ODPOVEĎ MINISTERKY SAKOVEJ NA INTERPELACIU OHĽADNE RADAROV V OBCI DVORIANKY - 01.01.2019

O radaroch ani zmienka...

MVSR informuje o radaroch - 18.01.2019

Interpelacia poslanca Ivana - 04.12.2018

NR SR 2018

Bratislava 17. decembra 2018 

Číslo: KM-OPVA-2018/008876
 

Vážený pán poslanec,
na základe Vašej interpelácie z 22. novembra 2018 vo veci dopravnej situácie na ceste 1. triedy 1/79 v obci Dvorianky, si Vám dovoľujem uviesť nasledovné.
 

O hlukových pomeroch na ceste 1/79 v obci Dvorianky je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako aj Policajný zbor, informovaný. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca pozemných komunikácií, ktorých prevádzkou vzniká hluk, je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty. Riešenie hlukových pomerov však nieje v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa § 129 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je potrebné sa v tejto veci obrátiť na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti uvedená problematika patrí.
 

Aj napriek tejto skutočnosti Policajný zbor v rámci svojich možností už od 31. augusta 2015 denne vykonáva v tejto obci dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky službou dopravnej polície Policajného zboru a službou poriadkovej polície Policajného zboru.

S úctou


Vážený pán
Miroslav IVAN poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky Bratislava
Na vedomie: Andrej Danko, predseda Národnej

TOPlist