OMBUDSMAN

 

Kancelária verejného ochrancu práv

2012 - Kancelária verejného ochrancu práv:

Požiadala ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o predloženie písomného stanoviska a súvisiacich podkladov.

 

2014 - Kancelária verejného ochrancu práv:

Doterajším postupom orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní Vašich základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku, a preto podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv navrhnem príslušným orgánom verejnej správy opatrenia na zabezpečenie nápravy. 

OMBUDSMAN list zo dňa 30.10.2014 - prešetrenie podnetu

 

2015 - Verejný ochranca práv podal do NRSR správu o činnosti za rok 2014:

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky som ako vecne príslušnému orgánu verejnej správy  navrhla prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy smerujúce k zefektívneniu riešenia redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 (náhradné doplnkové protihlukové opatrenia do vybudovania obchvatu,  ako aj zváženie možnosti skrátenia termínu realizácie obchvatu ako definitívneho riešenia). 

Ministerstvo moje opatrenia čiastočne prijalo, vec ešte nie je ukončená.

SPRÁVA OMBUDSMANKY ZA ROK 2014 v NRSR

NRSR ROKOVANIE PLÉNA BOD 76 - 24.03.2015

NRSR ROKOVANIE VÝBORU VLPNM - 04.03.2015