MDSR-TERMIN REALIZACIE OBCHVATU PLATI - 23.04.2018

MDSR-09.03.2018 Termín realizacie obchvatu 31.08.2023 platí

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Odbor komunikácie

 
Ing. Ján Vitkovič

Naše číslo: 14750/2018/QK/30715
Váš list zo dňa 16.04.2018
Bratislava 23.04. 2018
 

 
Vec: Sprístupnenie informácie


Dňa 16.04.2018 sme na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:
„ ... Tiež žiadam sprístupniť informáciu ako ministerstvo aktuálne sleduje plnenie rozhodnutia číslo 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dna 09.12.2013 a ako ministerstvo hodnotí aktuálne kroky SSC pri plnení tohto rozhodnutia."
 

Na základe vyjadrenia Útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď:
Útvar vedúceho hygienika rezortu listom č. 08324/2018/ÚVHR/09172 zo dňa 29.01.2018 upozornil Slovenskú správu ciest na aktuálne stále platné rozhodnutie č. 07659/2013/D404- ÚVHR/75579 zo dňa 09.12.2013 a súčasne vyzval Slovenskú správu ciest, aby v záujme ochrany zdravia obyvateľov žijúcich v obci Dvorianky a tiež v záujme ďalších krokov pri riešení hluku z cestnej dopravy po ceste 1/79, navrhla nápravné opatrenia pre ostatnú časť obce, kde nebol položený „tichý" asfalt a zabezpečila jeho realizáciu ešte v roku 2018.

 

Slovenská správa ciest v liste zo dňa 02.03.2018 navrhla nápravné opatrenia v rámci II. etapy stavby „realizácia stavby 1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti dopravy II. etapa", konkrétne výmenu horných asfaltových vrstiev vozovky v ostatnom prieťahu obce a osadenie samonivelizačných poklopov kanalizačných šácht". Termín realizácie stavby bude závisieť od množstva pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré budú známe až po podpise Kontraktu medzi Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 

S pozdravom

Mgr. Karolína Lamačová 

riaditeľka odboru komunikácie

TOPlist