ZNEMOŽNENÉ VETRANIE IZIEB V RD

Znemožnené vetranie vnútorných obytných miestností v rodinných domoch na Hlavnej ulici podľa vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. v obci Dvorianky - dlhodobé znemožnenie vetrania vnútorných obytných miestnosti.

 

 MDSR-UVH-KE-25.03.2014 - výkon štátneho zdravotného dozoru - vetranie izieb

MDSR-UVH-KE-POSTUP-25.03.2014 - postup - vetranie izieb

 

FOTO 2014 - Aktualne fotografie stavu kamionov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky

Vetranie vnútornych obytných miestnosti

rieši vyhláška MZ SR č.259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkach na vnútorne prostredie budov a o minimálnych požiadavkach na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

 

Podľa uvedenej vyhlášky všetky vnútorne priestory s dlhodobym a krátkodobym pobytom ľudí musia byť vetrané. Vetranie budov sa zabezpečuje prirodzeným vetraním alebo nútenym vetraním. Vetranie sa určuje podľa počtu osôb, vykonávanej činnosti, tepelnej záťaže a miery znečistenia ovzdušia tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na dychanie, na čistotu vnútorneho ovzdušia a aby nedošlo k obťažovaniu ľudí pachovými látkami.

 

V obytných miestnostiach bytov a ubytovacích zariadení sa požaduje výmena čerstvého vzduchu za hodinu na jednu pritomnú osobu podľa STN EN 15251 (Vstupné udaje o vnutornom prostredi budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika).

 

Príloha B uvedenej normy pojednáva o základnych kriteriach kvality vnútorneho vzduchu a intenzity vetrania a uváza príklady intenzity vetrania pri bytovych budovách pre tri kategorie vnútorneho prostredia budov. Údaje prevzate z normy sú uvedené v tabuľke 10, pre rôzne kategorie podľa tabuľky 11,  nižššie obrázok: