INFORMACIE - MDSR 23.09.2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 

810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Odbor komunikácie

Ing. Ján Vitkovič

Naše číslo: 22706/2015/A231-OK/58626 

23.09.2015

Stupeň dôvernosti: Verejné

Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 11.09.2015 nám bola Ing. Jánom Vitkovičom, doručená žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ v žiadosti požaduje požadoval sprístupnenie nasledovných informácií:

 

1. Žiadam sprístupniť informáciu v akom stave je aktuálne riešenie hluku v obci Dvorianky na Útvare vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR.

2. Žiadam sprístupniť informáciu aktuálne aké konkrétne opatrenia realizuje Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR v obci Dvorianky ohľadne riešenia hluku z kamiónovej dopravy v obci.

3. Žiadam sprístupniť informáciu aktuálne aké konkrétne opatrenia realizuje ministerstvo (MDVaRR SR) v obci Dvorianky ohľadne riešenia hluku z kamiónovej dopravy v obci.

 

Na základe vyjadrenia útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

 

Odpoveď k bodu 1 žiadosti

Výkon štátneho zdravotného dozoru vo veci dopravného hluku z pozemnej komunikácie 1/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky realizuje oddelenie oblastného hygienika Košice Útvaru vedúceho hygienika rezortu. V zmysle uloženého pokynu v rozhodnutí č.01730/2014/D404-/ÚVHR/66583 zo dňa 03.11.2014 je Slovenská správa ciest, Miletičova 19. 826 19 Bratislava povinná podať v termíne do 31.10.2015 oblastnému hygienikovi Košice informáciu o verejnom obstarávaní na projektovú dokumentáciu vo veci vybudovania nového spomaľovacieho ostrovčeka pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky.

 

Odpoveď k bodu 2 žiadosti

V súčasnosti, na základe schváleného harmonogramu prác vyplývajúcich z citovaného rozhodnutia, vydalo oddelenie oblastného hygienika Košice súhlasné záväzné stanovisko pod č. 16003/2015/D404-ÚVHR/34438 zo dňa 09.06.2015 k územnému konaniu nového prvku upokojenia dopravy "1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti".

 

Odpoveď k bodu 3 žiadosti

Za Útvar vedúceho hygienika rezortu bola podaná informácia v predchádzajúcom bode 2.

 

S pozdravom

Mgr. Martin Kóňa, MBA 

riaditeľ odboru komunikácie