MDSR-ÚVHR SPRÁVA-2014

Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR

Výročná správa za rok 2014

Hluk Dvorianky - najzávažnejší podnet !

SPRÁVNE KONANIE - SSC

 

 

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=uvh/vs/vs2014.pdf

 

Najzávažnejší podnet, ktorý sa rieši od roku 2011 je v obci Dvorianky, a to hluk z cestnej komunikácie I/79. Účastníkovi konania, Slovenskej správe ciest (ďalej len „SSC") ako prevádzkovateľovi pozemnej komunikácie č. I/79 v obci Dvorianky bola v roku 2012 udelená pokuta vo výške 10 000,- Eur za neplnenie povinnosti. V roku 2013 riešenie podnetu pokračovalo vydaním pokynu na definitívne vyriešenie podnetu, a to výstavba obchvatu obce Dvorianky v termíne do roku 2023. Na zlepšenie hlukovej situácie v obci boli uložené SSC ďalšie čiastkové opatrenia do definitívneho vyriešenia problému.

V priebehu roku 2014 prevádzkovateľ - SSC opakovane nedodržal termíny uložených opatrení. Z uvedeného dôvodu bola SSC v októbri 2014 uložená pokuta vo výške 5 000,- EUR.

Za účelom eliminácie hluku z pozemnej komunikácie I/79 v obci Dvorianky bolo SSC uložené doplnkové opatrenie, a to vybudovanie nového spomaľovacieho ostrovčeka pred rodinným domom sťažovateľa pred vstupom do obce, v termíne do septembra 2016.

Závažnosť predmetného podnetu spočíva v tom, že účastník konania - SSC nedodržiava termíny plnenia nápravných opatrení, napriek uloženým pokutám za správne delikty na úseku verejného zdravotníctva. Sťažovateľ sa zasa domáha svojich práv podávaním podnetov na postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu pri riešení podnetu (podnety na GP, Úrad vlády SR, ÚVZ SR, verejný ochranca práv, sekcie a odbory MDVRR SR atď.), ktorý podľa sťažovateľa nekoná, ak koná tak neodborne, alebo robí prieťahy v konaní a je bezohľadný a ignorantský voči podnetom sťažovateľa.

POKUTA SSC 5.000 EUR

POKUTA SSC 10.000 EUR