OMBUDSMAN

 

Kancelária verejného ochrancu práv

2012 - Kancelária verejného ochrancu práv:

Požiadala ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o predloženie písomného stanoviska a súvisiacich podkladov.

 

2014 - Kancelária verejného ochrancu práv:

Doterajším postupom orgány verejnej správy umožnili pokračovanie v porušovaní Vašich základných práv na ochranu zdravia, na priaznivé životné prostredie a na pokojné užívanie majetku, a preto podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv navrhnem príslušným orgánom verejnej správy opatrenia na zabezpečenie nápravy. 

OMBUDSMAN list zo dňa 30.10.2014 - prešetrenie podnetu

Navrhnuté opatrenia VOP na riešenie stavu v obci Dvorianky - 12.02.2015

 

2015 - Verejný ochranca práv podal do NRSR správu o činnosti za rok 2014:

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky som ako vecne príslušnému orgánu verejnej správy  navrhla prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy smerujúce k zefektívneniu riešenia redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 (náhradné doplnkové protihlukové opatrenia do vybudovania obchvatu,  ako aj zváženie možnosti skrátenia termínu realizácie obchvatu ako definitívneho riešenia). 

Ministerstvo moje opatrenia čiastočne prijalo, vec ešte nie je ukončená.

SPRÁVA OMBUDSMANKY ZA ROK 2014 v NRSR

NRSR ROKOVANIE PLÉNA BOD 76 - 24.03.2015

NRSR ROKOVANIE VÝBORU VLPNM - 04.03.2015

 

2017

Preskúmaním Vášho podnetu ako aj na základe informácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republik)' som v súvislosti s Vašimi námietkami som zároveň zistila, že ide o podnet vo veci, ktorú som už vybavila a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.
Podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. e) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov verejný ochranca práv podnet odloží, ak ide o podnet vo veci, ktorú už verejný ochranca práv vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.

Vzhľadom na to, že ste vo svojom podnete vo vzťahu k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky namietali podľa Vášho názoru neúčinné riešenie dodržiavania najvyšších dovolených rýchlostí vozidiel v obci Dvorianky, na základe preskúmania tejto časti podnetu konštatujem, že nepatrí do mojej pôsobnosti a preto podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov ho odkladám. Ako verejná ochrankyňa neposudzujem účelnosť, vhodnosť a efektívnosť riešení technických a ekonomických otázok.

 

2019

Kancelaria verejného ochrancu prav oznamuje, že dňa 16. januára 2019 prijala podnet, s ktorým sme sa obrátili na verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú. Podnet zaevidovali pod spisovou značkou 1873/2019/VOP.  Po prvotnej analýze podnetu a po vyhodnotení či patrí alebo nepatrí do posobnosti verejnej ochrankyne práv, podnet pridelili právničke na komplexné posúdenie skutkového a právneho stavu.

KANCELARIA VOP PRIJALA PODNET - PORUŠOVANIE ĽUDSKYCH PRÁV - 05.02.2019

Kancelaria verejného ochrancu práv - informacia o vybavení podnetu - 30.05.2019

 

Kancelaria verejného ochrancu prav tiež preverovala problematiku neučinneho riešenia dodržiavania predpisanej rýchlosti v obci - informacia o prešetrení zo dňa 05. novembra 2019 - podnet pod spisovou značkou 278/2019/VOP.

VOP - dodržiavanie rýchlosti - 05.11.2019

TOPlist