Odbor kontroly, štátneho dohľadu a dozoru MDaVSR preskúmal výnimku 10dB na hluk v obci - 02.11.2018

Žiadna výnimka nebola udelena !

HLUK PREKRAČUJE POVOLENÉ HODNOTY - MDSR 20.11.2018

Hluk stále prekračuje povolené hodnoty na tichom asfalte - prekročenie je cez deň o 3-7 dB a v noci o 6-8 dB (večer ako tak je to v norme) - dôsledok nedodržiavania rýchlosti 40km/h na tichom asfalte.


Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu prešetril udelenie výnimky 10dB na hluk v obci Dvorianky - Hlavná ulica, kde na základe prešetrenia hluk v obci Dvorianky podľa posledného merania hluku v decembri 2017 prekračuje prípustne hodnoty aj v časti ulice, kde bola realizovaná I.etapa stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - pokládka tichého asfaltu - pred RD 126 !

 

Upozornujeme, že Ministerstvo dopravy SR na hluk v obci Dvorianky neudelilo žiadnu výnimku 10dB a hluk Útvar vedúceho hygienika rezoru v obci rieši naďalej a teda hluk prekračuje prípustne hodnoty aj v časti ulice s realizaciou I.etapy - tichý asfalt a nedodržiavanie rýchlosti 40km/h.

 

Zmätočný záver v protokole z merania hluku z decembra 2017 nezakladá výnimku - je to iba teoretické konštatovanie a o výnimku musí požiadať SSC a musí dokladovať splenenie kriterii, ktoré teda nie su aktuálne splnené...

Upozorňujeme, že práve toto teoretické konštatovanie vyvoláva zmätočné závery ohľadne riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky.

 

Citujeme z prešetrenia:
"Dovoľujeme si Vám uviesť, že jedna vec je čo uvádza protokol, kde sa teoreticky konštatuje, že pri použití výnimky podľa bodu 1.6 prílohy k vyhláške nebudú hodnoty hluku prekročené, pričom však absentujú obligatórne údaje o zrealizovaných technických a organizačných opatreniach. Druhá vec je, že protokol sám osebe nezakladá výnimku, o ňu musí požiadať prevádzkovateľ zdroja hluku za predpokladu, že disponuje údajmi o zrealizovaných dostupných technických a organizačných opatreniach pre uplatnenie výnimky podľa bodu 1.6 prílohy k vyhláške č. 549/2007 Z.z."

 

MERANIE HLUKU 12-2017 VÝSLEDKY 19.01.2018

TOPlist