MDSR-UVH rozhodnutie vyhovenie protestu GPSR - 05.08.2014

SPRÁVNE KONANIE - SSC

GPSR PROTEST PROKURATORA - 16.07.2014

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

 

Číslo: 01687/2014/D400-ÚVHR/48968 

V Bratislave dňa 05.08.2014

Stupeň dôvernosti: V

ROZHODNUTIE 

VEDÚCEHO HYGIENIKA REZORTU

 

Ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") a príslušný na konanie podľa § 69 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), na návrh osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku som rozhodol takto:

Podľa § 69 ods. 1 správneho poriadku v konaní o proteste prokurátora v plnom rozsahu vyhovujem protestu prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pod č. VI/1 Gd 16/14/1000 - 22 zo dňa 10. júla 2014 a zrušujem protestom napadnuté rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vedúceho hygienika rezortu zo 7. novembra 2013 č. 0802/2013/D400-ÚVHR- 68509. MDVRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu je povinný vo veci opätovne konať a rozhodnúť v súlade so zákonom.

 

Odôvodnenie

 

Dňa 14. júla 2014 bol na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu doručený protest prokurátora, ktorý podal prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky pod č. VI/1Gd 16/14/1000 - 22 (ďalej len „protest prokurátora") proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vedúceho hygienika rezortu, zo 7. novembra 2013 č. 0802/2013/D400-ÚVHR-68509, právoplatné dňa 04.12.2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), ktorým bolo v mimo odvolacom konaní zrušené rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenia oblastného hygienika rezortu Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 (ďalej len rozhodnutie oblastného hygienika Košice") o uložení opatrení Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 003328 (ďalej len „Slovenská správa ciest") na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, právoplatné dňa 12.04.2013.

 

Predmetom konania v danej veci bol správny delikt Slovenskej správy ciest ako prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku • alebo vibrácií na úseku verejného zdravotníctva, správcu cesty 1/79 v prieťahu obce Dvorianky a uloženie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

 

V proteste prokurátora sa konštatuje, že napadnutým rozhodnutím bol porušený zákon z dôvodu, že vedúci hygienik rezortu sa pri vydaní napadnutého rozhodnutia dôsledne neriadil ustanovením § 3 ods. 4, prvou vetou správneho poriadku, ďalej ustanoveniami § 46, § 47 ods. 3, § 65 ods. 1, § 65 ods. 2 správneho poriadku a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

 

Podľa protestu prokurátora vedúci hygienik rezortu porušil zákon tým, že hoci v mimo odvolacom konaní zrušil právoplatné rozhodnutie oblastného hygienika Košice o uložení pokuty Slovenskej správe ciest, neuviedol v čom spočíva nezákonnosť rozhodnutia oblastného hygienika Košice, resp. neuviedol porušenie konkrétneho zákona či iného všeobecne záväzného predpisu zo strany prvostupňového správneho orgánu. 

 

Protest prokurátora označil súčasne aj odôvodnenie napadnutého rozhodnutia za nedostatočné a nezodpovedajúce zákonu, nakoľko neuvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na jeho vydanie, akými úvahami bol vedúci hygienik rezortu vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval o zrušení rozhodnutia vo výroku o uložení pokuty. Námietky boli vznesené voči absencii zdôvodnenie zrušenia uložených opatrení z hľadiska ich nezákonnosti a právneho posúdenia veci. Zrušenie rozhodnutia oblastného hygienika Košice, bez právneho posúdenia a odôvodnenia jeho zrušenia, len s poukazom na okolnosti, ktoré mali údajne nastať po vydaní tohto rozhodnutia, považuje Generálna prokuratúra Slovenskej republiky za neprípustné. Na základe uvedených skutočností, z dôvodu, že rozhodnutie nespĺňa označené zákonné požiadavky a kritéria, považuje Generálna prokuratúra Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie za svojvoľné (arbitrálne) a nezákonné.

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") je podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. orgánom verejného zdravotníctva v rozsahu určenom týmto zákonom. Podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 61 zákona č. 355/2007 Z. z. zriadilo ministerstvo na plnenie úloh v oblasti verejného zdravotníctva Útvar vedúceho hygienika rezortu, ktorý riadi vedúci hygienik rezortu, nakoľko odborné činnosti pri plnení úloh v oblasti ochrany verejného zdravia môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.

 

Podľa čl. 12 bodu 2 písm. c) organizačného poriadku ministerstva je vedúci hygienik rezortu odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ odboru špecializovaných činností a štátneho zdravotného dozoru a oblastní hygienici Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice.

 

Vedúci hygienik rezortu v konaní o proteste prokurátora podľa § 69 správneho poriadku preskúmal protestom napadnuté rozhodnutie spolu so súvisiacim materiálom, porovnal jeho výrokovú a dôvodovú časť s platnými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami správneho poriadku, zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, ako aj s dôvodmi uvedenými v proteste prokurátora a dospel k záveru, že je odôvodnené vyhovieť protestu prokurátora a napadnuté rozhodnutie zrušiť a nahradiť ho novým rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.

 

Vedúci hygienik rezortu sa stotožnil s názorom uvedeným v proteste prokurátora, že napadnuté rozhodnutie neuvádza, v čom spočíva nezákonnosť zrušeného prvostupňového rozhodnutia oblastného hygienika Košice, teda neuvádza konkrétne porušenie zákona či iného všeobecne záväzného právneho predpisu. V novom rozhodnutí bude preto potrebné uviesť odkaz na príslušné porušenie zákona.

 

Súčasne sa vedúci hygienik rezortu stotožnil s názorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, že napadnuté rozhodnutie vo svojom výroku a jeho odôvodnení nie je v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania, v dôsledku čoho napadnuté rozhodnutie obsahuje procesné vady spôsobujúcu jeho nezákonnosť. V novom rozhodnutí bude potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami správneho poriadku a jeho procesnými zásadami.

 

Zhodne s právnym názorom vyjadreným v proteste prokurátora možno ďalej konštatovať, že z výroku napadnutého rozhodnutia a jeho odôvodnenia nieje zrejmé ako sa správny orgán vysporiadal s pokutou uloženou Slovenskej správe ciest a tiež s nezákonnosťou uložených opatrení zo strany oblastného hygienika rezortu. V novom rozhodnutí bude preto potrebné upraviť výrok aj vo vzťahu k uloženej pokute, ktorý bude mať oporu v odôvodnení rozhodnutia. Taktiež bude potrebné spresniť, v čom spočíva nezákonnosť uložených opatrení, resp. nezákonnosť postupu oblastného hygienika Košice pri vydaní svojho rozhodnutia,

 

Súčasne možno súhlasiť s konštatovaním Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, že je neprípustné v odôvodnení napadnutého rozhodnutia poukazovať na nezákonnosť preskúmavaného rozhodnutia oblastného hygienika Košice v spojitosti s novými skutkovými okolnosťami, ktoré boli ozrejmené na po jeho vydaní. Dôvodom na zrušenie nezákonného rozhodnutia je len nezákonnosť rozhodnutia, ktorá existovala už v čase jeho vydania. Preto pri novom rozhodovaní bude potrebné rešpektovať právny stav a skutkové okolnosti, ktoré objektívne existovali v čase vydania rozhodnutia oblastného hygienika Košice.

 

Vedúci hygienik rezortu, ako osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 61 zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa čl. 12 bodu 2 písm. c) organizačného poriadku ministerstva, ako odvolací orgán vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodoval oblastný hygienik Košice, na základe ním ustanovenej osobitnej rozkladovej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku a ako orgán príslušný na konanie podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku je povinný vydať v predmetnej veci nové rozhodnutie. Podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku pri zrušení alebo zmene rozhodnutia je povinný dbať na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.

 

Pri vydaní nového rozhodnutia, podľa§ 26 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, je orgán verejnej správy, ktorý nezákonné rozhodnutie vydal, viazaný právnym názorom vysloveným v rozhodnutí o proteste prokurátora.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody bolo potrebné vyhovieť protestu prokurátora a rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (rozklad) podľa § 69 ods. 4 správneho poriadku do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podaním na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6. P.O.BOX 100, 810 05 Bratislaval5. Rozhodnutie po jeho právoplatnosti možno preskúmať súdom.

 

MUDr. ĽUbomír Hano 

vedúci hygienik rezortu

 

Doruci sa:

1. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Štúrova 2,81285 Bratislava

2. Slovenská správa ciest. Miletičova 19, 826 19 Bratislava

3. Slovenská správa ciest. Investičná výstavba a správa ciest Košice. Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

4. MDVRR SR. útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, Štefánikova, Košice