Rokovanie Vlády v Trebišove 24.08.2016

ROKOVANIE VLÁDY V TREBIŠOVE 24.08.2016 

Bez zamerania na komplexne riešenie dopravy ako takej a zvlašť cesty I/79...

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/883

 

Štúdia realizovateľnosti cesta I/79 ?

Stav štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA :

Vybraný zhotoviteľ: 18.04.2016 - Dopravoprojekt, a.s. , Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Uzatvorená zmluva až teraz koncom jula 2016 !

Termín dodania: 6 mesiacov od podpísania zmluvy

Reálny termín študie je teda až marec 2017 !

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/studia-realizovatelnosti-cesta-i-79/

 

Kedy bude teda obchvat obce Dvorianky ?

Obchvat obce sa pripavuje ako veľký 16KM obchvat obci od Vranova po Hriadky a momentálne prebieha iba realizacia Študie realizovateľnosti na celú cestu I/79 v dĺžke 100 KM...

Slovenská správa ciest podľa odpovede premiera ešte len pripravuje študiu uskutočniteľnosti na stavbu obchvatu - zmluvu na študiu nakoniec uzatvorili až teraz koncom júla 2016 !

Pritom podľa rozhodnutia hygienikov ešte v roku 2013 mala koncom novembra 2016 končit už I.etapa realizacie obchvatu obce Dvorianky!
http://dvorianky5.webnode.sk/stav/obchvat-rozhodnutie-27-12-2013/

Študia bude teda až v marci 2017...
Teda celé 3 roky - 2014,2015,2016 sa s obchvatom nerobi nič !
Neuveriteľné...
Bude nás zaujimať ako vyhodnotí ministerstvo dopravy plnenie tohto rozhodnutia... ;-)
 

Zmluva na študiu cesty I/79:
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2549415&l=sk
Scribd:
https://www.scribd.com/document/323137826/Crt-ZoD-Vranov-Nad-Toplou-SR-Scan

 

Zo zasadania vlády 

Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy
Pre úspešnú realizáciu Akčného plánu je potrebné nad rámec uznesenia vlády SR vo vzťahu k okresu Trebišov prijať nasledujúce systémové opatrenia na úrovni štátnej správy:

zabezpečiť urýchlenie procesu prekládky cesty I/79 v Trebišove ulicami kpt. Nálepku, Cukrovarská a Mestskou časťou Milhostov

 

VLADA UKLADÁ MINISTROVI DOPRAVY:

B.3. pokračovať v príprave cesty I/79 podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna  hranica Slovenská republika/Ukrajina - priebežne do roku 2019

 

ČLANOK: http://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20251655/vlada-prichadza-s-balikom-slubov-aj-do-trebisova.html#ixzz4IEG0xEZ6

 

ROKOVANIE VLÁDY V TREBIŠOVE 04.11.2015 

INFORMACIE O ROKOVANI 2015

Až 61% ciest je nevyhovujucich a havarijnych ...

SSC, IVSC Košice vykonala v roku 2015 komplexnú hlavnú prehliadku ciest I. triedy v okrese Trebišov, na ktorých bol zhodnotený stavebný stav vozoviek s nasledovným hodnotením:

• stav veľmi dobrý 39,067 km, čo činí 38,76 %

• stav dobrý 0,155 km, čo činí 0,15 %

• stav nevyhovujúci 44,783 km, čo činí 44,42 %

• stav havarijná 16,805 km, čo činí 16.67 %

 

Cesta I. triedy – I/79, ktorá vznikla prekategorizovaním z cesty II. triedy, plní funkciu medzinárodného cestného koridoru v smere Maďarsko – Poľsko. Vzhľadom k tomu, že nie sú vybudované obchvaty obcí, je znížená kvalita bývania v týchto obciach. 

Mestá Trebišov a Kráľovský Chlmec, ktorých zastavanými územiami prechádza cesta I/79, počítajú s vybudovaním obchvatov obcí a miest vo svojich územných plánoch.

Slovenská správa ciest pripravuje spracovanie štúdie realizovateľnosti ťahu cesty I/79.

V roku 2016 plánuje v obci Dvorianky na riešenie bezpečnosti realizovať stavebno–technické opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže. (Stale cakame na zaciatok stavby...)

 

VLADA UKLADA MINISTROVI DOPRAVY:

B.12. zintenzívniť realizáciu opatrení na elimináciu preťažených nákladných vozidiel na ceste I/79, vykonávaním kontrol zaťaženia nákladných vozidiel do 31. decembra 2016

B.18. začať verejné obstarávanie štúdie realizovateľnosti rekonštrukcie cesty „I/79 Vranov nad Topľou – hranica SR/UA“ do 30. júna 2016

http://dvorianky5.webnode.sk/stav/aktualne/rokovanie-vlady-v-trebisove-04-11-2015/

KOMPLEXNE RIEŠENIE DOPRAVY NA CESTE I/79