MERANIE HLUKU 07-2014

30.07. - 02.08.2014

DOTERAJŠIE MERANIA HLUKU

HLUK NAĎALEJ PREKROČENÝ V NOCI VONKU NA ULICI A TO AJ PRI POUŽITÍ VÝNIMKY +10dB ! 

HLUK VO VNÚTORNOM PRIESTORE RD V NOCI PREKROČENÝ AŽ O VIAC AKO 3 dB !

NÁVRHNUTÉ PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

VYSLEDKY:

ZKUSEBNI LABORATOR EKOLA group

Laboratoŕ akreditovaná ČIA k méŕení hluku, vibraci, umélého osvétlení, mikroklimatu a prašnosti registrovaná pod č. 1329

Pracovisko SL - EUROAKUSTIK, Bratislava

PROTOKOL O SKÚŠKE Č.1408005VP/10MK

Akcia: Meranie hluku z pozemnej dopravy po ceste 1/79 pred rodinným domom Ing. Vitkoviča, v obci Dvorianky, č.p.: 126.

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Číslo zákazky: 2014.005_10E

Merali: Ing. Milan Kamenický, Ing. Peter Vanko

Protokol vypracoval: Ing Milan Kamenický 

Merania sa zúčastnili: Ing. Vitkovič, Prof. Ing. E. Lumnitzer, PhD.

 

Meranie v dňoch: 30.07. - 02.08.2014

streda

30.7.2014

štvrtok

31.7.2014

piatok

01.08.2014

sobota

02.08.2014


 

streda

večer1

18:00 - 22:00

streda/štvrtok

noc1

22:00 - 06:00

štvrtok

deň1

06:00 - 18:00

 

 

 

štvrtok

večer2

18:00 - 22:00

švrtok/piatok

noc2

22:00 - 06:00

piatok

deň2

06:00 - 18:00

 

 

 

piatok

večer3

18:00 - 22:00

piatok/sobota

noc3

22:00 - 06:00

sobota

deň3

06:00 - 18:00

1. VÝSLEDKY Z MERANIA - VONKAJŠÍ PRIESTOR - M1:

Z porovnania posudzovaných hodnôt pre referenčné časové úseky deň, večer a noc s prípustnými hodnotami určujúcej veličiny hluku pre deň, večer a noc vyplýva, že prípustná hodnota bola prekročená pre sledované referenčné časové intervaly deň, večer aj noc v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.

 

 

PREKROČENIE V dB

 

 

PREKROČENIE V dB

 

 

PREKROČENIE V dB

DEŇ1

6,7

 

VEČER1

3,7

 

NOC1

10,1

DEŇ2

6,8

 

VEČER2

4,8

 

NOC2

11

DEŇ3

-

 

VEČER3

5,3

 

NOC3

10,5


Pri použití výnimky 10 dB: 

Pri uplatnení bodu 1.6 Prílohy k Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z., v platnom znení (v posledných dvoch rokoch boli navrhnuté technicko-organizačné opatrenia na zníženie hlukovej záťaže, zníženie maximálnej prípustnej rýchlosti, zavedenie poplatku za používanie cesty 1/79 v sledovanom úseku nákladnými vozidlami), je možné konštatovať, že prípustná hodnota, v mieste objektivizácie M1, bola prekročená len pre referenčný časový interval noc (Noc1 o 0,1 dB, Noc2 o 1,0 dB, Noc3 o 0.5 dB). V referenčných časových úsekoch deň (Deň1, Deň2) a večer (Večer1, Večer2, Večer3) prípustné hodnoty neboli prekročené.

 

2. VÝSLEDKY Z MERANIA - VNÚTORNY PRIESTOR - M2 a M3:

Miesto M2:

Z porovnania posudzovaných hodnôt stanovených pre referenčné časové úseky deň, večer a noc s prípustnými hodnotami určujúcej veličiny hluku pre deň, večer a noc vyplýva, že prípustná hodnota, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., bola prekročená vo vnútornom chránenom priestore v mieste merania M2 (pri otvorenom okne) v referenčných časových intervaloch noc - Noc1 o 0.7 dB, Noc2 o 1.5 dB a Noc3 o 1.1 dB.

V referenčných časových intervaloch večer a deň (Večr1,Večer2, Večer3, Deň1, Deň2) v mieste merania M2 pri otvorenom okne, prípustné hodnoty neboli prekročené.

 

Miesto M2

HLUK dB [max.40] 

 

 

HLUK dB [max.40]

 

 

HLUK dB [max.30]

DEŇ1

37,5

 

VEČER1

34,5

 

NOC1

30,7

DEŇ2

37,6

 

VEČER2

35,5

 

NOC2

31,5

DEŇ3

-

 

VEČER3

36,1

 

NOC3

31,1

Miesto M3:

Z porovnania posudzovaných hodnôt stanovených pre referenčné časové úseky deň, večer a noc s prípustnými hodnotami určujúcej veličiny hluku pre deň, večer a noc vyplýva, že prípustná hodnota, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., bola prekročená vo vnútornom chránenom priestore, v mieste merania M3 (pri otvorenom okne) v referenčných časových intervaloch noc - Noc1 o 2.9 dB, Noc2 o 3.8 dB a Noc3 o 3.3 dB.

V referenčných časových intervaloch večer a deň (Večer1,Večer2, Večer3, Deň1, Deň2) v mieste merania M3 pri otvorenom okne, prípustné hodnoty neboli prekročené.

 

Miesto M3

HLUK dB [max.40] 

 

 

HLUK dB [max.40]

 

 

HLUK dB [max.30]

DEŇ1

39,4

 

VEČER1

36,5

 

NOC1

32,9

DEŇ2

39,5

 

VEČER2

37,6

 

NOC2

33,8

DEŇ3

-

 

VEČER3

38,1

 

NOC3

33,3

 

NEDODRŽIAVANIE RÝCHLOSTI V OBCI

70% vozidiel nedodržuje predpísanu rýchlosť v obci !

Počas merania bola priebežne sledovaná rýchlosť vozidiel.

V referenčnom časovom intervale noc približne 30 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 30 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maxi-málnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 30% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 10% z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

V referenčnom časovom intervale deň a večer približne 35 % z celkového počtu vozidiel dodržiavalo maximálnu prípustnú rýchlosť, približne 40 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 0 až 15 km/h, približne 20 % z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o 15 až 30 km/h, približne 5 %z celkového počtu vozidiel prekračovalo maximálnu prípustnú rýchlosť o viac ako 30 km/h.

(Meranie rýchlosti vozidiel bolo robené ako neakreditovaná skúška.)

NÁVRHNUTÉ PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

 

  

 

 

 

Rozhodnutie číslo 01730/2014/D404-UVHR/63755 zo dňa 20.10.2014: 

Dna 18.09.2014 doručil účastník konania oblastnej hygieničke Košice „Protokol o skúške č. 1408005VP/10MK" zmerania a analýzy hlukovej záťaže spôsobovanej cestnou dopravou po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ul. 126 a správu „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie".

Predložené výsledky objektivizácie hluku pred a v rodinnom dome č. 126 v obci Dvorianky v zmysle vyhlášky č. MZ SR č. 549/2007 Z. z. dokumentujú že:

- namerané hodnoty hladiny hluku vo vonkajšom chránenom prostredí rodinného domu č. 126, v obci Dvorianky prekročili prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v každom referenčnom časovom intervale - deň. večer a noc;

- namerané hodnoty hladiny hluku vo vnútornom chránenom prostredí rodinného domu č. 126. v obci Dvorianky prekročili prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku v referenčnom časovom intervale ..noc". V referenčnom Časovom intervale ..deň" a „večer" prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku neboli prekročené.