NRSR - List viceprezidenta PPZ SR 16.03.2017

List viceprezidenta PPZ SR pre Výbor NRSR pre ľudské práva a národnpstné menšiny

NRSR rokovanie výboru VLPNM - 30.01.2017

NRSR rokovanie výboru VLPNM - 14.03.2017

NR SR 2017

16.03.2017 - Radary v Dvoriankach teda nebudu...

Viceprezident policajného zboru Ľubomír Ábel informuje NRSR - výbor pre ľudské práva a národnostne menšiny...

List výbor adresoval priamo ministrovi vnútra, ale zrejme táto problematika ministra vnútra nezaujíma, takže odpovedal iba viceprezident policajného zboru... ;-)

Pán predseda NRSR Danko povie pre media, že by bolo neštatné povedať, že za 4 roky tejto vlády nepribudne ani jeden foto-radar, ale teda nepribudne, pretože MVSR osadi iba radary na celom Slovensku a teda to neplánuje, takže asi je to neštastné povedať: "Za 4 roky tejto vlády nepribudne ani jeden foto-radar"

Takže výsledok pre Hlavnú ulicu je taký, že po ukončení stavby "I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - I.Etapa bude účinne spomalenie kamionovej dopravy po novom iba pred vjazdom a výjazdom do/z obce smer Hriadky, teda stred obce nebude nijako riešeny a osadenu 40-tku na Hlavnej ulici teda nebude nikto naďalej dodržiavať, tak  ako je tomu aj teraz.. ;-)

 

A.Danko: "Bolo by neštastné povedať, že nikde nebude za štyri roky umiestneny nový radar..."
Reportáž TV Markiza 29.08.2016 - Vláda ich vybavila

 

Na Hlavnej ulici až 6 hodín denne policajné kontroly v piatok, sobotu a v nedeľu a to od 23. februára 2017, kedy bol navýšeny čas policajného dohľadu nad cestnou premávkou, hrozia teda kľudné víkendy ? ;-)
Škoda teda, že nebudú fotoradary...


List viceprizidenta PPZ SR do NRSR - 22.02.2017:

Ubezpečujeme Vás, že miestne a vecne príslušné útvary Policajného zboru, aj keď sa nejedná o nehodový úsek cesty, venujú náležitú pozornosť riešeniu upokojovania dopravy, v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy pre pozemné komunikácie, ako aj dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Od 31. augusta 2015 v trvaní najmenej dve hodiny denne, s prihliadnutím na sily a prostriedky, ako aj dopravno-bezpečnostnú situáciu ostatných úsekov ciest v ich pôsobnosti, vykonávajú dohľad nad cestnou premávkou v tomto úseku cesty, čo bolo navýšené na šesť hodín denne v piatok, sobotu a v nedeľu od 23. februára 2017.

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU
Račianska 45, 812 72 Bratislava
 
Vážená pani predsedníčka Erika JURINOVÁ
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny 

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812 80 Bratislava 1

 
Váš list Číslo/zo dňa /06. 02. 2017
Naše číslo: PPZ-ODP2-238-025/2017
Bratislava 22.02.2017
Vybavuje: plk. Ing. Vladimír GÁFRIK

 
Vec: Riešenie dopravnej situácie na ceste 1/79 v obci Dvorianky - odpoveď

Prezídium Policajného zboru dostalo na vybavenie Váš list, adresovaný podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky Robertovi KALINAKOVI, ktorým apelujete na riešenie dlhodobého problému znižovania hlukovej záťaže spôsobenej kamiónovou dopravou v obci Dvorianky.

Ubezpečujeme Vás, že miestne a vecne príslušné útvary Policajného zboru, aj keď sa nejedná o nehodový úsek cesty, venujú náležitú pozornosť riešeniu upokojovania dopravy, v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy pre pozemné komunikácie, ako aj dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Od 31. augusta 2015 v trvaní najmenej dve hodiny denne, s prihliadnutím na sily a prostriedky, ako aj dopravno-bezpečnostnú situáciu ostatných úsekov ciest v ich pôsobnosti, vykonávajú dohľad nad cestnou premávkou v tomto úseku cesty, čo bolo navýšené na šesť hodín denne v piatok, sobotu a v nedeľu od 23. februára 2017.

Nepretržitý dohľad nad cestnou premávkou je možné zabezpečiť len technickými prostriedkami v rámci automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. To znamená, že technické prostriedky Policajného zboru pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky sú zapojené v informačnom systéme, ktorý zistené správne delikty spracováva a preto je umiestnenie samotného technického prostriedku bez tohto systému bezpredmetné. Zavedenie automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je tiež spojené so zriadením dopravného inšpektorátu, ktorý bude vykonávať nielen technickú správu tohto systému, ale aj správnu agendu spojenú s vybavovaním zistených správnych deliktov držiteľov vozidiel, čo je možné realizovať len v rámci celého Slovenska.

Prezídium Policajného zboru, po dôslednom vyhodnotení rizikovosti jednotlivých úsekov ciest v celej Slovenskej republike, predložilo požiadavku na predmet zákazky „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru Slovenskej republiky v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti", teda automatizovaného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, verejnému obstarávateľovi.

Upovedomujeme Vás, že pisatelia v predmetnej veci boli zo strany Policajného zboru opakovane informovaní už od roku 2012. Aj viacerými orgánmi štátnej správy (Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, okresné úrady) boli opakovane informovaní o tom, ktorý štátny orgán je oprávnený konať a v akej veci, vrátane vykonávania dohľadu nad cestnou premávkou.
Taktiež boli a sú dostatočne informovaní o vykonaných a pripravovaných opatreniach na riešenie upokojovania dopravy v predmetnom úseku cesty.

 

gen. JUDr. Ľubomír Ábel, LL.M
viceprezident Policajného zboru