PODNETY PRIJATE KOMISIOU EU - BRUSEL

Podnet prijatý na Europskej komisii - Generálne riediteľstvo pre mobilitu a dopravu :

Podnet prijatý na Europskej komisii - Generálne riediteľstvo pre životné prostredie :

 

STAV RIEŠENIA . . .

Pokiaľ ide o znečistenie vzduchu v danej oblasti (bod 2 Vašej správy), dovoľujeme si Vás nad rámec už zaslaných informácií informovať, že Komisia začala vlastnú iniciatívu v otázke znečistenia časticami PM10 v Slovenskej republike (na základe ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe).

 

EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riaditeľstvo D-Vykonávanie, správa a európsky semester
Oddelenie ENV.D.3-Presadzovanie práva, politikas údržnosti a európsky semester, skupina3

v Bruseli 11. DEC 2013

CHAP(2013)03116

Ing.Vitkovič Ján
Petičný výbor Dvorianky
 

Vážený pane,

ďakujeme Vám za doplňujúce informácie v súvislosti so spisom CHAP(2013)03116, ktoré ste zaslali vo Vašej emailovej správe zo dňa 21. novembra 2013. Preskúmaním uvedených informácií sme však nezistili žiadnu skutočnosť ktorá by nás viedla k zmene nášho pôvodného stanovisko k Vášmu spisu.

 

Európska únia môže v príslušnej záležitosti konať pri dodržiavaní zásady subsidiarity a proporcionality, ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Podľa zásady subsidiarity koná Únia len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské Štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.

 

V súlade s uvedenými zásadami spadá organizácia dopravy vrátane dopravy s cezhraničnými prvkami najme do právomoci členských štátov, keďže predmetné ciele možno uspokojivo dosiahnuť na tejto úrovni (bod 1 Vašej správy). Pri vykonávaní tejto právomoci sú však členské štáty povinné uplatňovať ustanovenia právnych predpisov EÚ v danej oblasti tak, ako sú transponované do vnútroštátnych právnych predpisov.

 

Uvádzate, že ministerstvo rozhodne, či sa na plánovanú novú výstavbu vzťahuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa slovenského zákona č. 24/2006 Z. z., ktorým sa transponuje smernica o EIA (bod 2 Vašej správy). Zdá sa teda, že v súvislosti s
touto záležitosťou nedošlo k porušeniu povinnosti.

 

Pokiaľ ide o znečistenie vzduchu v danej oblasti (bod 2 Vašej správy), dovoľujeme si Vás nad rámec už zaslaných informácií informovať, že Komisia začala vlastnú iniciatívu v otázke znečistenia časticami PM10 v Slovenskej republike (na základe ustanovení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe).

 

Pokiaľ ide o otázku hluku, v našom4 liste zo dňa 21. novembra 2013 sme Vás už informovali, že smernica o hluku nestanovuje limitnú hodnotu hluku a táto závisí na uvážení príslušného členského štátu. Nemôžeme preto v tejto súvislosti konať (bod 3 Vašej správy).

Uvádzate, že ste podali sťažnosť aj Generálnemu riaditeľstvu pre mobilitu a dopravu (GR MOVE). Kolegovia z GR MOVE ma informovali, že Vám na Vašu sťažnosť zašlú samostatnú odpoveď.

 

Pokiaľ ide o údajné porušenie práv uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (bod 4 Vašej správy), odporúčame Vám obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý zabezpečuje dodržiavanie záväzkov prijatých týmto dohovorom.

Na základe uvedených informácií si Vás dovoľujeme informovať, že sme spis CHAP(2013)03116 uzavreli.

 

S pozdravom

Paul SPEIGHT
vedúci oddelenia

 

 

EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE MOBILITU A DOPRAVU

Riaditeľstvo C - Inovatívna a udržateľná mobilita C.4 - Bezpečnosť cestnej premávky
vedúci oddelenia
Brusel MOVE C4/SzS
Ján Vitkovič

Slovensko
Vec: CHAP(2013) 03143
 

Vážený pán Vitkovič,
vo Vašej správe zo 17. októbra 2013 upozorňujete Komisiu na bezpečnosť cesty 1/79 prechádzajúcej obcou Dvorianky a na jej vplyv na kvalitu ovzdušia, hlukové emisie a kvalitu života miestneho obyvateľstva.
 

V prvom rade Vás chcem upozorniť, že táto odpoveď nebude analyzovať uplatňovanie príslušných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa životného prostredia, zdravia a kvality života miestneho obyvateľstva, pretože ste túto otázku už nastolili v emaile s registračným číslom CHAP(2013) 3116, na ktorý Vám odpovedia príslušné útvary.
 

Po druhé by som chcel zdôrazniť, že bezpečnosť ciest je oblasť, v ktorej sú kompetencie rozdelené medzi EU, členské štáty a miestne orgány. Táto zásada sa uplatňuje aj v prípade smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa ustanovujú určité postupy na určenie stavu, v ktorom je cesta považovaná za bezpečnú, ako sú audity a kontroly bezpečnosti ciest. Smernica 2008/96/ES sa povinne uplatňuje na celú transeurópsku dopravnú sieť , pričom členské štáty, ak to uznajú za vhodné, môžu rozšíriť rozsah jej uplatňovania aj na štátne alebo miestne komunikácie. Toto rozhodnutie patrí výhradne do kompetencie členských štátov a Komisia ho nemôže ovplyvniť.
 
Postupy ustanovené v smernici 2008/96/ES v prípade cesty 1/79 neplatia, pretože ide o cestu, ktorá nespadá do rámca transeurópskej dopravnej siete a zodpovednosť za zaručenie jej bezpečnosti nesú slovenské orgány. Okrem toho členské štáty zodpovedajú aj za zavedenie, úpravu a dodržiavanie súladu s požiadavkami na bezpečnosť ciest, ako aj za prijatie vhodných nápravných opatrení v prípade, že ich bezpečnosť nie je vyhovujúca. Patria sem aspekty ako klasifikácia cestnej siete podľa charakteru každej jednej cestnej komunikácie - počet jazdných pruhov, šírka komunikácie, rýchlostné obmedzenia a jej spôsobilosť na prepravu tovaru ťažkými úžitkovými vozidlami - ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti žiadneho z právnych aktov EÚ. Komisia preto nie je oprávnená posúdiť bezpečnosť cesty 1/79 ani primeranosť nápravných opatrení navrhnutých slovenskými orgánmi.
 

Na základe uvedeného sa Komisia rozhodla uzavrieť Vašu vec pod registračným číslom CHAP (2013) 03143. Chcem však podotknúť, že táto skutočnosť Vám nijako nebráni vtom, aby ste sa poradili s právnikom, aké opravné prostriedky máte k dispozícii na vnútroštátnej úrovni, ak sa domnievate, že boli Vaše práva porušené. Tieto opravné prostriedky Vám musia umožniť uplatniť si Vaše práva priamejším a osobnejším spôsobom.
 

S pozdravom

Szabolcs Schmidt