SEMAFOR RIADENÝ RADAROM

Použitie odoporúča Znalecký posudok hluku

Na konci - "Dopravná štúdia – umiestnenie semaforov riadených radarom v obci Dvorianky"

 

Od: Seiml [mailto:  radomil.seiml@autron.cz  ]

Odoslané: 13. augusta 2012 18:40 

Predmet: semafor

Dobrý den pane Vitkovič.

Námi vyráběný semafor RSA funguje na principu " trvale svítící červené". V praxi to namená že přijíždějící řidič vidí červený signál. Logicky tedy sníží rychlost aby se k semaforu nepřibližoval příliš rychle a následně nemusel prudce brzdit. V okamžiku kdy rychlost vozidla dosáhne místně stanovené rychlosti, ve vašem případě 40 nebo 50 km/hod. se přepne světelný signál standardním způsobem na zelenou. Toto proběhne ve vzdálenosti cca 80 - 100m před semaforem. Proto pokud se vozidlo pohybuje rychlostí do 50 km/hod (40 km/hod) nemusí nijak měnit rychlost a plynule pokračuje v jízdě. Pokud jede vozidlo rychleji než je stanoveno z dálky viditelný červený signál přiměje řidiče zmírnit rychlost aby nemusel prudce brzdit pře semaforem.

Na komunikaci I. třídy máme instalované semafory v Plavech na trase z Harrachova do vnitrozemí, v Hněvošicích a Kobeřicích u Opavy, nebo v obci střelná u hranic se Slovenskem. Zde je možné si ověřit u starostů jaký dopad na dopravu semafory RSA mají.

Toto zařízení netvoří kolony, nenutí k prudkému brzdění před překážkou, ani nevznikají stojící auta před semaforem. Rovněž nešikanuje řidiče, což je někdy argument používaný proti RSA.

Zkušenost z provozu ukazuje že řidiči semafor respektují. Samozřejmě jsou i vyjímky ale lze je kvantifikovat do výše cca 2%. Zde se jedná o jednotlivce kteří porušují předpisy obecně.

Všechny potřebné informace najdete na našich stránkách www.autron.cz v kapitole doprava.

Pro umístění semaforu je potřebná rovná silnice cca 120m před semaforem, aby byly dodrženy potřebné rozhledové poměry a řidiči měli dost času i prostoru na reakci na semafor.

Podle zaslané dokumentace ve vašem případě by bylo možné toto zařízení instalovat.

Přeji vám hodně úspěch v řešení vaší situace.

Radomil Seiml AUTRON s.r.o.

Jablonec nad Nisou ČR

radomil.seiml@autron.cz  

 

Od: Tomáš Melega [mailto: melega@empemont.sk  ]

Odoslané: 13. augusta 2012 9:08

Predmet: semafor riadený radarom

Vážený pán Ing. Vitkovič, na základe Vášho dopytu zasielam odpoveď.

Semafor riadený radarom sa najčastejšie umiestňuje pri vjazde do obce, alebo v tej časti obce, kde je potrebné zabezpečiť dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti. Tento systém ako jediný zabezpečuje dodržiavanie povolenej rýchlosti. Pokiaľ vozidlá budú dodržiavať povolenú rýchlosť, tak budú mať aj nižšiu hlučnosť.

Umiestnenie semaforu sa riadi odporúčaním dopravného inžiniera. Obvykle to je na rovnej časti vozovky bez križovatiek a výjazdov na meraný úsek. Tiež nesme byť za semaforom prechod pre chodcov, tak aby semafor nepôsobil dojmom že patrí k prechodu pre chodcov.

Nedodržanie stopky na semafore je pokutovateľné, tak si myslím že vodiči si to rozmyslia či budú porušovať takéto dopravné značenie. Navyše pred vlastným semaforom je osadená značka, ktorá upozorňuje na takéto zariadenie. Semafor je nastavený, tak aby zastavené vozidlá zdržal len minimálne.

Na Slovensku sa inštalácie zatiaľ chystajú a niektoré už sú schválené. V ČR máme toho viac, ale žiadne negatívne odozvy na to nie sú.

Máme len pozitívne referencie hlavne na to, že sa im v obci doprava dostala do normálu.

Pekný deň

Tomáš Melega

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

mobil: +421 911 444 875

mail: melega@empemont.sk  

 

SYDO Traffic Semafor WWW.GEMOS.CZ

Systém SYDO Traffic Semafor je prostriedok zaistujúci dodržiavanie predpísanej rýchlosti v meranom úseku s co najmenším negatívnym vplyvom na plynulost dopravy.

Toto zariadenie má za ciel zníženie rýchlosti v oblasti nasedenia, dalej zníženie emisií a hlucnosti. Je zámerne koncipované pre jeden jazdný smer a jeden jazdný pruh ako samostatný prvok bez väzby na prechod pre chodcov alebo iný priecny smer dopravy.

Požiadavky na lokalitu:

Pre spolahlivú funkciu zariadenia je nutná dobrá viditelnost semaforu a umiestnenie radarovej jednotky (dalej len radar) tak, aby mohla spolahlivo detekovat prichádzajúce vozidlo. Vybraný úsek by mal mat cca. 200m pred semaforom rovný, bez parkujúcich vozidiel, stromov, reklamných tabúl a pod., ktoré by obmedzovali zorné pole radaru.

Je vhodné, aby cca. 50m pred SSZ nebola možnost vjazdu vozidiel z boku do meraného úseku. Tieto vozidlá nemôžu byt detekované z dôvodu podjazdu pod paprskom radaru a sú donútené cakat na zelenú. 

V prípade, že v oblasti inštalácie je nutný výjazd vozidiel (napr. škola, zdravotné zariadenie či obytný dom) je možné zariadenie doplnit o videodetekcný systém. Tento systém zistuje prítomnost vozidiel pred semaforom, ktoré sú mimo zorné pole radarovej jednotky a automaticky ich pustí na zelenú.

V blízkosti zariadenia cca 50m nesmie byt prechod pre chodcov. Toto zariadenie nenahradzuje chodecký semafor.

 

Dubovany bojujú proti cestným pirátom, bude svietiť červená

Autor: SITA, 9. júna 2012 11:34
Na nových semaforoch bude svietiť červené svetlo, ak prichádzajúce vozidlo pôjde predpísanou rýchlosťou, vodičovi zasvieti zelená.

http://www.webnoviny.sk/slovensko/dubovany-vysli-do-boja-proti-cestnym-p/507767-clanok.html

 

Dopravná štúdia 

Umiestnenie semaforov riadených radaromv obci Dvorianky.

EMPEMONT SLOVAKIA s. r. o.
Bôrik 7/A, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 911 444 875
www.empemont.sk
melega@empemont.sk


Dopravná štúdia – umiestnenie semaforov riadených radaromv obci Dvorianky.Štúdia rieši návrh osadenia semaforov riadených radarom v obci Dvorianky za účelom zníženia rýchlosti vozidiel v obci. Toto zariadenie je na tento účel použitia ideálne. Je to z toho dôvodu že porušenie príkazu stoj značkou S1 je pre vodičov postihnuteľné. Popis výrobku a jeho funkcie je uvedený v prílohe.

Na základe požiadaviek Petičného výboru Dvorianky boli vybrané štyri miesta na osadenie o obci. Semafory je samozrejme možné umiestniť na iné požadované miesta po konzultácií s dopravným inžinierom.

Podmienky inštalácie sú tiež uvedené v prílohe.

K štúdií sú priložene fotomontáže umiestnenia semaforov v obci Dvorianky a ich celkové umiestnenie na satelitnej mape.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Predmet: novy projekt -  I/79 Dvorianky riesenie bezpecnosti
Dátum:  Pon, Marec 11, 2013 15:30
Komu:    barbora.hulakova@ssc.sk
--------------------------------------------------------------------------------------

 

Slovenská správa ciest
Generálne riaditeľstvo
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Kancelária GR
Bc.Barbora Huláková
barbora.hulakova@ssc.sk
 

Dobry den,
touto cestou v navaznosti na riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici na Ministerstve dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ako aj v navaznosti na opodstatneny podnet na urade UVZMDVRR SR cislo 488/702/2011/BA2/MIK - spravne konanie s SSC - Slovenska sprava ciest - hluk pred RD Dvorianky c.126 a hromadny podnet cislo 2288/2992/2012/D3/MIK - hluk a vibracie na celej Hlavnej ulici v obci Dvorianky ako aj v navaznosti na peticiu obcanov obce Dvorianky za riesenie zlej dopravnej situacie v obci, ktorej som predceda peticneho vyboru uvadzam nasledujuce skutocnosti:

 

1.
Ohrozenie zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici - cesta I/79 trva realne viac ako 1 rok. Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, Odbor kontroly, statneho dozoru a dohladu ma informovalo dna 27.02.2013, ze za ucelom riesenia uvedenej problematiky sa na pracovnom stretnuti, uskutocnenom na pode ministerstva dna 11.02.2013 prijal zaver, ze sa do kontraktu na rok 2013 zaradi aj projekt "Riesenie bezpecnosti v Dvoriankach", ktory bude realizovat zhotovitel na zaklade vysledkov verejneho obstaravania, a ktory bude pozostavat z dvoch etap:

 

V prvej etape bude vypracovana tzv. hlukova studia z cestnej premavky v obci Dvorianky.

 

V druhej etape bude vyhotovena projektova dokumentacia, ktora bude obsahovat konkretne stavebno-technicke riesenie bezpecnostnej situacie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dorazom na odstranenie nadmernej hlucnosti.
 
Slovenska sprava ciest nas informovala listom cislo 383/2013/2200/8564 zo dna 11.3.2013, ze zaradila stavbu pod nazvom  „I/79 Dvorianky riesenie bezpecnosti“ do navrhu Kontraktu na rok 2013.

 

Kontrakt 2013 MDVaRR SR schvalilo dna 28.02.2013, dokument je k dispozicii v Centralnom registri zmluv, www linka:
http://crz.gov.sk/index.php?ID=814276&l=sk

 

Podrobne vymedzenie ucelu pouzitia financnych prostriedkov je predmetom samostatneho dokumentu „Specifikacia ucelu pouzitia prostriedkov statneho rozpoctu na rok 2013“, ktorej predmetom je casovy a vecny plan uloh v roku 2013 (dalej len “specifikacia“), ktory spracuje SSC podla poziadaviek MDVRR SR.


2.
Za peticny vybor Dvorianky pozadujeme kompetentne organy o prioritne komplexne riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy v obci a to prvkami na upokojenie dopravy (TP15-2005) na ceste I/79 v obci Dvorianky a to na zaklade navrhu komplexneho riesenia (vypracovany na zaklade stanoviska autorov TP15-2005, STU BA, Stavebna fakulta, katedra dopravnych stavieb, veduci katedry Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.) v kombinacii s prvkami ako semafor riadeny radarom v navaznosti na dalsie opatrenia ako obmedzenie tranzitnej medzinárodnej nakladnej dopravy (spoplatnenie cesty I/79) a to aj v navaznosti na upovedomenie Generalnej prokuratury SR cislo VI/2 Gd 257/12-14 zo dna 20.11.2012.

 

V tejto suvislosti pripajam v prilohe studiu pouzitelnosti prvkov na priamu regulaciu dopravy "semafor riadeny radarom", ktoru vypracovala odborna firma EMPEMONT SLOVAKIA s. r. o..

 

Za peticny vybor Dvorianky ziadame zohladnit uvedenu studiu pri rieseni noveho projektu "Riesenie bezpecnosti v Dvoriankach" - stavba pod nazvom „I/79 Dvorianky riesenie bezpecnosti“ a to v navaznosti na dalsie opatrenia podla TP15-2005.

 

Podla nasho nazoru je potrebne sa zamysliet aj nad moznostou pouzitia tychto prvkov na priamu regulaciu dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici - riesenie ohrozenia zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy.


PRILOHY:
1. štúdia RMS Dvorianky.pdf
2. RMS-Dvorianky mapa.pdf


Dakujem a ostavam s pozdravom


Ing.Vitkovic Jan
Peticny vybor Dvorianky
http://dvorianky5.webnode.sk/

 

Študia bola zaslaná:

1. Slovenská správa ciest, Generálne riaditeľstvo

2. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice

3. Okresný dopravný inšpektorát Trebišov, PZ SR