MDSR-13.02.2015

Riešenie „Oznámenia" verejnej ochrankyne práv SR na ministerstve dopravy.

SPRÁVA OMBUDSMAN 2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15,

P. O. BOX 100

Odbor komunikácie

 

Ján Vitkovič

08751/2015/A231-OK/8744 

12.02.2015

Stupeň dôvernosti: Verejné

Vec: Sprístupnenie informácie

 

Dňa 03.02.2015 sme na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") zaevidovali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej ste žiadali nasledovné informácie:

Žiadam sprístupniť informáciu v akom stave je aktuálne na ministerstve riešený podnet Verejnej ochrankyne práv. ktorá podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o verejnom ochrancovi práv navrhla opatrenia na zabezpečenie nápravy.

Žiadam sprístupniť informáciu aké opatrenia na zabezpečenie nápravy pre ministerstvo (vrátané organov v pôsobnosti ministerstva) navrhla Verejná ochrankyňa práv podľa ustanovenia § 19 ods. J zákona o verejnom ochrancovi práv na zabezpečenie nápravy.

 

Na základe vyjadrenia útvaru vedúceho hygienika rezortu Vám zasielame nasledovnú odpoveď.

 

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR") bolo dňa 03.11.2014 doručené od verejnej ochrankyne práv „Oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu" (ďalej len „Oznámenie") Ing. Jána Vitkoviča podľa § 19 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv").

 

V „Oznámení" verejná ochrankyňa práv navrhla MDVRR SR, za účelom zabezpečenia nápravy smerujúce k zefektívneniu riešenia redukcie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126. náhradné doplnkové protihlukovč opatrenie, ktoré bližšie nekonkretizovala. 

Zároveň navrhla aj zvážiť možnosti skrátenia termínu realizacie obchvatu ako definitívneho riešenia.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu oznámil verejnej ochrankyni práv podľa § 19 ods. 2 zákona o verejnom ochrancovi práv stanovisko MDVRR SR listom zo dňa 18.11.2014, v ktorom uviedol, že vo veci náhradného doplnkového protihlukového opatrenia vydal oblastný hygienik Košice rozhodnutie č. 01730/2014/D404-/ÚVH R/66583 zo dňa 03.11.2014, ktorým Slovenskej správe ciest uložil vybudovať nový spomaľovací ostrovček pred vstupom do obce Dvorianky zo smeru od obce Hriadky, podľa schváleného harmonogramu do 30.09.2016.

 

K navrhovanému zváženiu možnosti skrátenia termínu realizácie obchvatu obce Dvorianky ako definitívneho riešenia bolo uvedené, že Útvar vedúceho hygienika rezortu nemá možnosti ovplyvniť časový priebeh predprojektovej a projektovej prípravy obchvatu obce Dvorianky, ani priebeh samotnej realizácie obchvatu, ktorý je v plnej kompetencii Slovenskej správy ciest.

 

S pozdravom

 

Mgr. Martin Koňa, MBA 

riaditeľ odboru komunikácie