MDSR-UVHR-24.02.2015

AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA HLUKU V OBCI

Hluk v noci v izbách prekračuje povolené hodnoty o 4dB !

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

Odbor komunikácie

Ján Vitkovič 

Váš list zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

13.02.2015 09216/2015/A231 -OK/11166 02/59494702 23.02.2015

Stupeň dôvernosti: Verejné

Vec:Sprístupnenie informácie

 

Dňa 13.02.2015 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ,.ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:

 

1. Žiadam sprístupniť informáciu v nadväznosti na váš list číslo 08750/2015/A231 -OK/8745 zo dna 12.02.2013 (odpoveďčíslo 2) a teda konkrétne ma zaujíma na základe akých skutočnosti zástava názor UVHR. že prijatím účinného opatrenia na dodržiavanie max. povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky po ceste 1/79 pri vjazde a prejazde obcou Dvorianky dôjde aj k zníženiu hluku vo vnútornom chránenom prostredí R D 126 v obci Ľh'orianky na požadovanú úroveň v zmysle vyhlášky MZ SR c.549/2007 Z. z., keď znalecky posudok hluku číslo ES-2014-08/075-SSC/DV jasne preukazuje, že dodržiavaním max. povolenej rýchlosti v obci je možné znížiť hluk vo vonkajšom prostredí maximálne o 2 db (2,0-2,2 dB) a protokol z merania hluku číslo 1408005VP/10MK jasne preukazuje prekročenie hluku vo vnútornom prostredí RD 126 až o 2,9 - 3,8 dB (izba meracie miesto M3),

Aktuálny stav na Hlavnej ulici v obci - KOLÓNY KAMIONOV

 

2. V nadväznosti na otázku číslo 1 žiadam sprístupniť informáciu, že či UVHR (Útvar vedúceho hygienika rezortu) preštudoval a videl znalecky posudok hluku číslo ES-2014-08/075-SSC/DV - HLUKOVÁ ZAŤAŽ SPÔSOBOVANÁ CESTNOU DOPRAVOU PO CESTE 1/79 A IDEOVÝ NÁVRH OPATRENÍ NA JEJ ZNÍŽENIE. V obci Dvorianky pred RD č. 126, a teda či na útvare videli stranu číslo 14. kde je uvedené, citujem: "Ako vyplýva z výsledkov uvedených v kapitole 2 tejto správy (porovnanie údajov o hlukovej záťaži v referenčnom časovom intervale deň v roku 2012 a 2014), dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlostipri približne rovnakej štruktúre dopravy, môže spôsobiť zníženie hlukovej záťaže minimálne o cca 2 dB.,

 

3. Ďalej ma zaujíma či na útvare videli stranu číslo 15 (znalecky posudok číslo ES- 2014-08/075-SSC/DV), kde je uvedené citujem: "Ako bolo uvedené v kapitole 2 tejto správy, pri kontrole maximálnej povolenej rýchlosti v sledovanom úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky, pri takmer identickej skladbe dopravy, bolo zistené zníženie hodnoty určujúcej veličiny o cca 2.0 až 2.2 dB. Táto hodnota zodpovedá aj údajom zisteným pri meraní hluku z cestnej dopravy v okolí iných ciest I. triedy v SR.",

 

4. Tiež žiadam sprístupniť informáciu, že či UVHR (Útvar vedúceho hygienika rezortu) preštudoval a videl protokol z merania hluku - PROTOKOL O SKÚŠKE C.1408005VP/10MK. Akcia: Meranie hluku z pozemnej dopravy po ceste 1/79 pred rodinným domom Ing. Vitkoviča. v obci Dvorianky, č. p.: 126, a teda či na útvare videli stranu protokolu číslo 37, kde je uvedené, citujem: "Z porovnania posudzovaných hodnôt stanovených pre referenčné časové úseky deň, večer a noc s prípustnými hodnotami určujúcej veličiny hluku pre deň, večer a noc vyplýva, že prípustná hodnota, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., bola prekročená vo vnútornom chránenom priestore, v mieste merania M3 (pri otvorenom okne) v referenčných časových intervaloch noc - Noci o 2.9 dB, Noc2 o 3.8 dB a Noc3 o 3.3 dB.",

 

5. Žiadam sprístupniť informáciu nadväznosti na otázku číslo 1 a číslo 2 a teda ma konkrétne zaujíma informácia na základe akých skutočnosti UVHR (Útvar vedúceho hygienika rezortu) predpokladá zníženie hluku o 2,9-3,8 dB vo vnútornom chránenom priestore izby RD 126 (meracie miesto M3).

 

Na základe vyjadrenia útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď.

 

Oznamujeme Vám, že Útvar vedúceho hygienika rezortu (ďalej len „ÚVHR") náležite preštudoval správu „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie" (ďalej len „správa"), ktorej zhotoviteľom je akreditovaná spoločnosť EUROAKUSTIK s.r.o., pracovisko Bratislava, Letisko M. R. Štefánika 63, Bratislava.

 

Z uvedeného dôvodu sa správa stala aj hlavným podkladom pre vydanie rozhodnutia oblastného hygienika Košice č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/66583 zo dňa 03.11.2014, ktorým Slovenskej správe ciest uložil vybudovať nové doplnkové protihlukové opatrenie na ceste 1/79, ktoré bolo obsiahnuté v správe. 

 

Predmetná správa vychádzala z číselných údajov získaných porovnaním hodnôt hlukovej záťaže v rokoch 2012 a 2014 vo vonkajšom chránenom priestore rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky. Pre UVHR sú číselné údaje zo správy smerodajné z dôvodu, že svedčia predovšetkým o skutočnosti, ktoré z doteraz realizovaných opatrení v priebehu rokov 2012 až 2014 boli účinné a súčasne naznačujú smer, akými prostriedkami sa môže dosiahnuť zníženie hlukovej záťaže z cestnej dopravy po ceste 1/79 v obci Dvorianky na  Hlavnej ulici Č. 126.

 

Závery správy jednoznačne poukazujú na skutočnosť, že prijatím účinného opatrenia na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky po ceste 1/79 intravilánom obce Dvorianky dôjde aj k zníženiu hluku vo vonkajšom ako aj vnútornom chránenom prostredí rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky. Preto aj ÚVHR zastáva názor, že je potrebné prioritne sa zaoberať riešením, ktoré zabezpečí dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti v sledovanom úseku cesty 1/79.

 

Riešením uvedenej problematiky sa už začal zaoberať Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach prostredníctvom návrhu na zriadenie technického prostriedku na meranie rýchlosti jazdy motorových prostriedkov v súvislosti s objektívnou zodpovednosťou držiteľov vozidiel. Následne, teda až funkčnosťou tohto konkrétneho technického prostriedku bude možné overiť, akou mierou zariadenie ovplyvní zníženie hladiny hluku z dopravy po ceste 1/79 na Hlavnej ul. č. 126 v obci Dvorianky.

 

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kóňa. MBA 

riaditeľ odboru komunikácie