MERANIE VIBRÁCII RD 10-2014

FOTO - PRASKLINY RD

PRASKLINY - RD

PRASKANIE RD na Hlavnej ulici

Otrasy 24 hodín denne - kamera vo vitrine

Otrasy 24 hodín denne - kamera za oknom

ČMUHY Z BRZDENIA

DOTERAJŠIE MERANIA HLUKU

SPRÁVNE KONANIE - SSC

Z doručeného podnetu a súvisiacej dokumentácie je zrejmé, že na rodinných domoch sú viditeľné praskliny a iné vonkajšie poškodenia, avšak nie je zrejmá príčinná súvislosť medzi vznikom týchto prasklín a prevádzkou na pozemnej komunikácií 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. 126 . . . 

 

Rozhodujúcim zdrojom vibrácií v posudzovanom rodinnom dome sú vibrácie z dopravy po cestnej komunikácii I/79. Na súčasnej situácii v oblasti vibrácií sa v rozhodujúcej miere podieľa kamiónová doprava, smerujúca z a do Poľskej republiky.

Vibrácie spôsobené dopravou po cestnej komunikácii sa šíria podložím z komunikácie, ktorá je pred rodinným domom č. p. 126 zvýšená nad úroveň podlahy rodinného domu. Vibrácie sa ďalej šíria cez podložie na základy domu neznámej konštrukcie až do chráneného vnútorného priestoru.

Počas merania sa rušivé signály vyskytovali len v obmedzenej miere, boli spôsobené výlučne pohybom osôb vo vnútornom priestore domu, ktorý bol pre potreby meraní minimalizovaný.

 

Intenzita osobných automobilov je štandardná pre lokalitu nachádzajúcu sa mimo hlavných dopravných trás. Problematický je percentuálny podiel nákladných vozidiel, ktorý počas celého 24 hodinového intervalu dosahuje hodnoty cca 20%, viď výsledky sčítania intenzity dopravy (s výnimkou víkendov, keď je kamiónová doprava legislatívne nemožná). Najvyšší percentuálny podiel nákladnej automobilovej dopravy je v čase od 7:00 - 18:00.

 

Veličina awmax týkajúca sa otrasov a vibrácií s veľkou dynamikou, ktoré sa opakovane vyskytujú niekoľko krát za deň nie je prekročená, ale posudzované hodnoty sa približujú k prípustným hodnotám, stanoveným legislatívou.

Po preštudovaní výsledkov merania hluku ( Protokol o skúške č. 140800ŠVP/10MK, Euroakustik Bratislava, 15.8.2014 ) odporúčame vykonanie protihlukových opatrení - premiestnenie spomaľovacieho ostrovčeka na začiatok obce. Tieto opatrenia sa prejavia aj v znížení maximálnych hodnôt váženého zrýchlenia vibrácií ( info v časti výsledky ).

POLOHA RD na Hlavnej ulici

 

VÝSLEDKY: (01.12.2014)

Bola realizovaná analýza a posúdenie vplyvu vibrácií spôsobených dopravou na ceste I/79 posôbiacich na človeka - na vnútorné prostredie rodinného domu Dvorianky č. p. 126 miesto M2 a M3 a to v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. (z hľadiska ochrany zdravia - chvenie ľudského tela). Nebolo realizované posúdenie vplyvu vibrácií spôsobených dopravou na ceste I/79 na základy rodinného domu Dvorianky č. p. 126 a to podľa príslušných noriem STN. 

 

Výsledky merania vibrácií v posudzovanom rodinnom dome Dvorianky, č.p. 126 preukázali neprekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín vibrácií v chránenom vnútornom priestore budov v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z .z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Ekvivalentná hodnota posudzovaného frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií dosahuje rádovo nižšie hodnoty ako sú prípustné hodnoty v zmysle platnej legislatívy. Z uvedených dôvodov nie je z hľadiska situácie v oblasti vibrácií vo vnútornom prostredí budov nutné vykonať žiadne antivibračné opatrenia.

 

Veličina awmax týkajúca sa otrasov a vibrácií s veľkou dynamikou, ktoré sa opakovane vyskytujú niekoľko krát za deň nie je prekročená, ale posudzované hodnoty sa približujú k prípustným hodnotám, stanoveným legislatívou.

Po preštudovaní výsledkov merania hluku (Protokol o skúške č. 140800ŠVP/10MK, Euroakustik Bratislava, 15.8.2014) odporúčame vykonanie protihlukových opatrení - premiestnenie spomaľovacieho ostrovčeka na začiatok obce. Tieto opatrenia sa prejavia aj v znížení maximálnych hodnôt váženého zrýchlenia vibrácií.

 

TAB.4 Hodnoty ekvivalentného váženého zrýchlenia vibrácií :

M

Meracie miesto

Merací časový interval min

Os X

Os Y

Os Z

axweq,T

axwmax

ayweq,T

aywmax

azweq,T

azwmax

   m.s-2

   m.s-2

   m.s-2

M2

miestnosť č. 1

deň

0,00040

0,03868

0,00028

0,01620

0,00211

0,07602

večer

0,00026

0,03814

0,00015

0,00957

0,00069

0,04073

noc

0,00017

0,01024

0,00016

0,00693

0,00088

0,04821

M3

miestnosť č. 2

deň*

0,00027

0,01051

0,00019

0,01222

0,00043

0,01652

večer**

0,00019

0,01023

0,00010

0,00527

0,00027

0,00098

noc

0,00015

0,00919

0,00011

0,00186

0,00019

0,01000

* čas merania dve hodiny, prepočet na celé 4 hodiny (premiestnenie snímača) 

** čas merania 7 hodín, prepočet na celých 12 hodín (premiestnenie snímača)

 

TAB.5 Posudzované hodnoty zrýchlenia vibrácií :

Vypočítané ekvivalentné hodnoty frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií stanovené v čase výskytu a stanovené posudzované hodnoty (s prirátanou neistotou 21%) zrýchlenia vibrácií.

M

Meracie miesto

Merací časový interval min

Os X

Os Y

Os Z

axweq,T

axwmax

ayweq,T

aywmax

azweq,T

azwmax

      m.s-2

      m.s-2

      m.s-2

M2

miestnosť č. 1

deň

0,00048

0,04680

0,00034

0,01960

0,00255

0,09198

večer

0,00032

0,04615

0,00018

0,01158

0,00083

0,04928

noc

0,00021

0,01239

0,00019

0,00839

0,00106

0,05833

M3

miestnosť č. 2

deň*

0,00033

0,01272

0,00023

0,01479

0,00052

0,01999

večer**

0,00023

0,01238

0,00013

0,00638

0,00033

0,00119

noc

0,00018

0,01112

0,00013

0,00226

0,00023

0,01210


* čas merania dve hodiny, prepočet na celé 4 hodiny (premiestnenie snímača) 

** čas merania 7 hodín, prepočet na celých 12 hodín (premiestnenie snímača)

USEK OBJEKTIVIZÁCIE FAKTOROV PROSTREDIA

Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva

Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach

Evidenčné číslo: ÚOFP - HS/06/2014

Analýza a posúdenie vplyvu vibrácií spôsobených dopravou na ceste I/79 na vnútorné prostredie rodinného domu Dvorianky č. p. 126 

Riešitelia: 

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

Ing. Alexandra GOGA BODNÁROVÁ

 

 

Meno

Funkcia

Datum

Schválil

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

Vedúci ÚOFP

24.11.2014

Posúdenie vplyvu vibrácií spôsobených dopravou na ceste I/79 na základy rodinného domu Dvorianky č. p. 126 a to podľa príslušných noriem STN  - meracie miesto M4 (nivelizačný bod v základoch RD) :

Vyhodnotenie vplyvu vibracii na stavbu sa vykonáva podľa normy STN ISO 4588. V norme je uvedený typický rozsah ozvy, pre cestnú a železničnú dopravu je pre šírenie zemou táto hodnota v rozmedzí od 0,02 do 1 m.s2, posúdenie podľa STN ISO 4588 nebolo realizované.

 

Informácie o doprave

Meranie a sčítanie dopravy prebiehalo v dňoch:

štvrtok - 02.10.2014 od 19:00

piatok  - 03.10.2014 do 19:00

 

Stav nákladnej dopravy v obci na Hlavnej ulici zo sčítania dopravy v jednotlivých protokoloch :

Protokoly z MERANIA HLUKU

Upozornujeme, že na poklese nákladnej dopravy v roku 2014 sa okrem spoplatnenia ciest I/79 - I/18 - I/15 prejavila aj dlhodobá uzavierka pre nákladnú dopravu na ceste I/15 :

MERANIE 02.-03.10.2014

     

 

Rozhodnutím č.: 01730/2014/D404-ÚVHR/54043 zo dňa 03.09.2014 boli pre SSC predlžené termíny nasledovne:

Slovenskej správe ciest bola pokynom uložená povinnosť predložiť MDVRR SR výsledky individuálnej objektivizácie vibrácii z cestnej komunikácie 1/79 vo vnútornom prostredí rodinného domu č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky v termíne do 30.11.2014 a v závislosti od predložených výsledkov objektivizácie vibrácii vo vnútornom prostredí rodinného domu č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky predložiť MDVRR SR návrh na riešenie redukcie vibrácii vrátane termínu jeho realizácie v termíne do 31.12.2014

INFORMÁCIE O SPRÁVNOM KONANI s SSC

MDVaRR SR - UVHR  12.08.2014

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR 

oddelenia oblastného hygienika Košice

Štefánikova 50/A, 040 00 Košice

 

Ing. Ján Vitkovič 

Vaša značka/zo dňa Naša značka

01730/2014/D404-Ú V H R/49495

Vec: Informácia pre sťažovateľa

 

Dňa 04.08.2014 bol oblastnému hygienikovi Košice odstúpený z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu MDVRR SR váš podnet „Podnet na monitoring vplyvu cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky na životné prostredie - praskanie RD - 29.07.2014" zo dňa 29.07.2014, v ktorom poukazuje na praskanie rodinných domov v okolí nevhodne umiestneného prvku upokojenia dopravy na ceste 1/79 v obci Dvorianky priamo pred rodinným domom č. 126.

 

Rozhodnutím č.: 01730/2014/D404-ÚVHR/49487 zo dňa 08.08.2014 bola Slovenskej správe ciest pokynom uložená povinnosť predložiť MDVRR SR výsledky individuálnej objektivizácie vibrácii z cestnej komunikácie 1/79 vo vnútornom prostredí rodinného domu č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky v termíne do 30.09.2014 a v závislosti od predložených výsledkov objektivizácie vibrácii vo vnútornom prostredí rodinného domu č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky predložiť MDVRR SR návrh na riešenie redukcie vibrácii vrátane termínu jeho realizácie v termíne do 31.10.2014

 

Z doručeného podnetu a súvisiacej dokumentácie je zrejmé, že na rodinných domoch sú viditeľné praskliny a iné vonkajšie poškodenia, avšak nie je zrejmá príčinná súvislosť medzi vznikom týchto prasklín a prevádzkou na pozemnej komunikácií 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. 126 a priamy vplyv vibrácií z cestnej dopravy na zdravie obyvateľov rodinného domu č. 126.

 

Nakoľko je zo strany MDVRR SR ako orgánu na ochranu verejného zdravia nutné v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru stanoviť, či nedochádza vplyvom intenzity vibrácii z cestnej dopravy po ceste 1/79 k ohrozeniu zdravia obyvateľov rodinného domu č. 126 na Hlavnej ulici v Dvoriankach, je potrebné hodnoty vibrácií objektivizovať vo vnútornom prostredí predmetného rodinného domu. Namerané výsledky objektivizácie budú porovnané s prípustnými hodnotami stanovenými vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. a následne bude vyvodený záver o vplyvoch intenzity vibrácii z cestnej dopravy na zdravie obyvateľov predmetného rodinného domu.

 

MUDr. Irena Miková 

oblastná hygienická Košice