SPRÁVA OMBUDSMANKY V PARLAMENTE

Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014

Správa: parlamentná tlač 1396   

Dátum doručenia: 04. 02. 2015 

Navrhovateľ: vláda 

www linka: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx

Rozhodnutie predsedu NRSR o pridelení správy na prerokovanie výborom NRSR

(lehota na prerokovanie návrhu vo výboroch do 09.03.2015)

List UVSR 16.02.2015 - Prešetrenie postupu ministra dopravy

ROKOVANIE NRSR:  Výbor VLPNM 04.03.2015 o 14.20 hod. : Pozvánka - Uznesenie výboru

ROKOVANIE NRSR:  Výbor VLPNM 11.03.2015 o 12.00 hod. : Pozvánka

ROKOVANIE NRSR:  Utorok 24.03.2015 od 9.00 hod - bod programu č.76

Verejný ochranca práv JUDr. Jana Dubovcová podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov predložil Národnej rade Slovenskej republiky v prvom štvrťroku roka 2015 Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2014, v ktorej uviedla jej poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a svoje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Na strane 37-39 Verejný ochranca práv JUDr. Jana Dubovcová rozoberá riešenie situacie s dopravou na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

www linka PDF dokument: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic

Ombudsman - informacie o riešeni

8. PRÁVO NA ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY ( na strane 37)

 

Podľa ustanovenia čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli porušené, musí mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď sa porušenia dopustili osoby pri plnení úradných povinností. S podnetom sa na mňa obrátil podávateľ, ktorý namietal ohrozenie zdravia obyvateľstva v obci Dvorianky z cestnej dopravy na ceste I/79 v dôsledku postupu, resp. nečinnosti kompetentných orgánov Slovenskej republiky, konkrétne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice (v súčasnosti Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) a Slovenskej správy ciest (prípad bol aj medializovaný). Nemohla som sa síce zaoberať komplexne celou vecou, nakoľko postup niektorých orgánov verejnej správy preskúmala prokuratúra, preskúmala som však podnet aspoň v tej časti, v ktorej som mohla.

 

Zistila som, že podávateľ sa od zodpovedných orgánov verejnej správy domáhal nápravy a ochrany pred zásahmi do jeho základných práv už viac ako tri roky. Svojimi žiadosťami, o ktorých sa opakovane preukázalo, že sú opodstatnené a oprávnené, sa domáhal odstránenia nadmerného hluku, ktorý závažným spôsobom a po dlhý čas zasahuje do jeho základných práv chránených v Ústave Slovenskej republiky – v čl. 40 (právo na ochranu zdravia), v čl. 44 ods. 1 (právo na priaznivé životné prostredie), v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku), v čl. 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom). 

Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, je nositeľom povinnosti zabezpečiť nápravu v prípade zisteného porušenia základného práva, a to nielen podľa práva, ale aj v praxi. To znamená, že má povinnosť prostredníctvom svojich orgánov zamedziť zásahu do základného práva, odstrániť jeho porušenie a podľa rozsahu a formy tohto porušenia, v odôvodnených prípadoch, porušenie aj odškodniť. V tomto prípade napriek tomu, že podávateľ na odstránenie zásahu do jeho práv využil vnútroštátne prostriedky a že príslušné orgány konštatovali nadmernú hlučnosť, a teda porušovanie jeho práv, doteraz neboli vykonané účinné formy nápravy a prekračovanie prípustných hodnôt hluku stále pokračuje. Z konaní, ktoré príslušné orgány viedli, a ešte vedú, je preukázané, že Slovenská správa ciest, ktorá je porušovateľom jeho základných práv bola pokutovaná a zaviazaná na nápravu, ale jej pokutovanie nebolo cieľom žiadostí podávateľa. Ich zrejmým účelom bolo odstránenie porušovania základných práv, a ten sa nenaplnil. 

Z tohto dôvodu som skonštatovala, že výsledkom doterajšieho konania zodpovedných orgánov oprávnených na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 335/2007 Z. z. je, že nedokázali poskytnúť reálnu ochranu základnému právu podávateľa na ochranu zdravia, právu na priaznivé životné prostredie a právu na pokojné užívanie majetku. Aj keď konanie príslušných orgánov posudzujem ako plynulé a vykonávané v medziach ustanovených  zákonom, vo výsledku ho nemôžem hodnotiť ako účinný prostriedok nápravy v zmysle požiadavky a záväzku vyplývajúceho z čl. 13 Dohovoru, ktorý sa nevzťahuje iba na konanie súdov, ale vzťahuje sa aj na konanie všetkých vnútroštátnych orgánov, ktoré štát ustanovil ako právne cesty uplatňovania a vymáhania plnenia práv. Aj z tohto dôvodu konštatujem, že príslušné orgány verejnej správy svojím postupom porušili právo podávateľa mať účinný prostriedok nápravy pred národným orgánom, ktoré podľa čl. 13 Dohovoru patrí každému, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené a medzi ne patrí aj právo na pokojné užívanie majetku podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru.

 

Vo vzťahu k ochrane základných práv chránených našou ústavou, podľa môjho názoru, tiež platí, že ich garantovanie v právnom štáte sa môže naplniť iba tak, že zo strany štátu bude rovnocenne zabezpečená nielen možnosť domáhať sa práv v konaní pred príslušnými orgánmi v primeranom čase a v spravodlivom procese, ale aj priznané práva reálne a v primeranom čase vymôcť a naplniť. 

 

V tomto konkrétnom prípade bola naplnená možnosť domáhať sa, ale možnosť reálne vymôcť ochranu základných práv ostala nenaplnená. Z tohto dôvodu konštatujem, že doterajším postupom uvedené orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku.

 

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky som ako vecne príslušnému orgánu verejnej správy  navrhla prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy smerujúce k zefektívneniu riešenia redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 (náhradné doplnkové protihlukové opatrenia do vybudovania obchvatu,  ako aj zváženie možnosti skrátenia termínu realizácie obchvatu ako definitívneho riešenia). 

Ministerstvo moje opatrenia čiastočne prijalo, vec ešte nie je ukončená.

 

 BLOG SME: Sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú ! Bude obchvat o 9 rokov ?

Návrh uznesenia:

Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2014.

 

Predkladá:

Jana Dubovcová

verejný ochranca práv

Bratislava február 2015

 

Správa o činnosti verejného ochrancu práv je podľa § 23 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov zverejnená prostredníctvom internetu na webovej stránke www.vop.gov.sk a je takto daná k dispozícii na zverejnenie do periodickej tlače a prípadne aj na zverejnenie prostredníctvom iných informačných prostriedkov.

 

Predloženie správy verejného ochrancu práv národnej rade je v demokratickom a právnom štáte štartovacím momentom pre zákonodarný a ústavodarný orgán, volený občanmi, aby prijal opatrenia, ktorými v štáte zlepší ochranu a dodržiavanie základných práv a slobôd fyzických osôb, právnických osôb, teda tých, od ktorých pochádza všetka štátna moc. Národná rada môže tieto, aj iné opatrenia uviesť do života, či už využitím zákonodarnej iniciatívy príslušných výborov národnej rady, jednotlivých poslancov (novelizovaním už existujúcej zákonnej normy, ktorá upravuje dané spoločenské vzťahy, novou právnou úpravou), ako aj uložením úloh vláde Slovenskej republiky, ktorá sa jej zo svojej činnosti zodpovedá. (strana 102 správy)

PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: CRD-285/2015  1404

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4. februára 2015

o pridelení správy verejného ochrancu práv na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky

 

A. p r i d e ľ u j e m

správu verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396), doručenú 4. februára 2015 na prerokovanie:

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny;

 

B. u r č u j e m

1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,

2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 9. marca 2015.

 

Peter   P e l l e g r i n i   v. r.

VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Bratislava 17. februára 2015

Č. CRD-383/2015

P o z v á n k a

 

na 49. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorá sa uskutoční

 

4. marca 2015 o 14.00 hod.

 

v zasadacej miestnosti výboru v budove Národnej rady Slovenskej republiky, v areáli Bratislavského hradu – pri Mikulášskej bráne na 2. poschodí.

 

Návrh programu:

 

1. Vládny návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1350) 

odôvodní: minister spravodlivosti SR Tomáš Borec

spravodajca: poslanec Béla Bugár

 

2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1330)

odôvodní: minister spravodlivosti SR Tomáš Borec

spravodajca: poslankyňa Jana Laššáková

 

cca 14.20 hod.

3. Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396)

odôvodní: verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová

spravodajca: poslanec Peter Pollák

 

4. Návrh na voľbu jedného člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa

uvedie: predseda výboru

spravodajca: poslanec Ľubomír Želiezka

 

5. Rôzne

 

 

Rudolf Chmel

predseda výboru

VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

LIST PETIČNÉHO VÝBORU ZARADENÝ NA ROKOVANIE
 

Predmet: RE: DVORIANKY - porusovanie zakladych prav a slobod - tlac: 1396

Od:         Sándor, Eleonóra, prom. fil.

Dátum:   Pon, Február 23, 2015 11:18

Komu:    jan.vitkovic

--------------------------------------------------------------------------

 

Vážený pán Vitkovič,

dovoľte mi z poverenia predsedu výboru pána Rudolfa Chmela informovať Vás, že Váš list bude daný do pozornosti všetkých členov výboru, aby ho mohli využiť pri rokovaní o Správe verejného ochrancu práv (tlač 1396).  Rokovanie o správe je naplánované na 4. marca 2015 o cca. 14.20 hod. (3. bod 49. schôdze výboru).

 

S pozdravom

 

Eleonóra Sándor

tajomníčka VLPNM

tel. +421 2 5972 1698

       +421 918 450 091

 

-----Original Message-----

From: jan.vitkovic 

Sent: Thursday, February 12, 2015 2:06 PM

To: Vybor NR SR pre ludske prava a narodnostne mensiny

Cc: Chmel, Rudolf (asistent); Nicholsonová, Lucia (asistent); Janos, Vladimir (asistent)

Subject: DVORIANKY - porusovanie zakladych prav a slobod - tlac: 1396

Importance: High

 

Dobry den,

touto cestou sa na Vas obraciam ako zastupca obcanov peticie v obci Dvorianky na Hlavnej ulici za riesenie zlej dopravnej situacie v obci, kde dlhodobo dochadza k ohrozeniu zdravia obyvatelstva hlukom, vibraciami a emisiami z tazkej kamionovej dorpavy, ktora prechadza obcou (tranzit v smere SEVER-JUH).

 

Verejny ochranca prav JUDr. Jana Dubovcova podla § 23 ods. 1 zakona c. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi prav v zneni neskorsich predpisov predlozil NRSR v prvom stvrtroku roka 2015 Spravu o cinnosti verejneho ochrancu prav za obdobie kalendarneho roka 2014, v ktorej uviedla jej poznatky o dodrziavani zakladnych prav a slobôd fyzickych osob a pravnickych osob organmi verejnej spravy a svoje navrhy a odporucania na napravu zistených nedostatkov.

 

Tato tlac bola predsedom NRSR pridelena na prerokovanie Vyboru NRSR pre ludske prava a narodnostne mensiny.

 

Na strane 37-39 tejto spravy (tlac 1396) Verejny ochranca prav JUDr. Jana Dubovcova rozobera riesenie situacie s dopravou na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

 

Vzhladom k tejto skutocnosti chcem upozornit na postup Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, konkretne priamo na postup ministra dopravy, ktory svojim postupom nadalej neriesi uvedenu situaciu - situaciu, ktora priamo ohrozuje zdravie obyvatelstva.

 

Upozornujem totiz na skutocnost, ze ako opatrenie verejna ochrankyna navrhla ministerstvu dopravy skratenie vystavby obchvatu na ceste I/79 pricom paradoxne ministerstvo a priamo minister dopravy nerealizuje ziadne kroky v tomto smere a  teda ministerstvo dopravy uz dva roky po sebe (2014-2015) nepridelilo ziadne financne prostriedky na obchvat obce a to ani na zacatie predprojektovej pripravy stavby - I. etapa !

 

Blizsie informacie:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/sprava-ombudsman-2014/

 

Vzhladom na vyssie uvedene skutocnosti sme podali este dna 21.01.2015 na ministra dopravy podnet-staznost za neplnenie nariadenia Vlady SR cislo 311 z 25.juna 2014 a to v navaznosti na neriesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva hlukom, vibraciami a emisiamo NO2 v obci Dvorianky z cestnej dopravy na ceste I/79 – nepridelenie financnych prostriedkov na realizaciu stavby „I/79 Vranov nad Toplou – Hriadky - prelozka“ v rokoch 2014 a 2015 a to ani na prvu predprojektovu financne nenarocnu etapu, podnet v prilohe ako subor "podnet-URAD-VLADY-SR-obchvat-21.01.2015.pdf".

Blizsie informacie: UVSR-16.02.2015

 

Zdoraznujem, ze je absolutne nepochopitelne konanie ministerstva dopravy, a to vzhladom na stanovisko verejnej ochrankyne prav(tlac 1396), vzhladom priamo na nariadenie Vlady SR cislo 311 z 25.juna 2014 ako aj vzhladom na Rozhodnutie MDVaRR SR UVHR cislo 07659/2013/D404-/UVHR/75579 zo dna 09.12.2013, a teda ze ministerstvo vo veci obchvatu obce (usek cesty I/79 Hriadky-Vranov n.T.) stale nekona.

 

Blizsie informacie:

http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/372634/sluby-sa-slubuju-a-blazni-sa-raduju-bude-obchvat-o-9-rokov.html 

 

Blizsie informacie o aktualnom stave riesenia problemu v obci:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

Ing.Vitkovič Ján

Petičny výbor Dvorianky

http://dvorianky5.webnode.sk/

SITA 03.03.2015:
V Dvoriankach je hluk neznesiteľný, budú ho riešiť poslanci
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/928306-v-dvorniakach-je-hluk-neznesitelny-budu-ho-riesit-poslanci/

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny

49. schôdza výboru

Č. CRD-285/2015

162

Uznesenie

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny

 

zo 4. marca 2015

k správe verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396)

 

 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny

 

A.   berie na vedomie

správu  verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396),

 

B.   odporúča

Národnej rade Slovenskej republiky zobrať na vedomie správu  verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396),

 

C.   poveruje

1.  predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru spolu s výsledkami rokovania ďalšieho výboru spracoval do písomnej spoločnej správy výborov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,

2.  spoločného spravodajcu výborov ...., aby informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Ľubomír Želiezka                                                                                             Rudolf Chmel

overovateľ                                                                                                      predseda výboru

ĎALŠIE ROKOVANIE NRSR:  Výbor VLPNM 11.03.2015 o 12.00 hod. : Pozvánka

 

VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Bratislava 5. marca 2015

Č. CRD-527/2015

 

P o z v á n k a

na 50. schôdzu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorá sa uskutoční

11. marca 2015 o 12.00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 183 v budove Národnej rady Slovenskej republiky (1. poschodie)

 

Návrh programu:

1. Správa verejného ochrancu práv podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov za obdobie roka 2014 (tlač 1396) – schválenie spoločnej správy výborov

uvedie: spoločná spravodajkyňa výborov Lucia Nicholsonová

 

2. Rôzne

 

Rudolf Chmel

predseda výboru