APRÍL 2016

 

MVSR PPZ 22.04.2016

 

Úrad vlády SR - 11.04.2016

V doručenom podaní opakovane podávate „podnet ohladne zlého stavu dopravy na ceste 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici a to v navaznosti na dlhodobé riešenie poškodzovania zdravia obyvatelstva hlukom z nakladnej kamionovej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici", ktorý v ďalšej časti textu a jeho prílohovej časti odôvodňujete. V závere podania následne prezentujete svoje požiadavky na nápravu namietanej veci s dôrazom na zabezpečenie „implementácie systémového riešenia z 24 hodinovým dozorom na dopravný stav v obci.".

Po posúdení obsahu doručeného podania a jeho prílohovej časti Vám oznamujeme, že toto podanie sme z dôvodu vecnej príslušnosti zaslali v origináli riaditeľovi Kancelárie prezidenta Policajného zboru a v kópii vedúcej hygieničke rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, obom na rozhodnutie o spôsobe jeho vybavenia v predmete veci. Zároveň sme ich požiadali, aby Vás o výsledku tohto konania priamo písomne informovali.

 

List MV SR PPZ ODP - 14.04.2016

Ďalej Vás upovedomujeme, že dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premáv­ky na ceste 1/79 v obci Dvorianky je vykonávaný denne v trvaní najmenej dve hodiny.

Stanovisko k predmetnej veci ste zo strany Policajného zboru dostávali opakovane už od roku 2012. Taktiež ste boli dostatočne opakovane informovaný rôznymi orgánmi štátnej sprá­vy o tom, ktorý štátny orgán je oprávnený konať a v akej veci, vrátane vykonávania dohľadu nad cestnou premávkou.

Vzhľadom k uvedenému nebude odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru re­agovať na ďalšie Vaše podnety a žiadosti o stanoviská alebo informácie v tejto veci. Vyjadro­vať sa budeme len vecne príslušným orgánom štátnej správy, alebo organizáciám oprávneným predmetnú vec riešiť.

 

Úrad vlády SR - 15.04.2016

Po posúdení obsahu doručeného podania a jeho prílohovej časti Vám oznamujeme, že toto podanie sme z dôvodu vecnej príslušnosti zaslali v originály vedúcej hygieničke rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rozhodnutie o spôsobe jeho vybavenia v predmete veci. Zároveň sme ju požiadali, aby Vás o výsledku tohto konania priamo písomne informovala.