Generálna prokuratúra SR - 23.07.2015

Prokurátor dbá na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne plnili predovšetkým kontrolné orgány.

 

1. Podnet vrátane doplnení z 2. a 15. júna 2015 GPSR postúpila na ďalšie konanie MDVaRR SR príslušnému na prešetrovanie a vybavenie sťažností na postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

2. Podanie na preskúmanie zákonnosti postupu OU KE, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, pri vybavení Vášho podnetu z 2. mája 2015 vo veci prehustenej kamiónovej dopravy v obci Dvorianky 1. mája 2015, GPSR postúpila z dôvodu príslušnosti aj s priloženými písomnosťami na ďalšie konanie Krajskej prokuratúre v Košiciach.

 
 

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

netrestný odbor 

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 

VI/1Gd 359/15/1000 - 10

Ing. Ján Vitkovič

 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky prijala Váš podnet podaný elektronickou poštou 23. mája 2015 na preskúmanie aktuálneho postupu Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ako aj oddelenia oblastného hygienika Košice vo veci realizácie opatrení na zníženie hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

Podnet ste doplnili podaním elektronickou poštou 2. júna 2015, v ktorom požadujete prešetriť postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri kontrole plnenia povinností uložených rozhodnutím z roku 2014.

Podnet ste doplnili aj ďalším podaním elektronickou poštou 3. júna 2015, v ktorom požadujete preskúmať zákonnosť postupu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, pri vybavení Vášho podnetu z 2. mája 2015 vo veci prehustenej kamiónovej dopravy v obci Dvorianky 1. mája 2015.

Napokon ste podnet doplnili podaním elektronickou poštou 15. júna 2015, v ktorom požadujete prešetriť aké opatrenia prijal Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo vzťahu k účastníkovi konania, Slovenskej správe ciest, za nerealizovanie povinností uložených rozhodnutím z roku 2014.

 

Po oboznámení sa s podkladmi vo veci Vášho podnetu vrátane doplnení z 2. a 15. júna 2015 bolo zistené, že naostatok bola účastníkovi konania, Slovenskej správe ciest rozhodnutím Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, oddelením oblastného hygienika Košice, z 20. októbra 2014 č. 01730/2014/D404-ÚVHR/63755 uložená pokuta vo výške 5 000 € za to, že ako správca pozemnej komunikácie č. 1/79 v obci Dvorianky nepredložil v termíne do 31. augusta 2014 návrh účinného náhradného doplnkového protihlukového opatrenia s termínom jeho realizácie.

 

Rozhodnutím Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, oddelenia oblastného hygienika Košice, z 3. novembra 2014 č. 01730/2014/D404-ÚVHR/66583 bol vydaný pokyn účastníkovi konania, Slovenskej správe ciest, za účelom eliminácie hluku z dopravy na pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 vybudovať nový spomafovací ostrovček podľa určeného harmonogramu s ukončením stavebných prác do 30. septembra 2016. Súčasne bola účastníkovi konania uložená povinnosť priebežne, minimálne polročne, informovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o plnení uloženého opatrenia.

Tieto rozhodnutia, ako vyplýva z Vašich podaní, sú Vám známe, pričom v čase po ich vydaní do času prijatia Vášho podnetu Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiadne iné rozhodnutie alebo opatrenie preskúmateľné prokuratúrou v tejto veci nevydal. V tomto čase vrchnostensky o právach, oprávnených záujmoch alebo povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy ani nerozhodol a tiež postup tohto orgánu verejnej správy k vydaniu takéhoto rozhodnutia či opatrenia nesmeroval. Rovnako z predložených podkladov nevyplýva, že by tento orgán verejnej správy nekonal v oblasti verejnej správy v lehote určenej zákonom alebo iným všeobecne záväzným predpisom, inými slovami z predložených podkladov nebola zistená nečinnosť v postupe preskúmateľnom prokuratúrou.

Podstatou a účelom Vášho podnetu vrátane doplnení z 2. a 15. júna 2015 je požiadavka, aby Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky riešil aktuálnu hlukovú situáciu z cestnej dopravy na pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 aj ďalším doplnkovým protihlukovým opatrením, ktorého vykonanie bude uložené správcovi komunikácie, a to konkrétne inštalácia núteného vetrania (tj. bez otvárania okien v izbe) v rodinnom dome. Poukazujete pritom na to, že realizácia nového spomaľovacieho ostrovčeka podľa určeného harmonogramu s ukončením stavebných prác do 30. septembra 2016 nie je rýchlym a efektívnym opatrením na elimináciu aktuálnych nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy na pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že Vašim podnetom v tejto veci vrátane doplnení z 2. a 15. júna 2015 požadujete preskúmať postup ako Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dbá na technickú realizáciu, teda uskutočňovanie, už prijatých opatrení Slovenskou správou ciest, pričom poukazujete na ich neefektívnosť a tiež žiadate prijatie efektívnejších ďalších technických riešení.

Prokurátor neposudzuje účelnosť a vhodnosť postupu a rozhodnutia orgánu verejnej správy, nie je oprávnený riešiť technické otázky, a teda ani efektívnosť opatrení. Nemožno sa teda vyjadriť ani k oprávnenosti Vašej požiadavky na ďalšie doplnkové protihlukové opatrenie, inštaláciu núteného vetrania.

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy prokurátor dbá na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne plnili predovšetkým kontrolné orgány.

 

Z uvedených dôvodov a s poukázaním na citované zákonné ustanovenie bol Váš podnet vrátane doplnení z 2. a 15. júna 2015 postúpený na ďalšie konanie Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky príslušnému na prešetrovanie a vybavenie sťažností na postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Vaše podanie doručené elektronickou poštou 3. júna 2015, v ktorom požadujete preskúmať zákonnosť postupu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, pri vybavení Vášho podnetu z 2. mája 2015 vo veci prehustenej kamiónovej dopravy v obci Dvorianky 1. mája 2015, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky postúpila z dôvodu príslušnosti aj s priloženými písomnosťami na ďalšie konanie Krajskej prokuratúre v Košiciach.

 

Týmto upovedomením je Váš podnet podaný elektronickou poštou 23. mája 2015 vrátane doplnení z 2., 3. a 15. júna 2015 Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky v tejto veci vybavený.

 

JUDr. Ivan Minar

prokurator

Generálna prokuratúra SR - 02.06.2015

Potvrdzujem, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky prijala Váš podnet podaný elektronickou poštou 23. mája 2015 na preskúmanie aktuálneho postupu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR ako aj oddelenia oblastného hygienika Košice vo veci realizácie opatrení na zníženie hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

O spôsobe vybavenia podnetu Vás Generálna prokuratúra Slovenskej republiky upovedomí.