2007

List SSC číslo 10337/6351/20076 zo dňa 14.11.2007:

Na základe Vašej e-mailovej žiadosti zo dňa 12.11.2007, v ktorej nás žiadate o informáciu ohľadom stavby „I/79 Dvorianky odvodnenie, chodniky" Vám dávame nasledujúce vyjadrenie:

  1. Vstup a výstup z obce Dvorianky bude riešený vybočením jazdného pruhu z dôvodu zníženia rýchlosti v obci, zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia kvality života obyvateľov obce.

  2. Na webovej stranke http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2005/tp_15_2005.pdf - Zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách je bližšie uvedené navrhovanie spomaľovačov.

  3. Realizácia predmetnej stavby je plánovaná na rok 2008.