku účinneho riešenia hluku a vibracii na ceste I/79.

OBCHVAT OBCE DVORIANKY 2030

SSC 05.02.2020 - SSC zahmlieva aké použila počty dopravy na preukazanie postupného nárastu dopravy v obci pre roky 2015-2019

Dňa 05.02.2020 nás informovala SSC, že na preukázanie postupného nárastu dopravy v obci Dvorianky v rokoch 2015-2019 SSC použiva nereálne a to iba údajne vypočítane hodnoty dopravy v roku 2019.
Upozorňujeme, že pritom existuje reálne sčítanie dopravy v obci v roku 2019 a bolo vykonané v rámci merania hluku v obci (protokol z merania hluku), na základe ktorého SSC preukazuje pokles hluku v obci - sčítanie dopravy zrazu už ale nevyhovuje v tomto protokole.
V tomto protokole z merania hluku v roku 2019 samozrejme doprava nedosahuje hodnoty celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 a teda zreteľne neexistuje žiadny postupný nárast dopravy v rokoch 2015 - 2019 !
Je preto absurdne, že SSC požila zrejme vypočítane hodnoity dopravy pre rok 2019 a nie reálne namerané hodnoty, SSC konkrétne uviedla, citujeme:
"Celoštátne sčítanie dopravy je rozsiahly celoštátny dopravný prieskum, kde výsledkom intenzity dopravy je ročný priemer denných intenzít jednotlivých typov vozidiel, ktoré sa vypočítavajú určitým spôsobom. Metodika sčítania intenzity dopravy na sledovanom úseku cesty I/79 z roku 2019 v 'Protokole o meraní, objektivizácii a posúdení imisií hluku v ŽP' v Tab.25 sa líši od spôsobu výpočtu ročného priemeru denných intenzít , z tohto dôvodu tieto výsledky nie je možné priamo porovnať."

Ako teda konkrétne SSC preukázala postupný nárast dopravy v obci v rokoch 2015 - 2019 ? 
To nikto netuší, stav dopravy v roku 2019 na základe reálneho sčítania dopravy v poslednom protokole z merania hluku v mesiaci JUL 2019 porovnaný s celoštátnym sčítanim v roku 2015 je na obrázku:

DOPRAVA 2000 - 2019

Ako konkrétne SSC preukazala postupný nárast dopravy v obci sa dozvieme zrejme až z interpelacie podpredsedu NRSR a poslanca pána Klusa, ktorý požiadal priamo ministra dopravy a okrem iného žiada:

A taktiež, z akého dôvodu bola udelená výnimka na prekročenie prípustných hodnôt hluku pre Slovenskú správu ciest 0 10 dB? V rámci druhej otázky Vás prosím o poskytnutie presných dát, kt. k tomuto kroku viedli.

Interpelacia poslanca KLUSA 28.01.2020

UVSR 29.01.2020 - UVSR plánuje kontrolu obchvatu obce koncom roka 2020

Dňa 29.01.2020 nás informovala riaditeľka kancelárie generálnej tajomníčky služobného úradu UVSR pani Mgr. Barbora Kostolilanska, že Úrad vlády Slovenskej republiky Sekcia kontroly Úradu vlády Slovenskej republiky plánuje vykonať kontrolu ohľadom ne-realizovania obchvatu obce Dvorinaky - strategicky dokument SPRDI SR 2020 , pričom táto kontrola bude realizovaná v štvrtom štvrťroku 2020.
UVSR - KONTROLA - 29.01.2020
UVSR - KONTROLY

GPSR 29.01.2020 - GPSR prijala podnet na prešetrenie postupu MDaVSR

Dňa 29.01.2020 nás informovala prokurátorka GPSR  JUDr. Elena Černá, že Generálna prokuratúra SR podľa § 34 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov prijala písomny podnet z 12.01.2020, doručeného poštou 14.01.2020 a elektronicky 15.01.2020, ktorým sa domáhame preskumania zákonnosti aktuálneho postupu Ministerstva dopravy  a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu vo veci riešenia hlukových pomerov z dopravy po cestnej komunikácii I/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.
O spôsobe vybavenia podnetu nás GPSR bude písomne informovat  v zákonom stanovenej lehote.
 GPSR PODNET 29.01.2020 - bližšie informacie
GPSR PODNETY 2020

NRSR 28.01.2020 - Podpredseda NRSR Martin Klus interpeluje ministra dopravy

Dňa 28.01.2020 NRSR na svojej stránke zverejnila prijatú interpelaciu od podpredsedu NRSR Martina Klusa, v ktorej interpeluje ministra dopravy a žiada vysvetlenia ohľadom dlhodobého riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky.

Pan poslanec žiada informacie ohľadom realizácie obchvatu obce Dvorianky a zaujima ho z akého dôvodu nebol obchvat obce zaradený do Strategického plánu rozvoja dopravy v SR do roku 2020. Tiež ho zaujima kedy budu v obci osadené nástroje objektívnej zodpovednosti,  prečo osadené samonivelizačné poklopy v obci Dvorianky neplnia práve najúspešnejšie svoj účel, z akého dôvodu bola udelená výnimka na prekročenie prípustných hodnôt hluku pre SSC o 10 dB a zaroveň požaduje poskytnutie presných dát, ktore k tomuto kroku viedli.

Tiež pána poslanca zaujíma z akého dôvodu je v obci v jednotlivých jazdných pruhoch nejednotná maximálne povolená rýchlosť, t.j. 40 km/h v jednom smere a 50 km/h v druhom.

LINKA NRSR: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/interpelacia&ID=2461


INTERPELACIA MARTINA KLUSA

MFSR 27.01.2020 - Vládny audit v obci Dvorianky v II. polroku 2020

Dňa 27.01.2020 nás informovala riaditeľka kancelarie ministra finacii SR, že ministerstvo zaradilo overenie protihlukovych opatrení v obci Dvorianky do ročného plánu vládnych auditov na rok 2020, kde začiatok tohto vládneho auditu je naplánovany na II. polrok 2020.

Vládny audit bude vykonaný v intenciach zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zohľadnením dostupných personálnych

kapacit.

 

1.

Overenie skutočností uvedených v podnete zaradí Ministerstvo financií SR do ročného plánu vládnych auditov na rok 2020. Uvedený plán je vo fáze finalizácie, pred podpisom ministrom financií. Plánovaným vládnym auditom sa, vzhľadom na vecnú pôsobnosť upravenú v zákone č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, overia skutočnosti týkajúce sa verejných financií, ktoré boli vyčlenené na projekty v obci Dvorianky – stavba „I/79
Dvorianky riešenie bezpečnosti“. O rozsahu skutočností, ktoré sa vládnym auditom overia ste boli informovaný  e-mailom zo dňa 18.06.2019 

 

2. 

Začiatok vládneho auditu je naplánovaný na II. polrok 2020, a to s ohľadom na disponibilné personálne kapacity.

 

ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU

SSC 24.01.2020 - SSC odmieta riešiť prejazdný úsek na Hlavnej ulici

SSC dlhodobo ignoruje skutočnosť, že nie je zákonna povinnosť príslušnikov PZSR vykonávať v obci 24 hodinovú kontrolu dodržiavania rychlosti - čo skonštatoval Úrad inšpekčnej služby MVSR ešte v roku 2019. 

Dňa 24.01.2020 nás znovu informovali z kancelarie generálneho riaditeľa SSC, že podľa nich je dodržiavanie predpisov cestnej premávky vrátane dopravného značenia zvislého a vodorovného na zodpovednosti vodičov a SSC nemá v kompetencií kontrolu dodržiavania predpisov v cestnej doprave. 

SSC nereaguje na predložené zdokumentované nebezpečné bežné dopravné situacie na prejazde obcou ako aj zdokumentované nedodržiavanie rýchlosti vozidiel v obci a teda SSC neanalyzuje vplyv nedodržiavania rýchlosti vozidiel na tichom asfalte na hluk v obci - SSC teda nepripravuje žiadne ďalšie technické opatrenia na upokojenie dopravy na prejazdnom useku v strede ulice.

Pritom upozorňujeme, že existuje množstvo prvkov na upokojenie dopravy podľa TP018-2019 vrátane množstva technických zariadeni určených na tento účel.

NKÚ 24.01.2020 - NKÚ začal kontrolu ohľadom obchvatu obce Dvorianky

Dňa 24.01.2020 nás informoval generálny riaditeľ Kancelarie predsedu NKÚ SR, že príslušne útvary NKU začinajú riešiť problematiku s obchvatom obce Dvorianky - nezaradenie do strategickeho dokumentu SPRDI SR 2020.

NKÚ preveruje nezakonný postup MDaVSR ohľadom nezaradenia obchvatu obce do strategického dokumentu "Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2020" - SPRDI SR 2020 a o výsledku kontroly nás NKÚ bude informovať. 

Obchvat obce Dvorianky je pritom konečným riešenim hlukových pomerov v obci Dvorianky a MDaVSR dlhodobo nerieši túto problematiku vzhľadom na kamufláž SPRDI SR 2020.

NKU preverí efektívnosť investicie do tichého asfaltu 24.05.2019

MDSR obchvat obce neplánuje a vraj obchvat nie je zaradeny v SPRDI SR 2020 - 20.03.2019

Stanovisko k postupu orgánov ohľadne  SPRDI SR 2020 a SPRD SR 2030 - 14.02.2019

MDSR 10.01.2020 - MDSR UVHR udelilo na hluk v obci výnimku 10 dB - postup UVHR preveruje Generálna prokuratúra SR

Dňa 10.01.2020 sme sa dozvedeli na web stránke MDSR v časti informacie pre občanov - často riešene otázky, že oblastná hygienička Košice dňa 17.12.2019 doručila Slovenskej správe ciest list, ktorým povolila uplatnenie prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku o 10 dB podľa bodu 1.6 Prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z..

 

Táto informacia naväzuje na utajovanie informacii koncom roka 2019 ohľadom žiadosti SSC o udelenie tejto výnimky, kde sme sa nevedeli dostať k týmto informaciam na základe akých skutočnosti SSC o túto výnimku žiada. Podľa nášho názoru nie su splnené zákonne dôvody na udelenie tejto výnimky podľa

vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. a teda aktualny postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu sme dali preveriť na Generálnu prokuratúru SR.

 

SSC 02.01.2020 - Utajená žiadosť SSC o udelenie výnimky 10dB na hluk v obci Dvorianky

 

MVSR 10.01.2020 - Fotoradary budú v dohľadnej dobe aj v Dvoriankach

Ministersvo vnútra SR  v TV reportaži odvysielanej na televíznej stanici TV Markíza dňa 31.12.2019 vo večerných správach o 19:00 hodine pod názvom "Dopravné nehody 2019" cez 

hovorkyňu PZSR uviedlo, citujeme:

"V dohľadnej dobe plánujeme zaviest inštitút ojektívnej zodpovednosti plne automatizovanym spôsobom čo výrazne pozitívne ovplyvní bezpečnosť na cestách a taktiež plánujeme aj nákup nových technických prostriedkov." 

 

Ministersvo vnútra SR dňa 10.01.2020 upresnilo túto informacu a uviedlo, že umiestnenie týchto technických prostriedkov projektu objektívnej zodpovednosti v dohl'ade nad cestnou premávkou (fotoradary) je plánované aj v obci Dvorianky, nedozvedeli sme sa však bližšie kedy tomu tak bude - vieme, že sa teda jedná o dohľadnú dobu.

SSC 02.01.2020 - Utajená žiadosť SSC o udelenie výnimky 10dB na hluk v obci Dvorianky

Slovenská správa ciest informovala, že nemôže poskytnúť žiadosť zaslanu na MDVSR - UVHR ohľadom súhlasu s možnosťou uplatnenia prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku o 10 dB podľa bodu 1.6 Prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. pretože MDVSR - UVHR ju označil za chránenu informaciu.

 

SSC konkrétne uviedla, citujeme: 

"Fotokópiu listu - žiadosť SSC vám nie je možné poskytnúť, nakoľko ho ÚVHR MDV SR označil ako chránenú informáciu."

 

Ďalej SSC uviedla, citujeme: 

" SSC v žiadosti uviedla dôvody, ktoré je možné v tomto prípade uviesť tzn.: všetky technické opatrenia, ktoré boli na úseku cesty I/79 v obci Dvorianky za posledné roky vykonané a ich efektívnosť a dopad na elimináciu hluku z dopravy, ktoré sú preukázateľné výsledkami merania hluku v predmetnom úseku po ich
zrealizovaní. Postupný nárast dopravy v konkrétnom období je zrejmý z výsledkov CŠD. Opatrenia, ktoré SSC vykonala v priebehu rokov boli vykonané na základe jej finančných možností pridelených zo štátneho
rozpočtu SR."

 

Je to zaražajúce konanie štátnych orgánov, ktoré taja túto žiadosť ako aj sú zaražajúce samotné dôvody SSC na udelenie výnimky na hluk v obci a to až 10 dB a to preto, že nie su splnené podmienky udelenia tejto výnimky dané vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. :

SSC totiž nepreukázala že :

  • že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavná ulica) prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky c.1 (Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z. z.) pre kategóriu územia III je zapríčinený postupným narastaním dopravy
  • že vôbec je postupný nárast dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici
  • že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy v obci Dvorianky (Hlavná ulica) prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky c. 1 (Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z. z.) pre kategóriu územia III nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu.

Riešenie štátneho zdravotného dozoru v obci Dvorianky - porušovanie povinnosti prevádzkovateľa zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici naďalej pozorne sledujeme.

 

TOPlist