Slovenská správa ciest vysvetľuje zámer projektu Vážnica Dvorianky -  konkrétne ako SSC plánuje riešiť dynamické váženie v obci - výstup z dynamického váženia - dynamické meranie hmotnosti v náväznosti na list generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikacii na Ministerstve dopravy a vystavby SR zo dňa 30.04.2018:

 

1.

Na ceste I/79, na úseku Dvorianky nie je možné v súčasnosti vybudovať z priestorových dôvodov takú váhu, ktorá by z pohľadu presnosti a súčasnej legislatívy vyhovovala pre účel úradného merania nápravových tlakov. Výsledky váženia – dynamického merania hmotností však v súčasnosti bude možné použiť v kombinácii s meraním s prenosnými osovými váhami  (v čase merania týmito váhami), čo už vyhovuje požiadavkám úradného merania.  Zároveň sa v budúcnosti predpokladá zmena legislatívy tak, aby aj výstupy z dynamického merania hmotností mohli byť úradným meraním.
Treba pripomenúť tiež, že navrhovaná vážnica I/79 Dvorianky má za účel riešiť nielen váženie vozidiel, ale samotný systém má umožniť komplexné monitorovanie dopravy a jej vplyvov. Monitorovací systém má zabezpečovať snímanie parametrov všetkých prechádzajúcich vozidiel (klasifikačná trieda, rozmery vozidla, zaťaženie náprav, celková hmotnosť, okamžitá rýchlosť, priemerná rýchlosť v úseku, jazdný pruh, smer jazdy). Monitorovací systém má tiež zabezpečiť automatické snímanie meteorologických parametrov, hluku a parametrov kvality ovzdušia a ich archiváciu.

 

2.

Výsledky dynamického váženia budú zatiaľ prevažne orientačné, ale v kombinácii s meraním s prenosnými osovými váhami v súčasnosti vykonávanými na ceste I/79 budú slúžiť aj pre potreby úradného merania, do času kým nedôjde k zmene legistatívy tak, aby mohli byť výsledky použité pre potreby úradného merania. Zároveň, systém merania rýchlosti je certifikovaný a teda v prípade prekročenia rýchlosti na základe objektívnej zodpovednosti je možné vozidlo pokutovať.

 

3.

Z pohľadu súčasnej legislatívy pre úradné meranie nápravových tlakov je potrebné certifikované meradlo (váha) a prítomnosť certifikovanej obsluhy váh. V budúcnosti SSC uvažuje so systémom dynamického váženia na princípe objektívnej zodpovednosti. 

TOPlist