MDSR-UVH 17.02.2012

Rozhodnutie - pokyn pre Slovenskú správu ciest na odstránenie nedostatkov

MSDR-UVH - 03.04.2012 - Osobné rokovanie na MDSR - odvolanie SSC

SPRÁVNE KONANIE - SSC

From: MUDr. Mikova [mailto:mikova@uvzmd.sk]
Sent: Wednesday, March 14, 2012 11:31 AM
To: jan.vitkovic
Subject: RE: Ziadost o informacie - podnet HLUK Dvorianky

 

Dobrý deň

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám predkladám nasledujúce informácie.

Dňa 17.02.2012 vydal regionálny hygienik MDVRR SR, Terénne oddelenie Košice  Slovenskej správe ciest rozhodnutie - pokyn, ktorým mu ukladá povinnosť zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených pri výkone  štátneho zdravotného dozoru v mieste rodinného domu č. 126 v obci Dvorianky, ktorým je zvýšená hladina hluku v dôsledku dopravy , a to v termíne do 30 dní od doručenia predmetného pokynu.

Dňa 07.03.2012 bolo regionálnemu hygienikovi MDVRR SR, Terénne oddelenie Košice doručené odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Dňa 13.03.2012 bol celý spis týkajúci sa predmetného podnetu odstúpený správnemu orgánu,  ktorý je v odvolacom konaní príslušný t.j. vedúcemu hygienikovi rezortu.

 

MUDr. Miková Irena

regionálny hygienik

ÚVZ MDVRR SR

Terénne oddelenie Košice

From: MUDr. Mikova [mailto:mikova@uvzmd.sk]

Sent: Tuesday, March 27, 2012 9:54 AM
To: jan.vitkovic
Subject: RE: Ziadost o informacie - podnet HLUK Dvorianky

 

Dobrý deň                                       

Ako som Vás dňa 14.03.2012  mailom informovala, bol  dňa 13.03.2012  celý spis týkajúci sa predmetného podnetu podľa § 57 a § 58 zákona o správnom konaní odstúpený správnemu orgánu, ktorý je príslušný v odvolacom konaní t.j. vedúcemu hygienikovi rezortu.

Vami žiadaná dokumentácia, ktorá je súčasťou spisu sa nachádza u vedúceho hygienika MDVRR SR, do ktorej môžete osobne nahliadnuť na jednaní dňa 03.04.2012. 

 

MUDr. Irena Miková

Regionálna hygienička MDVRR SR

TO Košice