31.12.2013 - MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU,  Odbor dopravnej polície sa stotožňuje s našim názorom ohľadom nevhodnosti umiestnenia stavebného prvku do polohy pred rodinne domy a zároveň s vyjadrením váženého pána Prof. Ing. Bystríka Bezáka, PhD., vedúceho Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava zo dňa 23. septembra 2012, z ktorého ste nám zaslali v prílohe Vášho zaslania nižšie uvedený citát:

Súčasná poloha navrhnutého dopravného opatrenia nie je optimálna, negatívne účinky možno predpokladať už v procese návrhu. Nie sú nám známe skutočnosti resp, obmedzujúce podmienky, ktoré viedli k umiestneniu do tejto polohy".

 

Článok na BLOG.SME.SK :

http://janvitkovic.blog.sme.sk/c/345565/Ministerstvo-vnutra-SR-sa-stotoznuje-s-nazorom-peticneho-vyboru.html

 
 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU 

odbor dopravnej polície

Račianska 45. 812 72 Bratislava

 

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič

Váš list číslo/zo dňa: /20.10. 2013 /17. 1 I. 2013

Naše číslo: PPZ-ODP-980-007/2013

Bratislava 23.12.2013

Vybavuje: pplk. JUDr. František Peško 

 

Vec: Podnet Ing. Jána Vitkoviča k použitiu vodorovnej dopravnej značky "Optická psychologická brzda č. V 16" a stavebného prvku na upokojenia dopravy v obci Dvorianky, okres Trebišov -odpoveď

 

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ODP P PZ MV SR") prijal dňa 22. októbra 2013 a 3. decembra prostredníc¬tvom Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky Váš podnet vo veci nevhodnosti použitia vodorovnej dopravnej značky „Optická psychologická brzda č. V 16" (ďalej len ..VDZ č. V 16") a stavebného prvku na upokojenia dopravy ..Vybočenie jazdného pruhu" (ďalej len „stavebného prvku") t.j. technická úprava, ktorá má už pri vstupe z nezastavaného územia do obce zabezpečiť, aby vodič znížil rýchlosť na dovolenú resp. želanú rýchlosť v obci Dvorianky, okres Trebišov.

 

Po dôslednom preskúmaní obsahu Vášho podnetu, rešpektujúc v súčasnosti platnú právnu úpravu v predmetnej veci, pričom ODP P PZ MV SR nie sú známe skutočnosti resp, obmedzujúce podmienky, ktoré viedli k umiestneniu stavebného prvku do tejto polohy, uvádza nasledovné:

 

Na základe Vami uvedených skutočností v predmetnom podnete sa ODP P PZ MV SR v zásade stotožňuje s Vašim názorom ohľadom nevhodnosti umiestnenia stavebného prvku do tejto polohy a zároveň s vyjadrením váženého pána Prof. Ing. Bystríka Bezáka, PhD., vedúceho Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava zo dňa 23. septembra 2012, z ktorého ste nám zaslali v prílohe Vášho zaslania nižšie uvedený citát:

„Súčasná poloha navrhnutého dopravného opatrenia nie je optimálna, negatívne účinky možno predpokladať už v procese návrhu. Nie sú nám známe skutočnosti resp, obmedzujúce podmienky, ktoré viedli k umiestneniu do tejto polohy".

 

Na základe vyššie uvedeného dovoľujeme si Vám dať do pozornosti skutočnosť, že poloha umiestnenia stavebného prvku v tomto konkrétnom prípade je navrhnutá na vjazde do obce podľa Technických podmienok „Zásad navrhovania prvkov upokojovania dopravy č. 15/2005 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR" (ďalej len ..TP 15/2005"). ktoré na základe objednávky SSC Bratislava vypracovala vyššie uvedená fakulta, ale v rozpore s jej "Grafickou prílohou", ktorá formou schém a fotografií znázorňuje vzorové možnosti použitia jednotlivých prvkov upokojovania dopravy na cestných prieťahoch. Podľa týchto vzorových riešení je v tomto konkrétnom prípade optimálna poloha umiestnenia stavebného prvku navrhnutá na vjazde do obce, len za predpokladu, že vjazd do obce, ktorý je označený príslušnou dopravnou značkou je zároveň na úrovni výjazdu z obce, ktorý je taktiež označený príslušnou dopravnou značkou.

 

V nadväznosti na vvššie uvedené je treba z hľadiska upokojovania dopravy odlišovať charakter jednotlivých úsekov cestného prieťahu, ktoré majú zásadný vplyv na spôsob jazdy vozidiel a ich dopady na okolie. Požiadavky na zmenu spôsobu jazdy sa menia podľa charakteru úseku cestného prieťahu obce:

pred vjazdom.

na samotnom rozhraní zastavaného a nezastavaného územia.

na pre jazdnom úseku.

na výjazde.

v špecifických podmienkach cestného prieťahu.

 

Z tohto uvedeného dôvodu je pre návrh optimálnej polohy umiestnenia stavebného prvku na vjazde do zastavaného územia obce dôležitým faktorom, či predmetný vjazd sa nachádza na úrovni výjazdu do nezastavaného územia obce. Návrh optimálnej polohy umiestnenia stavebného prvku na vjazde do zastavaného územia obce je dôležitým dopravno-inžinierským a stavebno- technickým opatrením v dopravnom priestore pozemnej komunikácie, ktoré priamo vplýva na správanie vodiča a dynamiku jazdy vozidla, v súlade s funkčnými požiadavkami okolia tejto komunikácie. Cieľom umiestnenia stavebného prvku je fyzické zamedzenie priameho priehľadu vodiča obcou už pred vstupom z nezastavaného územia (najmä pri obciach, v ktorých hlavnú osnovu komunikačnej siete tvorí prieťah cestnej komunikácie), tak. aby vodič znížil rýchlosť na dovolenú resp, želanú rýchlosť už pred vstupom z nezastavaného územia do obce a nie v jej časti. ktorá v smere jazdy vozidiel sa síce nenachádza na označenom území obce, ale v protismere jazdy vozidiel sa nachádza v označenom území obce, tak ako vo Vašom opísanom podnete. Preto sa táto technická úprava ..Vybočenie jazdného pruhu" stavebne odporúča vytvára už pri vstupe „z obojstranného" nezastavaného územia do obce.

 

Medzi jednotlivé dopravno-inžinierské opatrenia na upokojovania dopravy na cestných prieťahoch na vjazde do obce taktiež patrí použitie VDZ č. V 16, ktorá opticky, prípadne aj zvukovo takisto vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy a jej grafické vyobrazenie vo vyhláške č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je len ako ..Vzor" t.j. jej vyhotovenie a tvar ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade iného verejného záujmu možno meniť. VDZ č. V 16 sa môže použiť v nezastavanom aj zastavanom území obce, ako aj v nezastavanom území mimo obec, najmä na úsekoch cestných prieťahov, ktoré zvádzajú vodičov vozidiel k prekračovaniu dovolenej rýchlosti, ako sú príjazdy k obci. ku križovatkám, priechodom pre chodcov alebo cyklistov, smerovým oblúkom s malými polomermi a pod. VDZ č. V 16 sa zhotovuje vyznačením opakovaných priečnych bielych čiar alebo dvojíc čiar. kolmých na smer jazdy v postupne sa zmenšujúcej vzdialenosti od seba na povrch vozovky tak. aby pôsobili na znižovanie rýchlosti vodičov vozidiel t.j. ich vzájomná vzdialenosť sa v smere jazdy zmenšuje a tým rastúca frekvencia optických podnetov stimuluje podvedomie vodičov k väčšej pozornosti a zníženiu rýchlosti jazdy.

 

Dovolujeme si Vám dať do pozornosti aj skutočnosť, že ODP P PZ MV SR sa z podnetu Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „Útvaru vedúceho hygienika rezortu") dňa 16. augusta 2013 zúčastnilo pracovného rokovania vo veci návrhu predbežných opatrení za účelom eliminácie súčasných nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. č. 126. ako aj taktiež z Vášho zaslaného podnetu zo dňa 30. mája 2013 a následne dňa 6. novembra 2013 pracovného rokovania, taktiež vo vvSSie uvedenej veci na Útvare vedúceho hygienika rezortu, kde záznam z predmetného pracovného rokovania je zo strany Útvaru vedúceho hygienika rezortu označený v registratúre. ako chránená informačná aktivita súvisiaca s vybavovaním Vášho podnetu. Na tomto rokovaní ODP P PZ MV SR za účelom eliminácie nadmerného hluku z cestnej dopravy vznieslo adresnú, ucelenú, vecnú a odôvodnenú požiadavku vo veci riešenia Vášho podnetu v zmvsle tejto písomnosti.

 

Na záver podotýkame, že ODP P PZ MV SR Vás už v písomnosti č.p.: PPZ-ODP-8U1- 008/2012 zo dňa 16. novembra 2012 upozornilo na skutočnosť, že vyjadrovať sa v predmete veci Vášho podnetu bude iba vecne príslušným orgánom štátnej správy, alebo organizáciám oprávne¬ným predmetnú vec riešiť, nakoľko už v predchádzajúcich písomnostiach ODP P PZ MV SR ste boli dostatočne informovaný o tom, kto je povinný riešiť takýto problém prevádzky pozemnej komunikácie a kto určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na predmetnej pozemnej komunikácii. Predmetnú vec Vášho podnetu rieši vecne príslušný orgán štátnej správy a ODP P PZ MV SR nemá v tejto veci iné informácie, ktoré by Vám mohol poskytnúť. Z tohto dôvodu Vám opakovane navrhujeme kontaktovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako ústredného orgánu štátnej správy vo veciach pozemných komunikácií.

 

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič. v závere tejto písomnosti Vás ODP P PZ MV SR chce v mene Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uistiť, že na ceste I/7C) v obci Dvorianky a v susedných obciach, ktorými je táto cesta vedená bude prostredníctvom Policajného zboru a jeho výkonných útvarov v rámci svojich možností aj naďalej vykonávať zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ako aj spolupôsobiť na jej riadení v záujme nezhoršenia dopravno-bezpečnostnej situácie a tým zároveň sa bude podieľať aj na znížení nepriaznivých vplyvov vyplývajúcich z intenzity nákladnej dopravy vykonávajúcej najmä medzinárodnú prepravu medzi Poľskou a Maďarskou republikou.