MDSR-28.01.2015 List Generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií

STAV RIEŠENIA I/79

STAV RIEŠENIA I/79 - JANUÁR 2016

Rezort dopravy sa Vašimi podnetmi dlhodobo zaoberá, čoho dôkazom je aj vybudovanie stavebno-technických opatrení na zníženie rýchlosti a nehodovosti v obci Dvorianky, plán osadenia nového technického prvku na meranie rýchlosti pri vstupe do obce Dvorianky v smere od obce Hriadky a tiež zaradenie prípravy obchvatu obce Dvorianky do investičného plánu Slovenskej správy ciest. Obchvat sa bude realizovať vybudovaním preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky.

 

S problémom tranzitnej nákladnej dopravy sa na Slovensku potýkajú mnohé mestá a obce. Je to dôsledok rýchleho hospodárskeho rastu krajiny, s ktorým výstavba cestných komunikácií, aj vzhľadom na jej vysokú investičnú a časovú náročnosť, dlhodobo nedokázala držať krok. Vybudovanie kompletnej tranzitnej infraštruktúry a potrebných obchvatov obcí na elimináciu vplyvov nákladnej dopravy s prihliadnutím na finančné možnosti verejných rozpočtov patrí medzi priority rezortu dopravy. Komplexné riešenie však nieje reálne očakávať zo dňa na deň.

 

Na záver Vás chcem ubezpečiť, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyvíja maximálne úsilie, aby negatívne účinky z dopravy mali čo najmenší vplyv na obyvateľstvo, ako aj životné prostredie.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Mgr. Michal Halabica 

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Bratislava 21. januára 2016

Číslo: 06878/2016/C211 -SCDPK/00730

Stupeň dôvernosti: V J

 

Vážený pán Vitkovič,

na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bol odstúpený na vybavenie Váš podnet adresovaný Úradu vlády SR, v ktorom poukazujete na dlhodobé poškodzovanie zdravia obyvateľstva a zníženú kvalitu bývania v obci Dvorianky v dôsledku negatívneho pôsobenia tranzitu nákladnej kamiónovej dopravy. Na základe Vášho podnetu Vám posielam nasledovnú odpoveď.

V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov smie každý užívať cesty obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené. V Slovenskej republike je v zmysle zákona na cestách I. triedy možný prejazd motorových vozidiel nad 12 000 kg. Voľba trasy prejazdu vozidiel nákladnej kamiónovej dopravy je teda na uvážení autodopravcov. Dovoľujem si však uviesť, že od 1. 1. 2014 bol úsek cesty 1/79 Slovenské Nové Mesto - Vranov nad Topľou spoplatnený elektronickým výberom mýta, čím sa do istej miery eliminovalo obchádzanie paralelných spoplatnených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest po cestách I. triedy.

Rezort dopravy sa Vašimi podnetmi dlhodobo zaoberá, čoho dôkazom je aj vybudovanie stavebno-technických opatrení na zníženie rýchlosti a nehodovosti v obci Dvorianky, plán osadenia nového technického prvku na meranie rýchlosti pri vstupe do obce Dvorianky v smere od obce Hriadky a tiež zaradenie prípravy obchvatu obce Dvorianky do investičného plánu Slovenskej správy ciest. Obchvat sa bude realizovať vybudovaním preložky cesty 1/79 mimo intravilán obce Dvorianky.

Policajné zložky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zároveň zintenzívnili vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním dopravných predpisov na ceste 1/79, hlavne na prieťahu obcou Dvorianky.

Vyvíjame maximálne úsilie na skvalitňovanie cestnej infraštruktúry a to výstavbou nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj rekonštrukciami existujúcich ciest I. triedy. Z uvedeného dôvodu bol v roku 2015 modernizovaný úsek cesty 1/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce v dĺžke približne 24 km a na tomto úseku bola úplná uzávierka cesty do konca októbra roka 2015. Vozidlá v čase modernizácie predmetného úseku cesty 1/73 využívali vo zvýšenej miere práve cestu 1/79, ktorá vedie cez obec Dvorianky, čím dochádzalo k nárastu hlukovej, vibračnej a emisnej záťaže obyvateľov obce Dvorianky. Po zrušení obmedzení sa však väčšina tranzitnej dopravy presmerovala naspäť na cestu 1/73, čím je cesta 1/79 cez obec Dvorianky opätovne aspoň čiastočne odľahčená od nepriaznivých účinkov tranzitnej dopravy.

Slovenská správa ciest koncom roka 2015 začala pripravovať proces verejného obstarávania na výstavbu nového prvku upokojenia dopravy pri vstupe do obce. Tento prvok prispeje k zníženiu jazdnej rýchlosti vozidiel v dostatočnej vzdialenosti pred obcou, čím dôjde k ďalšiemu zníženiu negatívnych vplyvov prieťahu obce Dvorianky.

Nevyhnutnou súčasťou predinvestičnej prípravy ťahu cesty 1/79 Vranov nad Topľou - št. hranica SR/U A, ktorej súčasťou bude aj obchvat obce Dvorianky, je obstaranie štúdie realizovateľnosti. Slovenská správa ciest už vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa štúdie, ktorá zhodnotí súčasný stav celého ťahu a podrobnejšie vyhodnotí dopravno-inžinierske a sociálnoekonomické kritéria, posúdi ekonomickú efektívnosť a inžiniersko-geologické a environmentálne riziká a bude podkladom pre ďalšie stupne projektovej prípravy. Rezort dopravy sa zaoberá aj zabezpečením nadväznosti tranzitných ťahov na celom území Slovenskej republiky na infraštruktúru okolitých štátov.

S problémom tranzitnej nákladnej dopravy sa na Slovensku potýkajú mnohé mestá a obce. Je to dôsledok rýchleho hospodárskeho rastu krajiny, s ktorým výstavba cestných komunikácií, aj vzhľadom na jej vysokú investičnú a časovú náročnosť, dlhodobo nedokázala držať krok. Vybudovanie kompletnej tranzitnej infraštruktúry a potrebných obchvatov obcí na elimináciu vplyvov nákladnej dopravy s prihliadnutím na finančné možnosti verejných rozpočtov patrí medzi priority rezortu dopravy. Komplexné riešenie však nieje reálne očakávať zo dňa na deň.

Na záver Vás chcem ubezpečiť, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyvíja maximálne úsilie, aby negatívne účinky z dopravy mali čo najmenší vplyv na obyvateľstvo, ako aj životné prostredie.

 

S pozdravom

 

Vážený pán

Ján Vitkovič

Petičný výbor Dvorianky

 

ODPOVEĎ NA LIST - 29.01.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predmet: Dvorianky - List MDSR list cislo 06878/2016/C211-SCDPK/00730 zo dna 21.01.2016

Dátum:  Pia, Január 29, 2016 23:20

Komu:  Michal.Halabica@mindop.sk

Kópia:  roman.sipos@vlada.gov.sk

             lydia.hradiska@vlada.gov.sk

             sekretariat.vuv@vlada.gov.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Mgr. Michal Halabica

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

DVORIANKY 29.01.2016

 

Dobry den,

touto cestou reagujem na Vas list cislo 06878/2016/C211-SCDPK/00730 zo dna 21.01.2016, ktory mi bol doruceny dna 28.01.2016, list v prilohe.

 

V zavere uvedenho listu ste ma ubezpecili, ze Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky vyvija maximalne usilie, aby negativne ucinky z dopravy mali co najmensi vplyv na

obyvatelstvo, ako aj zivotne prostredie.

 

Upozornujem, ze negativne ucinky z dopravy posobiace na obyvatelstvo ako aj zivotne prostredie v obci Dvorianky sa riesia uz viac ako 7 rokov a to presne od 22.06.2008, kedy som prvy-krat upozornil na tento problem Slovensku spravu ciest, spravne konanie zo Slovenskou spravou ciest na Utvare veduceho hygienika sa vedie od roku 2011.

 

Za celu dobu riesenia tohto problemu som musel vyvijat tlak na kompetentne organy vratane ministerstva aby sa tento problem riesil k spokojnosti obcanov.

 

Zdoraznujem, ze v sprave Utvaru veduceho hygienika rezortu za rok 2014 je konkretne uvedne, ze najzavaznejsi podnet, ktory sa riesi od roku 2011 je v obci Dvorianky, a to hluk z cestnej komunikacie I/79. Ucastnikovi konania, Slovenskej sprave ciest ako prevadzkovatelovi pozemnej komunikacie c. I/79 v obci Dvorianky bola v roku 2012 udelena pokuta vo vyske 10.000,- Eur za neplnenie povinnosti. V priebehu roku 2014 prevadzkovatel - SSC opakovane nedodrzal terminy ulozenych opatreni a z uvedeneho dovodu bola SSC v oktobri 2014 ulozena dalsia pokuta vo vyske 5.000,- Eur. Zavaznost predmetneho podnetu spociva v tom, ze ucastnik konania - SSC nedodrziava terminy plnenia napravnych opatreni, napriek ulozenym pokutam za spravne delikty na useku verejneho zdravotnictva.

 

Prehladne informacie o rieseni za poslednych 7 rokov:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/spravne-konanie-ssc/

 

Je pravdou, ze rezort dopravy sa mojimi podnetmi dlhodobo zaobera, coho dokazom je teda plan na vybudovanie stavebno-technických opatreni na znizenie rychlosti a nehodovosti v obci, plan osadenia noveho technickeho prvku na meranie rychlosti v obci a tiez zaradenie pripravy obchvatu obce Dvorianky do investicneho planu Slovenskej spravy ciest, ale tieto kroky sa realizuju oneskorene az po 5-7 rokoch.

 

Slovenska sprava ciest pri rieseni problemu v obci Dvorianky nedodrziava terminy plnenia napravnych opatreni a to aj napriek ulozenym pokutam za spravne delikty na useku verejneho zdravotnictva ako aj po cely cas riesenia ignorovala moje odborne navrhy na riesenie tohto problemu.

 

Dalej pri rieseni uvedeneho problemu som podal mnozstvo opodstatnenych staznosti na organy v posobnosti ministerstva ako aj bol podany protest 1.tajomnika generalneho prokuratora GPSR.

 

Informacie o staznostiach:

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/staznosti-opodstatnene/

 

Dalej k Vasmu listu uvadzam nasledujuce skutocnosti ohladne negativnych ucinkov z dopravy posobiacich na obyvatelstvo ako aj zivotne prostredie v obci Dvorianky:

 

Prva vec, ludia sa casto pristahuju do lokality, ktora je uz zatazena dopravou, hlukom ci vibraciami, ano ale - jedno velke ALE. Tazku situaciu najlepsie ilustruje pripad obce Dvorianky - cesta I/79. Je jasne, ze cela Hlavna ulica pripadne cela dedina sa pristahuje tazko, v pripade obce Dvorianky cez Hlavnu ulicu este pred 18 rokmi isla iba lokalna cesta II.triedy, teda az v roku 1997 ju prekvalifikovali administrativne na cestu I.triedy a pustili po nej medzinarodny tranzit kamionov (Polsko-Madarsko). Ako aj samozrejme je potom cesta I/79 cesta smrti - podla europskeho projektu SENSOR 2014.

 

Druha vec je, ked uradnici nezmyselne postavia pred rodinny dom na ceste I.triedy spomalovac, kde brzdia kamiony kazdu minutu a to uz po pristahovani, co je teda pripad obce Dvorianky. Pritom posunutie spomalovača uplne pred obec trvalo 4 roky a to po tazkom boji.

 

Tretia vec je, ze stat nezvlada logisticky dopravnu situaciu - boj za spoplatnenie cesty I/79 trval viac ako 3 roky, doteraz nie je vyuzivana dialnica D1 medzi Presovom a Kosicami s napojenim na novu R4. Cesta I/79 je spoplatnena tak komicky, ze je to na zaplakanie, cesta I/79 totiz nie je spoplatnena ako paralelna ku trase po D1 a samozrejme nie su spoplatnene prejazdy cez dediny...

 

Stvrta vec je ako sa realizuje 16km obchvat obci od Vranova n.T az po Hriadky a to vratane obce Dvorianky, kde realizacia obchvatu bola nariadena este v roku 2013 ! Cely rok 2014 a 2015 ministerstvo dopravy s obchvatom nic nerobilo a az na konci roku 2015 sa realizuje studia realizovatelnosti pre celu cestu I/79 teda pre celych 100km.

 

Cely rok 2014 sa pri realizacii obchvatu obce Dvorianky premrhal ako aj dalsie kroky sa realizuju oneskorene a to az po 4-7 rokoch a teda podla mojho nazoru sa nejedna o ziadne maximalne usile ministerstva.

 

 

PRILOHY:

1. MDSR-28-01-2016.pdf

 

 

Dakujem a ostavam s pozdravom

 

 

Ing.Jan Vitkovic

peticny vybor Dvorianky