Vybraný zhotoviteľ: 18.04.2016 - Dopravoprojekt, a.s. , Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Termín dodania: 6 mesiacov od podpísania zmluvy
Reálny termín študie je teda október 2016 !

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/157513

Obstarávateľ: Slovenská správa ciest

Zákazka: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA

Typ dokumentu: Súťažné podklady

Dátum zverejnenia: 28.12.2015, 11:36

 

Súbor:  Názov súboru: SP_ŠR - Vranov nToplou - št.hr.SR_UA.pdf 

Typ súboru: application/pdf 

Veľkosť: 896564 

Stiahnuť súbor

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

Názov dokumentu: info §44 ods.2 

Obstarávateľa: Slovenská správa ciest   

Zákazka:  Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA   

Typ dokumentu: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Dátum zverejnenia: 18.04.2016, 09:56 

 

Vybraný zhotoviteľ: 

Dopravoprojekt, a.s. , Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

 

Súbor: Názov súboru: §44_2_ info o vyhodnotení ponúk.pdf

Stiahnuť súbor

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/646203

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 25190 - MSS

Vestník č. 253/2015 - 23.12.2015

 

Názov:

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA

 

Stručný opis zákazky:

Navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/79 v úseku Vranov n./Topľou št.hr.SR/UA. Vyhodnotenie už navrhnutých trás obchvatov a preložiek, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota 430 000,0000 EUR

 

TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE

Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)

Hodnota: 6

 

https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/322460;jsessionid=466E81A76D3FD997EDE6FB3D51877D74

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE VEREJNÉHO OBSTARAVANIA 24703 - POS

Vestník č. 250/2015 - 18.12.2015

 

NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM:  

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA 

 

STRUČNÝ OPIS POVAHY:

Navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/79 v úseku Vranov n./Topľou št.hr.SR/UA. Vyhodnotenie už navrhnutých trás obchvatov a preložiek, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie. 

 

http://www.evestnik.eu/dokument/321712

Študia realizovateľnosti "I/79 Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA" - cesta I/79 konči v poli... 


Žiadam spristupniť informaciu prečo v súčasnosti Slovenská správa ciest pripravuje súťažne podklady na študiu realizovateľnosti "1/79 Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA", keď planovany obchvat je v trase Vranov nad Topľou - Hriadky (napojenie na D1) ako aj cesta I/79 začína vo Vranove nad Topľou a prechádza obcou Hriadky smerom na Trebišov a ďalej pokračuje ku hraniciam s Maďarskom, aký účel ma teda študia realizovateľnosti v smere Vranov nad Topľou - štátna hranica s Ukrajinou ? 

 

Cesta I. triedy I/79 začína v križovatke ciest I/15 a I/18 vo Vranove nad Topľou a pokračuje až po obec Čierna pri štátnej hranici s Ukrajinou. Jej celková dĺžka je cca 97 km. Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná na celý úsek cesty I/79.

 

Bude niekedy hraničný prechod SR/UA - cesta I/79 Čierna - Solomonovo ?

 

I. etapa - Na výstavbu nového hraničného priechodu Čierna – Solomonovo je potrebné vybudovanie úseku cesty  od št. hranice SR/UA po križovatku Čierna – východ (križovatku cesty I/79 a  III/553 37), v trase jestvujúcej cesty v dĺžke 1000 m,  ktorý je nevyhovujúci, vybudovaný bez dostatočných šírkových a konštrukčných parametrov a nevyhovuje podmienkam prevádzky na štátnej ceste I. triedy. 

 

Jestvujúca cesta I/79 je ukončená na štátnej hranici SR/Ukrajina oplotením, za ktorým je na Ukrajinskej strane teleso pôvodnej cesty, ktorá smeruje do obce Solomonovo, kde je napojená na cestu M-06 zaradenej do siete medzinárodných ciest pod číslom E 373. Táto cesta smeruje z hraničného priechodu Záhony - Határ na štátnej hranici Maďarskej republiky a Ukrajiny severným smerom na Užhorod.

 

II. etapa  -  Začiatok rekonštrukcie cesty je situovaný v jestvujúcej stykovej križovatke ciest I/79 a III/553 35 do Čiernej nad Tisou a obce Dobrá. V úseku medzi križovatkou I/79 a III/553 35 až po časť Kolónia je navrhovaná rekonštrukcia cesty I/79 s jej jednostranným rozšírením na kategóriu C 9,5/80.

 

Rekonštrukcia cesty I/79 pozostáva z vybudovania kapacitnej komunikácie kategórie C9,5/80 s prídavným pruhom šírky 3,5 m v smere na štátnu hranicu, ktorý bude slúžiť  

pre odstavenie vozidiel čakajúcich na odbavenie pri prechode štátnou hranicou tak, aby  spĺňala podmienky pre nárast dopravy na ceste I. triedy aj pre prejazd tranzitnej a ťažkej nákladnej medzinárodnej dopravy. Odstavný pruh umožňuje odstavenie  návesových súprav, pričom jazdný pruh umožňuje prejazd osobných vozidiel a autobusov.

 

Pre ďalšiu prípravu sme stavbu rozdelili na dve samostatné stavby :

 

I. stavba - spolufinancovaná z fondov ENPI  - úsek dĺžky 1 000 m od križovatky I/79 s III/55337 po štátnu hranicu SR/UA.

II. stavba  – financovaná zo štátneho rozpočtu SR -  v úseku dĺžky  8 051 m od križovatky I/79 s III/55335, bude budovaná po ukončení I. stavby 

 

Na stavbu je ukončený proces EIA, v roku 2011 začne verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektových dokumentácií.

 

Popis stavieb uvedených v programe prípravy a výstavby na roky 2011-2014:

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-140256?prefixFile=m_

 

www.enviroportal.sk:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/i-79-cierna-solomonovo-rekonstrukcia-cesty

TOPlist