MDSR-UVHR-KE 22.06.2015

Stav príprav nového spomaľovača pred obcou

PROJEKT NOVÉHO SPOMAĽOVAČA - 10.06.2015

Akciová spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s„ Kominárska 2, 4. 832 03 Bratislava, DIVÍZIA PREŠOV, poverená Slovenskou správou ciest v zmysle uvedeného rozhodnutia zvolala dňa 22.04.2015 na Obecnom úrade v Dvoriankach pracovné stretnutie k prerokovaniu projektovej dokumentácie stavby nového prvku upokojenia dopravy umiestneného pred vstupom do obce Dvorianky. Následne dňa 27.05.2015 požiadal DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, DIVÍZIA PREŠOV o záväzné stanovisko k územnému konaniu stavby nového prvku upokojenia dopravy umiestneného pred vstupom do obce Dvorianky.

 

Útvar vedúceho hygienika MDVRR SR má za to, že Slovenská správa ciest koná v zmysle rozhodnutia č. 01730/2014/D404-/ÚVHR/66583 zo dňa 03.11.2014.