UVSR-11.07.2016

Ako vidia ironizujúci status na Úrade vlády SR ?

Dňa 11.07.2016 prišiel list z UVSR, kde objasňujú stanovisko úradu... 

Vec: Oznámenie

Sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej len „SKPK ÚV SR") bolo doručené ďalšie Vaše podanie s predmetom označeným ako „05.07.2016 - Dvorianky - nocne peklo kamionov priamo pred oknami", ktoré ste dňa 06. 07. 2016 zaslali na elektronickú adresu riaditeľa Kancelárie predsedu vlády SR a v kópii na elektronickú adresu ÚV SR sekretariat.vuv@vlada.gov.sk . Na základe videa so záznamom nočnej dopravnej situácie na dopravnej komunikácii v obci Dvorianky, zverejňovaného prostredníctvom www.youtube.com a Vašej facebookovej stránky, prezentujete v doručenom podaní negatívne dôsledky uvedenej situácie pre obyvateľov obce spolu s Vaším ironizujúcim stanoviskom k okolnostiam jej vzniku a riešenia.

Nová stavba mešká 130 dní - aktuálne foto - 06.07.2016

 

Ako to bude teda Úrad vlady SR riešiť ?  Odloží to ad acta... 

V nadväznosti na obsah doručeného podania považujeme za dôležité opakovane upozorniť, že v doterajšej vzájomnej korešpondencii sme nespochybňovali vážnosť Vami namietaných problémov v obci Dvorianky, ani dôležitosť a potrebu ich riešenia. Taktiež sme Vás opakovane upozornili na kompetencie a pôsobnosť ÚV SR, v zmysle ktorých tento úrad ani jeho vedúci nie je príslušný na riešenie Vami uvádzanej problematiky, pričom ste však boli informovaný o kompetenciách na jej riešenie. Napriek uvedenému sa so svojimi podaniami v namietanej veci na vedúceho ÚV SR opakovane obraciate. Vzhľadom na uvedené Vám oznamujeme, že pri vybavovaní Vašich ďalších podaní, ktoré budú adresované ÚV SR a jeho zamestnancom a ich predmet sa bude dotýkať problematiky riešenia dopravnej situácie v obci Dvorianky, bude SKPK ÚV SR postupovať podľa čl. 9 Smernice vedúceho ÚV SR č. 3/2008 zo dňa 15. 07. 2008 o Registratúrnom poriadku ÚV SR v znení Smernice vedúceho ÚV SR č. 2/2009, tzn. podanie vezme na vedomie a úradným záznamom odloží ad acta, pričom jeho príjem Vám nebude písomne potvrdzovať.

Z dôvodov, ktoré sme uviedli, považujeme Vaše podania zo dňa 06. 07. 2016 z úrovne SKPK ÚV SR za vybavené.

Ironizujúci status na Facebooku

Linka facebook: www.facebook.com/jan.vitkovic.96/posts%2F588576947985716

List z Úradu vlády SR doručený 11.07.2016