PODROBNÝ POPIS RIEŠENIA 2011-2019

SPRÁVNE KONANIE - SSC

Nové riešene podnety 2018

2011-2012

Ministerstvo dopravy, Utvar vedúceho hygienika (pravny nástupca zruseneho Uradu verejného zdravotníctva) a Úrad verejného zdravotníctva konali vo veci ako orgány verejnej správy oprávnené na výkon dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

 

Na základe podnetu doručeného dňa 1. augusta 2011 z Úradu verejného zdravotníctva bol zahájený Úradom verejného zdravotníctva Terénne oddelenie Košice výkon štátneho zdravotného dozoru so zameraním na objektivizáciu úrovne emisií hluku pred spomínaným rodinným domom vdňoch 7. - 9. septembra 2011 a 21. septembra 2011. Na základe výsledkov nameraných hodnôt, v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., bolo preukázané, že na mieste merania a v čase merania - deň, večer a noc - nameraná hodnota prekračovala prípustnú hodnotu uvedenú v prílohe vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. Podnet bol vyhodnotený ako opodstatnený. Zdrojom hluku je dopravný hluk z cesty 1/79 Trebišov - Vranov nad Topľou v obci Dvorianky.

 

Proti správcovi cestnej komunikácie - Slovenskej správe ciest - bolo začaté správne konanie vo veci porušenia povinností podľa ustanovenia § 27 ods. 1 aods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. a organizácia bola opakovane vyzvaná na vyjadrenie k predmetnej veci, a zároveň upozornená na povinnosti správcu komunikácie ako prevádzkovateľa zdroja hluku. Dňa 17. Februára 2012 uložil Úrad verejného zdravotníctva rozhodnutím regionálneho hygienika (zo dňa 17. februára 2012, č. 131/2012/BA/MIK) pokyn na odstránenie nedostatkov s upozornením, že v opačnom prípade pristúpi k sankčným opatreniam. Proti rozhodnutiu podala Slovenská správa ciest odvolanie, na základe ktorého odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil, a to rozhodnutím  (zo dňa 16. apríla 2012, č. 3305/2012/C6/SID) a vrátil vec prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 
 

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky preskúmala (dňa 2. augusta 2012, pod č. VI/3 Gd 117/12-9) zákonnosť rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva zo 16. apríla 2012, č. 3305/2012/C6/SID, ktorým bolo zrušené rozhodnutie regionálneho hygienika ministerstva dopravy Košice (zo 17. februára 2012, č. 131/2012/BA/MIK) a vec bola vrátená prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

 

Dňa 14. mája 2012 vydal Útvar vedúceho hygienika, pracovisko Košice nové rozhodnutie č. 1894/4263/2012/BA/MK, ktorým uložil Slovenskej správe ciest odstrániť nápravnými opatreniami zvýšenú hladinu hluku v dôsledku dopravy v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 a oznámiť termín objektivizácie hluku po realizácii nápravných opatrení. 

 

Dňa 29. mája 2012 bola uskutočnená miestna ohliadka zameraná na kontrolu splnenia uložených nápravných opatrení, v rámci ktorej bolo zistené, že brzdenie pred prvkom upokojenia dopravy naďalej spôsobuje nárazový hluk pred domom č. 126 a pred susednými domami.

 

Dňa 31.mája 2012 doručila Slovenská správa ciest Útvaru vedúceho hygienika, pracovisku Košice oznámenie, že na základe predmetného pokynu zrealizovala nápravné opatrenia a objektivizácia hluku sa vykoná v druhej polovici mesiaca jún 2012.

 

Útvar vedúceho hygienika zabezpečil ešte pred plánovanou objektivizáciou hluku, po zrealizovaných nápravných opatreniach zo strany Slovenskej správy ciest, vlastné nezávislé meranie intenzity hluku v dňoch 6. - 12. júna 2012, ktoré opakovane potvrdilo prekročenie, a aj zvýšenie prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v každom referenčnom časovom intervale. Táto objektivizácia bola vykonaná v reálnych podmienkach, teda bez asistencie polície, ktorá by zisťovala dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti. Preto boli opatrenia vykonané Slovenskou správou ciest vyhodnotené ako neúčinné.

 

V dňoch 21. - 22. júna 2012 zrealizovala Slovenská správa ciest, za účasti Krajského dopravného inšpektorátu Košice a Okresného dopravného inšpektorátu Trebišov, súbežne s meraním, aj kontrolu dodržiavania prípustnej rýchlosti, pričom výsledky merania potvrdili prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v každom referenčnom časovom intervale. 
 

Následne Útvar vedúceho hygienika výzvou zo dňa 2. augusta 2012 vyzval Slovenskú správu ciest, aby bezodkladne, najneskôr do 10 dní, predložila návrh na nové účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru s upozornením, že v opačnom prípade sa vystavuje sankčnému postihu za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva.

 

Dňa 16. augusta 2012 doručila Slovenská správa ciest oblastnej hygieničke Košice odpoveď na výzvu s predložením štyroch návrhov na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru. Dňa 22. Augusta 2012 Útvar vedúceho hygienika opätovne adresoval Slovenskej správe ciest výzvu stým, aby bezodkladne, najneskôr do 10 dní predložila konkrétne nápravné opatrenie so stanovením termínu jeho realizácie. Slovenská správa ciest dňa 5. septembra 2012 odpovedala na predmetnú výzvu, a to predložením konkrétneho nápravného opatrenia - osadenie informatívneho merača rýchlosti pri vstupe do obce zo smeru od Trebišova. s termínom realizácie október 2012.

 

Dňa 7. novembra 2012 vykonali odborní zamestnanci Útvar vedúceho hygienika miestnu ohliadku cestnej komunikácie pri vstupe do obce Dvorianky zo smeru od Trebišova zameranú na kontrolu splnenia uloženého opatrenia, a to osadenia informatívneho merača rýchlosti. V dňoch 19. - 23. novembra 2012 bola zrealizovaná kontrolná objektivizácia zameraná na kontrolu účinnosti vykonaných nápravných opatrení, a to osadenie informatívneho merača rýchlosti. Výsledky potvrdili neúčinnosť vykonaného nápravného opatrenia, správca pozemnej komunikácie - Slovenská správa ciest - od zahájenia správneho konania nevykonal účinné nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru.

 

Dňa 14. decembra 2012 vydala oblastná hygienička Košice rozhodnutie (č. 1894/13668/2012/BA/MIK), ktorým Slovenskej správe ciest uložila pokutu vo výške 10 000,- eur za porušenie povinnosti prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií. 
 

Zároveň bola rozhodnutím určená lehota na odstránenie zistených nedostatkov do 30. júna 2013. Proti predmetnému rozhodnutiu podala Slovenská správa ciest odvolanie, ktoré vedúci hygienik rezortu rozhodnutím (zo dňa 21. februára 2013, č. 08203/2013/D400-ÚVHR/13172) zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Predmetné rozhodnutie preskúmala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (pod č. VI/1 Gd 16/14/1000).

2013

Dňa 26. marca 2013 boli novým rozhodnutím oblastnej hygieničky Košice (č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088) uložené účastníkovi konania - Slovenskej správe ciest - povinnosti na zníženie nadmerného hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici 126 a súčasne jej bola uložená pokuta vo výške 2 000,- eur.

 

Dňa 16. augusta 2013 zvolal vedúci hygienik rezortu pracovnú poradu, ktorej predmetom bolo prerokovanie záverov hlukovej štúdie stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" z júla 2013, ktorá bola vypracovaná na základe rozhodnutia zo dňa 26. marca 2013. Z analýzy výsledkov hlukovej štúdie vyplynulo, že najúčinnejším a koncepčným riešením pre elimináciu súčasných nepriaznivých účinkov hluku z ccstncj dopravy je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce Dvorianky, a to vybudovaním obchvatu obce Dvorianky. Hluková štúdia navrhla do času vybudovania obchvatu dočasné riešenie hlukovej situácie formou doplnkového opatrenia, a to vylúčenie nákladnej tranzitnej dopravy na prieťahu 1/79 cez obec Dvorianky v nočnom čase súbežne s bodom 1.6 Prílohy k vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z..

 

Podaním zo dňa 18. septembra 2013 č. 684/2013/3210/30364 a č. 684/2013/3210/37836 požiadala Slovenská správa ciest o zmenu, resp. zrušenie rozhodnutia zo dňa 26. marca 2013 z dôvodu nevykonateľnosti jeho obsahu, t. j. rozhodnutie ukladá subjektívnu zodpovednosť v lehote, ktorá je v súčasnosti nerealizovateľná.

 

Dňa 6. novembra 2013 zvolal vedúci hygienik rezortu pracovné rokovanie, kde bola prerokovaná aj alternatíva vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy v nočnom čase na úseku cesty 1/79 v intraviláne obce Dvorianky. Toto doplnkové opatrenie bolo z objektívnych dôvodov vylúčené, a preto bolo v súlade so závermi hlukovej štúdie „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" konštatované, že najúčinnejšie a koncepčné riešenie je vylúčenie tranzitnej dopravy z prieťahu obce, a to vybudovaním obchvatu obce.

 

Obchvat obce Dvorianky - rozhodnutie:

Dňa 7. novembra 2013 rozhodnutím vedúceho hygienika rezortu (č.08203/2013/D400- ÚVHR-68509) bolo zrušené rozhodnutie oblastnej hygieničky Košice zo dňa 26. marca 2013. Následne vydala oblastná hygienička Košice nové rozhodnutie (dňa 9. decembra 2013, 07659/2013/D404-ÚVHR/75579), ktorým uložila Slovenskej správe ciest pokyn na realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky podľa určeného časového harmonogramu. Bližšie informacie

2014

Vzhľadom na to, že realizácia obchvatu je dlhodobá investičná akcia, vo výkone štátneho zdravotného dohľadu sa pokračuje podľa záverov hlukovej štúdie, a to smerom k realizácii doplnkových opatrení tak, aby sa v obci dosiahla minimálne taka hladina hluku, ktorá by pripúšťala aplikáciu hodnôt hluku podľa bodu 1.6 prílohy vyhlášky MZ SR č. 549/2007 z. z. Listom č. VI/1 Gd 16/14/1000-5 zo dňa 27. januára 2014 požiadala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky o predloženie spisového materiálu vo veci postupu a rozhodnutia oblastného hygienika Košice z 9. decembra 2013, č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579.

 

Oblastná hygienička dňa 13. januára 2014 realizovala kontrolu plnenia záverov pracovného rokovania zo dňa 6. novembra 2013 a v rámci miestnej ohliadky bolo zistené, že Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zabezpečil  realizáciu nového značenia obce Dvorianky - posun dopraných značiek IS 36a (začiatok obce Dvorianky) a IS 36b (koniec obce Dvorianky) v súlade s prijatými závermi z pracovného rokovania. V zmysle záverov z uvedeného pracovného rokovania bolo Slovenskej správe ciest uložené zabezpečiť nezávislou akreditovanou organizáciou objektivizáciu hluku na predmetnej ceste po vykonaní opatrení, a to posunu informatívnej dopravnej značky a spoplatnenia cesty 1/79 v termíne do 31. mája 2014.

 

Uvedený termín dodržaný nebol, a to preto, že na základe žiadosti Slovenskej správy ciest zo dňa 7. mája 2014 oblastná hygienička Košice schválila rozhodnutím (č. 01730/2014/D404-/ÚVHRy34585 zo dňa 2. júna 2014) predĺženie termínu na predloženie výsledkov objektivizácie hluku do 31. júla 2014 a súčasne v tomto rozhodnutí uložila Slovenskej správe ciest povinnosť, v závislosti od predložených výsledkov objektivizácie hluku, do definitívneho vyriešenia nadmerného hluku výstavbou obchvatu obce Dvorianky, predložiť ministerstvu dopravy, v termíne do 31. augusta 2014, návrh náhradného
doplnkového opatrenia na riešenie redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126, vrátane termínu jeho realizácie.

 

Súčasne oblastná hygienička Košice nariadila Slovenskej správe ciest (rozhodnutím č. 01730/2014/D404-ÚVHR/49487 zo dňa 8. augusta 2014) predložiť v termíne do 30. septembra 2014 výsledky individuálnej objektivizácie vibrácií z cestnej komunikácie 1/79 vo vnútornom prostredí rodinného domu č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky a v závislosti od zistených výsledkov predložiť v termíne do 31. októbra 2014 návrh na riešenie redukcie vibrácií, vrátane termínu jeho realizácie.

 

Objektivizácia cestného hluku v obci Dvorianky na Hlavnej ul. č. 126 sa uskutočnila v dňoch 30. júla 2014 - 2. augusta 2014 a dňa 16. septembra 2014 predložila Slovenská správa ciest oblastnej hygieničke Košice výstupné materiály, ktorých zhotoviteľom je spoločnosť EUROAKUSTIK, s.r.o., pracovisko Bratislava, Letisko M. R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava:

- protokol o skúške č. 1408005VP/10MK zmerania a analýzy hlukovej záťaže spôsobovanej cestnou dopravou po pozemnej komunikácii 1/79 v území obce Dvorianky" (ďalej len „Protokol o skúške"),
- správa „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie" (ďalej len „správa Hluková záťaž").

 

V súčasnosti oblastná hygienička Košice vyhodnocuje výsledky objektivizácie hluku spracované v predloženom Protokole o skúške a analyzuje závery správy Hluková záťaž, pretože dňa 16. októbra 2014 sa bude konať na Útvare vedúceho hygienika pracovné rokovanie zvolané s cieľom vyhodnotiť návrhy náhradných doplnkových protihlukových opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov správy Hluková záťaž a z Protokolu o skúške. Na toto rokovanie sú pozvaní zástupcovia Slovenskej správy ciest Bratislava, Slovenskej správy ciest Košice a zástupcovia cestného správneho orgánu z Okresného úradu Košice (odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií) a z Okresného úradu Prešov (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií). Výsledkom bude prijatie najvhodnejšieho doplnkového protihlukovčho opatrenia z predložených návrhov spracovaných v správe Hluková záťaž.

 

Dňa 7. novembra 2013 rozhodnutím vedúceho hygienika rezortu (Č.08203/2013/D400- ÚVHR-68509) bolo zrušené rozhodnutie oblastnej hygienicky Košice zo dňa 26. marca 2013, (č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088) o uložení pokuty Slovenskej správe ciest vo výške 2 000,- eur a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluky z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79. Proti rozhodnutiu zo dňa 7. novembra 2013 bol podaný protest prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky (zo dňa 10. júla 2014 č. VI/1 Gd 16/14/1000).

 

Rozhodnutím vedúceho hygienika rezortu (zo dňa 5. augusta 2014, č.O1687/2014/D400-ÚVHR/48968) bolo vyhovené protestu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a bolo zrušené protestom napadnuté rozhodnutie Útvaru vedúceho hygienika (zo 7. novembra 2013, č. 0802/2013/D400-ÚVHR-68509) a vrátené na nové prejednanie a rozhodnutie. Následne, dňa 9. septembra 2014, vydal vedúci hygienik rezortu v predmetnej veci nové rozhodnutie (č. 01687/2014/D400-ÚVHR/55281), ktorým zmenil rozhodnutie oblastnej hygienicky Košice (č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 zo dňa 26. marca 2013) o uložení pokuty a opatrení Slovenskej správe ciest na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ul. v obci Dvorianky.

2015

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC") už v minulosti zabezpečila opatrenia na upokojenie dopravy a zníženie rýchlosti vozidiel v prieťahu obce, konkrétne osadením dopravných značiek vymedzujúcich maximálnu dovolenú rýchlosť vozidiel. Nie je však v kompetencii SSC kontrolovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti zo strany vodičov a účastníkov cestnej premávky a zároveň nie je v jej kompetencii monitorovanie premávky. Do doby vybudovania obchvatu obce Dvorianky ako definitívneho vyriešenia problematik)' hluku z dopravy po ceste 1/79 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky. Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republik)' (ďalej len: „ ÚVHR ") uložilo SSC povinnosť  vybudovať doplnkové opatrenie - nový spomaľovací ostrovček na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky.

 

Stav vo veci výstavby doplnkového opatrenia na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky:

Dňa 9. júna 2015 vydala oblastná hygienická Košice záväzné stanovisko č. 16003/2015/D404-ÚVHR/34438 k územnému konaniu stavby: J/79 Dvorianky. Riešenie bezpečnosti"- umiestnenie nového prvku upokojenia dopravy s vybočením jazdného pruhu a s upravením dopravného značenia (spomaľovací ostrovček). Vybudovaním nového stredne deliaceho ostrovčeka pred vjazdom do zastavaného územia obce Dvorianky sa má zabezpečiť spomalenie a homogenizácia dopravného prúdu a tým zníženie hlukovej záťaže v zastavanom území obce.

 

Dňa 8. októbra 20i5 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby J/79 Dvorianky. Riešenie bezpečnosti"- umiestnenie nového spomaľovacieho ostrovčeka. Obcou Dvorianky, stavebný úrad. Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky pod č. 227/289/2015.
 

Listom č. 960/2016/635í/2382 zo dňa L februára20l6 SSC požiadala o zmenu stanovenej lehoty v zmysle rozhodnutia č. 01730/2014/D404-Ú V HR/66583 zo dňa 3. novembra 2014 (ďalej len "rozhodnutie č. 2") na vybudovanie omaľovacieho ostrovčeka. Ako dôvod uviedla značný rozsah prác spojených s majetkovou prípravou stavby, čo spôsobí posun v realizácii stavby. Keďže s rozsahom dotknutého územia, ktoré bude potrebné majetkovoprávne vysporiadať (pred vydaním stavebného povolenia) sa oboznámila SSC až po právoplatnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby, až po tomto termíne sa mohol stanoviť potrebný časový limit na tieto práce. Uvedená skutočnosť ovplyvnila dĺžku realizácie prípravných prác spojených s vydaním stavebného povolenia na stavbu.

2016-2017

Listom oblastnej hygienicky Košice č. 10200/201á'D404-ÚVHR//3116 zo dňa 25. februára 2016 dostala SSC súhlas k zmene termínov na vybudovanie doplnkového protihlukového opatrenia (spomaľovací ostrovček), na základe ktorého sa termín ukončenia stavebných prác na vybudovanie ostrovčeka posunie (pôvodne do 30. septembra 2016).
 

Dňa 10. augusta 2016 bolo z Okresného úradu Košice. Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii doručené oblastnej hygieničke Košice stavebné povolenie k stavbe J/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - spomaľovací ostrovček.
 

Dňa 7. septembra 2016 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutiu č. 2 vo veci správoplatnenia stavebného povolenia.

 

Dňa 26. septembra 2016 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. 2 ohľadom odsúhlasenia začatia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

 

V roku 2016 Ministerstvo vnútra SR pripravuje v obci na Hlavnej ulici realizaciu projektu na osadenie fotoradarov, v obci majú byť osadené tri fotoradary ako súčasť nového dopravného riešenia Hlavnej ulice spolu s realizovaním stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti".  Bližšie informacie

 

Dňa 17. januára 2017 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. 2. SSC uviedla, že po podpísaní a nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo so zhotoviteľo/n bude odovzdané stavenisko zhotovitelovi  stavby spomaľovacieho ostrovčeka..

 

Dňa 12. apríla 2017 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. 2. SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi stavby „1/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti" spoločnosti EVROVIA SK. a.s. Košice. 
 

Realizácia stavby bude začatá po udelení súhlasu zhotoviteľovi stavby od Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii s dočasným dopravným značením stavby a po vytýčení inžinierskych sieti v dotyku so stavbou ku koncu mesiaca apríl 2017.
 

Práce na ostrovčeku sa začali v mesiaci jún 2017 na výstupe z obce smerom do Trebišova. b'VHR sa v súčasnosti zameriava v rámci štátneho zdravotného dozoru na kontrolu plnenia uložených povinnosti SSC a oblastná hygienická Košice je aktuálne informovaná zo strany SSC o postupoch v súvislosti s jednotlivými etapami realizácie uložených protihlukových opatrení  (vybudovanie cestného obchvatu obce Dvorianky a vybudovanie spomafovacieho ostrovčeka na cesta í/79 pred vstupom do obce Dvorianky) a o plnení jednotlivých termínovaných úloh v súvislostí s ich technickou a stavebnou realizáciou.

 

Stavba 1/79 Dvorianky z dôvodu výšky pridelenia finančných prostriedkov bola rozdelená na dve etapy.

Prvá etapa:
- je evidovaná ako samostatná stavba,
- v lete 2017 sa začala výstavba stavby a mala by byť ukončená do 6 mesiacov od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby.
- stavebné náklady na stavbu sú 328 796,26 Eur s DPH,
- účelom je spomalenie dopravného prúdu pred vjazdom do zastavaného územia obce a predpoklad zníženie hlukovej záťaže z cestnej dopravy v obci Dvorianky.

Cieľom stavby je na ceste 1/79 pri vstupe do obce Dvorianky v smere od Hriadok:
- vybudovanie stredného deliaceho ostrovčeka s obojstranným vybočením jazdných pruhov.
- úprava priľahlého úseku cesty (pred a za ostrovčekom cca v dĺžke 293 m. ZÚ je v km 18.633 a KÚ v km 18,340pasp. stanič. cesty 1/79),
- osvetlenie navrhovaného stredného deliaceho ostrovčeka.
- v rámci I. etapy - objekt 100.00-1 budú aj stavebno-technické úpravy na jestvujúcom odvodnení - štrbinových odvodňovačov v prieťahu obce (iba odvodnenie, úprava vozovky v prieťahu je súčasťou až II. etapy).

Druhá etapa:
- nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
- termín realizácie druhej etapy k dnešnému dňu nie je možné predpokladať, závisí od viacerých faktorov a od pridelenia potrebného množstva finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
- predpokladané stavebné náklady podľa PD sú 347101.80 Eur s DPH.

Cieľom stavby je výmena horných asfaltových vrstiev vozovky v prieťahu obce a osadenie samoniveiizačných poklopov kanalizačných šácht.

 

V súčasnosti prebieha kontrola plnenia uložených pokynov a sledovanie dodržiavania stanovených termínov na realizáciu konkrétnych protihlukových opatrení zo strany ÚVHR.
 

V rámci analýzy príčin hlukovej záťaže obyvateľov Hlavnej ulice v obci Dvorianky z cestnej dopravy po ceste 1/79 a získania relevantných odborných podkladov na zníženie, resp. trvalé odstránenie tejto hlukovej záťaže bola na základe pokynu ÚVHR vypracovaná hluková štúdia stavby ..1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" v júli 2013, ktorej výsledky jednoznačne preukázali, že definitívnym a najefektívnejším riešením hlukovej záťaže obyvateľov Hlavnej ulice z cestnej dopravy po ceste 1/79 v obci Dvorianky, bude vybudovanie cestného obchvatu obce Dvorianky. Predmetná štúdia, vypracovaná akreditovanou spoločnosťou, bola podkladom na vydanie pokynu na prípravu a realizáciu cestného obchvatu obce Dvorianky (rozhodnutie oblastného hygienika Košice č. 07659/2013/D404-/ÚVHR/75579 zo dňa 9.12.2013).

Následne v auguste 2014 bola vypracovaná správa "Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie", ktorá bola podkladom na vydanie pokynu na vybudovanie doplnkového opatrenia nového spomaľovacieho ostrovčeka na ceste 1/79 pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky (rozhodnutie oblastného hygienika Košice č. 01730/2014/D404-./ÚVHR/66583 zo dňa 3. novembra 2014). Správa uvádza, že je predpoklad, že toto opatrenie by malo znížiť hladinu hluku na ceste 1/79 na Hlavnej ul. 126 v obci Dvorianky na zákonom limitovanú úroveň. Správa bola vypracovaná akreditovanou spoločnosťou.

 

V súvislosti s výstavbou cestného obchvatu obce Dvorianky (rozhodnutie oblastnej hygieničky Košice zo dňa 9. decembra 2013, 07659/2013/D404-ÚVHR/75579):

SSC v intenciách svojich povinnosti na základe písomnej informácie č. 4762/2015/6351/42084 zo dňa 3. decembra 2015 oznámila oblastnej hvgieničke Košice, vakom štádiu je plnenie rozhodnutia č. 07659/2013/D404-ÚVHR/75579 zo dňa 9. decembra 2013 („ďalej len ..rozhodnutie č. I"). SSC uviedla, že nakoľko finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na stavbu „ Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA" neboli pridelené, jedinou možnosťou riešenia financovania prípravy a realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky je žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infrastruktura v programovacom období 2014-2020. Podmienkou predloženia takéhoto projektu európskej komisii je vypracovanie štúdie realizovateľnosti.

 

Dňa 12. júla 2016 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutiu č. 1 vo veci  zabezpečenia verejného obstarávania, na základe ktorého bol vybratý' zhotoví teľ štúdie realizovateľnosti stavby "1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA".

 

Dňa 16. novembra 2016 bola doručená oblastnej hygieničke Košice priebežná informácia SSC k plneniu rozhodnutia č. 1. SSC uviedla, že až podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti a na základe množstva pridelených finančných prostriedkov sa bude môcť pokračovať v procese predprojektovej a projektovej prípravy stavby .. Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA".

 

Dňa 29. novembra 2016 bola listom č. 1629/2016/6351/36037 oblastnej hygieničke Košice doručená žiadosť SSC o „Posun termínu v zmysle rozhodnutia č. 1". SSC ciest uviedla, že predprojektová príprava cestného obchvatu je k terminu do 30. novembra 2016 ešte neukončená, a to z dôvodu neukončenia procesu vypracovania a dodania štúdie realizovateľnosti (až v I. štvrťroku 2017). SSC uviedla, že v prípade, že výsledky štúdie realizovateľnosti potvrdia opodstatnenosť realizácie obchvatu obce Dvorianky do roku 2020. predprojektová príprava bude zrealizovaná do I roku od dodania výsledkov štúdie realizovateľnosti.

Listom oblastnej hygienicky Košice č. 10200/20I6/D404-ÚVHR/80968 zo dňa 20. decembra 2016 dostala SSC súhlas k zmene termínov vo veci realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky, ktoré sú nasledovné:

Predprojektová príprava obchvatu sa zrealizuje v termine do 1 roku od dodania výsledkov štúdie realizovateľnosti (pôvodne bol stanovený termín do 30. novembra 2016):
Povinnosť SSC informovať ÚVHR o plnení uložených povinností bude priebežná, minimálne v polročných intervaloch.

 

Dňa 16. mája 2017 bola oblastnej hygieničke Košice doručená priebežná informácia od SSC k plneniu rozhodnutia č. I. SSC  uviedla, že aktuálne prebieha pripomienkovanie konceptu štúdie realizovateľnosti „ Cesta 1/79 Vranov nad Topľou - štátna hranica SR/UA".

 

Zákonnosť postupu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Útvaru vedúceho hygienika rezortu preskúmala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky pod č. VI/1 Gd 359/15/1000-11 dňa 16. júla 2015, pričom uviedla, ze z predložených materiálov nezistila, že by ministerstvo, resp. ÚVIIR nekonal v oblasti verejnej správy v lehote určenom zákonom, resp. nebola zistená nečinnosť v postupe preskúmateľnom prokuratúrou.

 

V lete 2017 preberá SSC od zhotoviteľa štúdiu realizovateľnosti cesty I-79, kde táto študia neodporúča realizaciu dvoj-obchvatu obci Parchovany-Dvorianky a to z ekonomického hľadiska - stavba obchvatu nie je prínosom pre spoločnosť.

 

V lete 2017 SSC pripravuje realizaciu projektu Vážnice v obci - váženie kamionov a meranie rýchlosti - fotoradary. Je realizované verejné obstaravanie a je vybraný zhotoviteľ na realizáciu projektu, ale koncom roka Ministerstvo dopravy a výstavby SR neudelilo súhlas na podpis zmluvy. Bližšie informacie

 

V decembri 2017 SSC realizuje meranie hluku v obci na dvoch miestach - RD 148 a RD 126. Hluk stále prekračuje povolené hodnoty aj v mieste realizacie pokládky tichého asfaltu - I.etapa stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - vyhodnotenie merania v januari 2018.

2018

V obci na Hlavnej ulici sa celý rok nič nerealizovalo. Kompetentné orgány sme urgovali s riešením II.etapy stavby na pokládku tichého asfaltu v obci ako doplnkového opatrenia do realizacie obchvatu obce. SSC nerealizuje prípravu obchvatu obce, riešenie obchvatu obce sme urgovali na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Urgovali sme aj realizaciu Vážnice na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Rovnako sme urgovali aj realizaciu projektu na fotoradary v obci na Ministerstve vnútra SR.

Hluk v obci prekračuje povolené hodnoty aj v mieste realizacie pokládky tichého asfaltu - I.etapa stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti" - meranie hluku v decembri 2017.

 

Nerealizovanie cestného obchvatu obce Dvorianky 

Nerealizovanie obchvatu obce (rozhodnutie oblastnej hygieničky Košice zo dňa 9. decembra 2013, 07659/2013/D404-ÚVHR/75579) preskúmava Generálna prokuratúra SR.

Stále je platný termín 31.08.2023 na realizaciu obchvatu obce a SSC informovala:

Štúdia realizovateľnosti I/79 Vr. n./Topľou – št.hr. SR/UA, resp. jej závery nepotvrdili opodstatnenosť investičného zámeru „I/79 Dvorianky obchvat“.  Z tohto dôvodu SSC neboli v roku 2017 a ani v roku 2018 nie sú pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predmetný investičný zámer.

Podľa aktuálneho stanoviska UVHR (19.12.2018) štúdia realizovatelnosti cestný obchvat obce Dvorianky neodporučila, ale Slovenská správa ciest dodnes definitívne odmietavé stanovisko k výstavbe obchvatu nezaujala.

 

Zastavená realizacia projektu fotoradarov v obci

Ministerstvo vnútra SR stále nerozbehlo zrušené verejné obstravanie na výber zhotoviteľa na projekt osadenia fotoradarov v obci. Nie je tiež jasné kedy tak plánuje urobiť. 

Aktuálne stav riešenia zisťuje pán poslanec IVAN cez interpeláciu na ministerku vnútra SR (26.11.2018).

Tiež na Ministerstve vnútra SR zisťujeme aky typ merania rychlosti v obci bude, teda či ide o úsekove meranie rýchlosti alebo o meranie okamžitej rýchlosti, čo je z planovaného umiestnenia radarov v obci pravdepodobnejšie.

 

Zastavená realizacia Vážnice v obci

Projekt váženia kamionov a meranie rýchlosti v obci sa stále nerealizuje. Po serii jednaní medzi SSC a MDaVSR sa dohodli, že projekt bude prehodnotený v roku 2019 ako aj SSC v roku 2019 vypracuje material potrebných legislatívnych zmien na použitie objektívnej zodpovednosti pri dynamickom váženi.

SSC podľa aktuálneho stanoviska naďalej trvá na realizacii projektu Vážnice v Dvoriankach, ale aktuálne sa projektom už nezaoberá.

 

Príprava realizacie stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II.etapa" 

SSC vybrali zhotoviteľa na realizaciu stavby "I-79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II.etapa" - doplnkové opatrenie do výstavby obchvatu obce. V obci sa bude v roku 2019 od 1. mája pokládať špecialny protihlukový asfalt, ale vzhľadom na chýbajuce účinne riešenie dodržiavania rýchlosti v obci na tomto tichom asfalte je to polovičné a nedokončené opatrenie.

Dňa 29.11.2018 bol ukončený proces verejného obstarávania na zhotovitel'a stavby, ktorým je spoločnost' EUROVIA SK, a.s., Košice. Zhotovitel'ovi bolo dňa 06.12.2018 odovzdané stavenisko. Lehota výstavby je stanovená do 6 mesiacov od odovzdania staveniska (okrem zimného obdobia). Predpoklad ukončenia stavby je III. štvrt'rok 2019. Objektivizáciu hluku pred RD č. 148 na základe požiadaviek investora zabezpečí zhotovitel' stavby, a to pred zahájením stavebných prác a po ukončení stavebných prác. Následne investor stavby predloží protokol s výsledkami merania hluku oblastnej hygieničke Košice.

 

Postup štátnych orgánov prešetruje Generálna prokuratúra SR

Postup štátnych orgánov znovu prešetruje Generálna prokuratúra SR, podali sme viaceré podnety na preskúmanie postupu štátnych orgánov.

2019

Zastavená realizacia projektu fotoradarov v obci

01.01.2019 sme na portále NRSR objavili odpoveď ministerky Sakovej na interpelacuii poslanca Ivana ohľadne riešenia stavu fotoradarov v obci Dvorianky, kde ministerka vobec nespomenula radary... 

O radaroch v obci sme sa nedozvedeli nič a naďalej teda riešenie ohľadne radarov v obci Dvorianky ostáva záhadou.

 

Nerealizovanie cestného obchvatu obce Dvorianky 

Dňa 03.01.2019 prišla odpoveď z Generálnej prokuratúry SR ohľadne stavu riešenia podnetu na postup MDSR pri neriešeni obchvatu obce a po 5 mesiacoch riešenia nas prokuratura informuje, že podnet bol odloženy dňa 20.12.2018, teda všetko je z pohľadu prokuratúry v poriadku a MDSR postupuje podľa zákona. Teda čakáme na realizaciu obchvatu obce podľa platného rozhodnutia v roku 2023, podľa aktuálneho stanoviska UVHR (19.12.2018) štúdia realizovatelnosti cestný obchvat obce Dvorianky neodporučila, ale Slovenská správa ciest dodnes definitívne odmietavé stanovisko k výstavbe obchvatu nezaujala.

Podľa Generálnej prokuratúry SR  uvedenú skutočnosť spôsobil nespochybniteľne fakt, že kritériá študie realizovateľnosti cesti I/79 boli nastavené výlučne na technicky, ekonomicky a environmentálne najvýhodnejšie riešenia trasy cesty I/79 v úseku Vranov nad Topľou - št. hr. SR/UA, pričom podkladom neboli zdravotné riziká vyplývajúce pre obyvateľov obce spôsobené expozíciou nadmerným hlukom.

Stále je teda platný termín 31.08.2023 na realizaciu obchvatu obce a SSC informovala, že štúdia realizovateľnosti I/79 Vr. n./Topľou – št.hr. SR/UA, resp. jej závery nepotvrdili opodstatnenosť investičného zámeru „I/79 Dvorianky obchvat“ a z tohto dôvodu SSC neboli v roku 2017 a ani v roku 2018 nie sú pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na predmetný investičný zámer a rovnako ministerstvo SSC nepridelí finančné prostriedky ani v roku 2019 takže nevieme z čoho a ako sa bude realizovať obchvat obce, hlavne, že je všetko podľa zákona...

 

Postup štátnych orgánov prešetruje Generálna prokuratúra SR

Postup štátnych orgánov znovu prešetruje Generálna prokuratúra SR, podali sme viaceré podnety na preskúmanie postupu štátnych orgánov a čakáme ešte na prešetrenie postupu kontrolných organov MDaVSR a MVSR vo veci riešenia stavu v obci.

 

TOPlist