NAVRHNUTÉ OPATRENIA:

1. Náhradné doplnkové protihlukové opatrenie - vybudovanie nového spomal'ovacieho ostrovčeka pred obco Dvorianky zo smeru od Hriadok

2. Zváženie možnosti skrátenia termínu realizácie obchvatu obce Dvorianky ako definitívneho riešenia stavu v obci

 

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (d'alej len  ,MDVRR SR”) bolo dňa 03.112014 doručené od verejnej ochrankyne práv „Oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu” (d'alej len „Oznámenie”) Ing. Jána Vitkoviča, bytom Trieda SNP 96-B, 040 Il Košice podl'a Š 19 ods. I zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon o verejnom ochrancovi práv”).


V „Oznámení” verejná ochrankyňa práv navrhla MDVRR SR, za účelom zabezpečenia nápravy smerujúce k zefektívneniu riešenia redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126, náhradné doplnkové protihlukové opatrenie, ktoré bližšie nekonkretizovala. Zároveň navrhla aj zvážit' možnosti skrátenia termínu reali7ácie obchvatu ako definitívneho riešenia,
 

Útvar vedúceho hygienika rezortu oznámil verejnej ochrankyni práv podl'a 19 ods. 2 zákona o verejnom ochrancovi práv stanovisko MDVRR SR listom zo dňa 18.I I.2014, v ktorom uviedol, že vo veci náhradného doplnkového protihlukového opatrenia vydal oblastný hygienik Košice rozhodnutie č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/66583 zo dňa 03.I I.2014, ktorým Slovenskej správe Ciest uložil vybudovat' nový spomal'ovací ostrovček pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky, podl'a schváleného harmonogramu do 30.09.2016.
 

K navrhovanému zváženiu možnosti skrátenia termínu realizácie obchvatu obce Dvorianky ako definitívneho riešenia bolo uvedené, že Útvar vedúceho hygienika rezortu nemá možnosti ovplyvnit' časový priebeh predprojektovej a projektovej prípravy obchvatu obce Dvorianky, ani priebeh samotnej realizácie obchvatu, ktorý je v plnej kompetencii Slovenskej správy ciest.

TOPlist