GPSR 27.05.2019

GPSR - Riešene podnety

 

 

Hluk v obci v okolí RD 126 (I.etapa) prekračuje povolené hodnoty a podľa GPSR je to v poriadku - čaká sa na riešenie v okolí RD 148 (II.etapa), pritom II.etapa je rovnaké riešenie ako I.etapa - pokládka tichého asfaltu a nedodržiavanie rýchlosti 40km/h - pritom budú porovnávať riešenie I. a II. etapy...

Čo k tomu dodať ? 

Vraj daný postup zodpovedá zásadám logického myslenia a nieje v rozpore s hmotnoprávnymi ustanoveniami zákona. Je to úradnicky postup.

Na čo úradnici teda prídu ? 

Iba na to, že hluk v celej obci prekračuje povolené hodnoty, pretože vozidlá nedodržujú predpisanu rýchlosť 40km/h - že teda chýba úsekove meranie rýchlosti... 

Tak teda zase čakáme, čakáme na koniec II. etapy a na meranie hluku pred RD 148, ktoré bude niekedy koncom roka 2019.

pretože orgány prokuratúry nie sú oprávnené posúdiť jeho vecnú správnosť z odborného hľadiska, lebo na účely takého posúdenia nedisponujú dostatočnými odbornými vedomosťami a ani oprávneniami,

Pritom orgány prokuratúry nie sú oprávnené posúdiť vecnú správnosť z odborného hľadiska, lebo na účely takého posúdenia nedisponujú dostatočnými odbornými vedomosťami a ani oprávneniami - hlavne, že je uplatnené logické myslenie...

GPSR 2019 - Nové riešene podnety

 

AKTUÁLNY POSTUP ÚRADOV:

S poukazom na obsah Vášho podnetu som preskúmala na vec sa vzťahujúci spisový materiál, pričom som zistila, že v čase po vybavení Vášho predchádzajúceho podnetu Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky odložením sp. zn. VI/3 Gd 387/18/1000 z 20.12.2018, do času podania Vášho ďalšieho podnetu z 10.03.2019 Útvar vedúceho hygienika rezortu a Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu nevydali žiadne rozhodnutie alebo opatrenie v tejto veci, ktoré by prokuratúra v rámci výkonu dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy mohla preskúmať. V tomto čase vrchnostensky o právach, oprávnených záujmoch alebo povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy ani nerozhodli a tiež postup týchto orgánov verejnej správy k vydaniu takéhoto rozhodnutia či opatrenia nesmeroval.

 

MERANIE HLUKU DECEMBER 2017:

V súvislostí s citovaným protokolom (meranie hluku december 2017) dávam do Vašej pozornosti, že jeho preskúmanie nepatrí do ingerencie prokuratúry v rámci jej netrestnej (dozorovej) pôsobnosti, pretože orgány prokuratúry nie sú oprávnené posúdiť jeho vecnú správnosť z odborného hľadiska, lebo na účely takého posúdenia nedisponujú dostatočnými odbornými vedomosťami a ani oprávneniami, ktorými by mohli sami uskutočniť, či nariadiť posúdenie odborných otázok. Prokuratúra takéto odborné závery nie je schopná a ani nemôže v rámci jej zákonne vymedzených možností posudzovať.

 

STRATEGICKÝ DOKUMENT SPRDI SR 2020:

Vychádzajúc z vymedzenia pôsobnosti prokuratúry v netrestnej oblasti, upravenej v § 19 až § 30 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre"), prokurátor nie je oprávnený preskúmavať postup orgánov verejnej správy, ktorý nie je ukončený vydaním správneho aktu s výnimkou prípadu nečinností orgánu verejnej správy v už začatom administratívnom konaní. Z procesného hľadiska označené strategické dokumenty nemajú formu rozhodnutia alebo opatrenia ako správneho aktu, preto absentuje vecná podmienka realizovania netrestnej pôsobnosti prokurátora v danej veci.

 

HLUKOVÉ POMERY:

V tejto súvislosti GPSR súhlasí s názorom Útvaru vedúceho hygienika rezortu, že až realizácia II. etapy stavby definitívne preukáže nakoľko sa upravili celkové hlukové pomery v obci Dvorianky. Preto je potrebné pristupovať k zrealizovaným opatreniam v rámci oboch stavieb komplexne s dopadom na celú obec. Namerané výsledky objektivizácie hluku v rámci výsledných merani u oboch etapovitých stavieb bude potrebné vzájomne porovnať a vyhodnotiť efektívnosť jednotlivých stavieb na konkrétnu časť obce, reprezentovanú rodinným domom na Hlavnej ul. č. 126 a rodinným domom na Hlavnej ul. č. 148.
Takýto postup Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu a Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu v danej veci považujem za súladný so zákonom. Daný postup zodpovedá zásadám logického myslenia a nieje v rozpore s hmotnoprávnymi ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 355/2017 Z. z..

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Štúrova 2, 812 85 Bratislava

 
Ing. Ján Vitkovič 

 
Vybavuje: JUDr. Elena Černá

Naše číslo: VI/1 Gd 149/19/1000-9 

Bratislava 17.05.2019

 
Vec: Oznámenie o vybavení podnetu


Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bol doručený Váš podnet, ktorým sa domáhate preskúmania zákonnosti aktuálneho postupu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu a Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu vo veci riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky a vo veci posudzovania strategického dokumentu „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2020".
 

Vo svojom podnete uvádzate, že od vybavenia Vášho predchádzajúceho podnetu Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky odložením sp. zn. VI/3 Gd 387/18/1000 z 20.12.2018 vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré neboli prokuratúre známe v čase vybavovania podnetu.
 

V bode 1 podnetu poukazujete na aplikáciu bodu 1.6. prílohy vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z. Podľa Vášho názoru, Útvar vedúceho hygienika rezortu vo vyjadrení k predchádzajúcemu podnetu uviedol nepravdivé skutočnosti, ktoré mali vytvoriť dojem, že podľa posledného merania hluku v decembri 2017 hluk podľa vyhlášky č. 549/2007 Z. z. neprekračuje prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v referenčných časových intervaloch deň, večer a noc v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky. V tejto súvislosti namietate, že o prípustnosti výnimky Útvar vedúceho hygienika rezortu ešte nerozhodoval.
 

V bode 2 podnetu ste toho názoru, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky upravilo „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2020" v rozpore s vydaným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 2972/2014-3.4/ml zo 17.06.2014, čím porušilo zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.").
V tejto súvislostí poukazujete na list Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 05978/20I9/OKŠDD/16406 z 05.03.2019 a namietate, že Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva pri preskúmavaní tejto problematiky nezistil v postupe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky rozpor so zákonom č. 24/2006 Z. z. a zákonom č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z."). Preto žiadate prokuratúru o prijatie príslušných opatrení.
 

S poukazom na obsah Vášho podnetu som preskúmala na vec sa vzťahujúci spisový materiál, pričom som zistila, že v čase po vybavení Vášho predchádzajúceho podnetu Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky odložením sp. zn. VI/3 Gd 387/18/1000 z 20.12.2018, do času podania Vášho ďalšieho podnetu z 10.03.2019 Útvar vedúceho hygienika rezortu a Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu nevydali žiadne rozhodnutie alebo opatrenie v tejto veci, ktoré by prokuratúra v rámci výkonu dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy mohla preskúmať. V tomto čase vrchnostensky o právach, oprávnených záujmoch alebo povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy ani nerozhodli a tiež postup týchto orgánov verejnej správy k vydaniu takéhoto rozhodnutia či opatrenia nesmeroval.


Zo spisového materiálu som zistila, že v sledovanom období (rovnako ako v uplynulých rokoch) ste sa na Útvar vedúceho hygienika rezortu ako aj Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu obrátili s viacerými podaniami, ktoré sa rôzne modifikované týkali riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky, príp. nerealizovania obchvatu obce Dvorianky a vyjadrovali ste v nich najmä svoje predstavy ohľadom riešenia problematiky prekročenia hluku z cestnej dopravy pred Vašim domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.
 

Vo vzťahu k Vašim námietkam, uvedeným v bode 1 podnetu, Útvar vedúceho hygienika rezortu vo svojom vyjadrení k podmienkam uplatnenia výnimky podľa bodu 1.6 prílohy vyhlášky č. 549/2007 Z. z. poukázal jednak na legislatívne znenie tejto vyhlášky a zároveň zhodnotil možnosti Slovenskej správy ciest požiadať o uplatnenie uvedenej výnimky, kedy môže posudzovaná hodnota pre kategóriu územia III. prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1. Vysvetlil, že v danej veci sa útvar stotožnil so záverečným stanoviskom Protokolu č. H_180501_DV z 05.01.2018 z merania a výpočtu hluku z cestnej dopravy v okolí cesty 1/79 v prieťahu obce Dvorianky. V záverečnom stanovisku sa uvádza, že na porovnanie posudzovaných hodnôt pre referenčné časové úseky deň, večer a noc s prípustnými hodnotami určujúcej veličiny hluku z pozemnej dopravy pre deň, večer a noc, boli vybrané dni, počas ktorých sa nevyskytli zrážky, a to 02.12. a 05.-07.2017. V záverečnom stanovisku je taktiež uvedené: „Na základe tohto porovnania a zohľadnenia korekcie podľa bodu 1.6. prílohy je možné skonštatovať, že v mieste merania Ml vo vonkajšom prostredí, na úrovni okna obývacej miestnosti rodinného domu p. Ing. Vitkoviča na Hlavnej ul. č. 126, prípustné hodnoty určujúcej veličiny pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc počas merania v dňoch 02.12 a 05.-07.12.2017 v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. so zohľadnením bodu 1.6. prílohy, neboli prekročené".
V súvislostí s citovaným protokolom dávam do Vašej pozornosti, že jeho preskúmanie nepatrí do ingerencie prokuratúry v rámci jej netrestnej (dozorovej) pôsobnosti, pretože orgány prokuratúry nie sú oprávnené posúdiť jeho vecnú správnosť z odborného hľadiska, lebo na účely takého posúdenia nedisponujú dostatočnými odbornými vedomosťami a ani oprávneniami, ktorými by mohli sami uskutočniť, či nariadiť posúdenie odborných otázok. Prokuratúra takéto odborné závery nie je schopná a ani nemôže v rámci jej zákonne vymedzených možností posudzovať.
 

Vo vzťahu k Vašim námietkam, uvedeným v bode 2 podnetu, Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva vo svojom vyjadrení odmietol úpravu Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky do roku 2020 a nového Strategického plánu rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 v rozpore s vydaným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 2972/2014-3.4/ml zo 17.06.2014 a v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z. z.. Na vysvetlenie uviedol, že Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom záverečnom stanovisku č. 2972/2014-3.4/ml zo 17.06.2014 uviedlo, že na schválenie a realizáciu SPRDI SR 2020 a Stratégiu rozvoja verejnej osobnej dopravy SR do roku 2020 sa odporúčajú strategické dokumenty s celoštátnym dosahom v znení, v ktorom boli predložené na posudzovanie vplyvov na životné prostredie upravené podľa obyčajných pripomienok (bod VI. 3, str. 31) predkladaných počas procesu posudzovania. Ďalej Ministerstvo životného prostredia SR v stanovisku uviedlo, že tieto dokumenty nie je nutné prepracovať, dopracovať alebo zásadne upraviť, a že do prílohových častí konečného znenia SPRDI SR 2020 je potrebné „doplniť riešenie cesty 1/79 - obchvaty obcí v úseku Hriadky - Vranov nad Topľou vrátane obce Dvorianky". Ministerstvo.dopravy a výstavby Slovenskej republiky do prílohovej časti konečného znenia (str. 15 prílohy) preto doplnilo riešenie cesty I/79 - do plánu bola zaradená s veľmi nízkou hodnotou priority investičná akcia „I/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - preložka", so zdôvodnením „Predmetom pripravovanej stavby je preložka cesty 1/79 od Vranova nad Topľou cez obce Sačurov, Sečovská Polianka, Parchovany a Dvorianky Cieľom je vylepšenie stavebno-technických parametrov cesty 1/79 a eliminácia nepriaznivých vplyvov hluku z dopravy na obyvateľov v dotknutých obciach."
S poukazom na uvedené, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zotrvalo na tvrdení, že v pláne nie je vyslovene uvedené Vaše tvrdenie, že má byť vybudovaný obchvat obce Dvorianky (tak ako to je u iných investičných akcií v prílohe explicitne uvedené, napr. u obchvatu obce Hriadky, mesta Vranov nad Topľou a iné).
Vychádzajúc z vymedzenia pôsobnosti prokuratúry v netrestnej oblasti, upravenej v § 19 až § 30 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre"), prokurátor nie je oprávnený preskúmavať postup orgánov verejnej správy, ktorý nie je ukončený vydaním správneho aktu s výnimkou prípadu nečinností orgánu verejnej správy v už začatom administratívnom konaní. Z procesného hľadiska označené strategické dokumenty nemajú formu rozhodnutia alebo opatrenia ako správneho aktu, preto absentuje vecná podmienka realizovania netrestnej pôsobnosti prokurátora v danej veci.
 

Preskúmaním predloženého spisového materiálu som nezistila nečinnosť Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. pri eliminácii hluku z dopravy v obci Dvorianky, pričom vychádzam predovšetkým z informácií o pripravenosti realizácie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II. Etapa".
Slovenská správa ciest, ako prevádzkovateľ zdroja hluku podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. aktuálne pripravuje realizáciu stavby „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti II. etapa", ktorá má znížiť expozíciu obyvateľov cestnému hluku z cesty I/79 v intraviláne obce Dvorianky na Hlavnej ulici. Táto stavba sa realizuje v nadväznosti na ukončenú stavbu „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti I. etapa", vybudovanú v I. etape, ktorá preukázala účinnosť zrealizovaných protihlukových opatrení. Dňa 06.12.2018 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA SK, a. s., Košice. Lehota výstavby je v zmysle Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stanovená do 6 mesiacov od odovzdania staveniska, mimo zimného obdobia 01. 12. 2018 - 30. 04. 2019. Predpoklad ukončenia stavby je III. štvrťrok 2019.
Útvar vedúceho hygienika rezortu vo svojom vyjadrení uviedol, že do doby ukončenia realizácie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II. Etapa" a vyhodnotenia objektivizácie hluku pred rodinným domom č. 148, nebude realizátorovi tejto stavby - Slovenskej správe ciest ukladať ďalšie nové opatrenia na zníženie hluku aj pred rodinným domom na Hlavnej ul. 126. Teda až po ukončení II. Etapy predmetnej stavby, kedy bude vykonaná objektivizácia hluku za účelom porovnania jej efektívnosti a účinnosti vo vzťahu k redukcii hluku, môže sa pokračovať v prípadnom nariadení ďalších protihlukových opatrení, ktoré navrhne Slovenská správa ciest.
V tejto súvislosti súhlasím s názorom Útvaru vedúceho hygienika rezortu, že až realizácia II. etapy stavby definitívne preukáže nakoľko sa upravili celkové hlukové pomery v obci Dvorianky. Preto je potrebné pristupovať k zrealizovaným opatreniam v rámci oboch stavieb komplexne s dopadom na celú obec. Namerané výsledky objektivizácie hluku v rámci výsledných merani u oboch etapovitých stavieb bude potrebné vzájomne porovnať a vyhodnotiť efektívnosť jednotlivých stavieb na konkrétnu časť obce, reprezentovanú rodinným domom na Hlavnej ul. č. 126 a rodinným domom na Hlavnej ul. č. 148.
Takýto postup Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu a Odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu v danej veci považujem za súladný so zákonom. Daný postup zodpovedá zásadám logického myslenia a nieje v rozpore s hmotnoprávnymi ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 355/2017 Z. z..

 

S poukazom na všetky vyššie uvedené skutočnosti Váš podnet bez prijatia niektorého z prokurátorských opatrení odkladám.
 

JUDr. Elena Černá prokurátorka
 

TOPlist