V tomto stanovisku reagujeme na list Ministertsva vnútra SR - Úradu kontroly číslo SKIS-KO-O VKS-20-007/2019-PO zo dňa 11.02.2019, kde úrad spochybňuje potrebu 24 hodinového monitorovania dodržiavania rýchlosti vozidiel v obci.

je znizenie rychlosti vozidiel, co s poukazanim na vami popisovanu zmenu
rezimu jazdy vozidiel neznamena automaticky aj znizenie urovne hlukovej
zataze uvadzam, ze vase zavery nie su spravne a nizsie uvadzam jednoznac.

 

1.

K záverom úradu, že primárnym cieľom použitia prvkov upokojovania dopravy je zníženie rýchlosti vozidiel, a že to ale neznamená automaticky aj zníženie úrovne hlukovej záťaze v obci uvádzame, že závery úradu nie su správne a nižšie uvádzame jednoznačné dôvody nášho tvrdenia.

Upozorňujeme, že nie je úlohou policajného zboru rozoberať riešenie zníženia hlukovej záťaže v obci a zdôrazňujeme, že riešenie zníženia hlukovej záťaže v obci patrí do kompetencie Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministertsva dopravy a výstavby SR, ktorý v tejto veci aj aktívne koná už od roku 2011.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministertsva dopravy a výstavby SR sa problematikou prekračovania pripustných hodnôt hluku z dopravy po ceste 1/79 v prieťahu obce Dvorianky zaoberá dlhodobo od roku 2011. Ide o problematiku ovplyvnenú viacerými faktormi, medzi ktoré patrí nesporne aj nedodržiavanie maximálnych povolených rýchlostí na prejazde obcou Dvorianky a touto problematikou sa zaoberalo viacero hlukových študii.

 

Zdôrazňujeme, že Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministertsva dopravy a výstavby SR dospel k jednoznačnému záveru, že nedodržiavanie povolenej rýchlosti jazdy vodičmi ma vyrazný podiel na prekročení hladiny hluku z cestnej dopravy v obci Dvorianky, čo preukázali nielen študie, ale aj
samotné merania hluku.

 

Už študia z roku 2014 s názvom „Hluková záťaž spôsobovaná cestnou dopravou po ceste 1/79 a ideový návrh opatrení na jej zníženie" ktorú vypracovala spoločnosť Euroakustik s.r.o., Letisko M.R.Štefanika 63, 820 01 Bratislava, sa okrem iného zaoberala aj vplyvom dodržiavania maximalnej povolenej rýchlosti na zníženie hlukovej záťaže v obci. Študia vychádzala z porovnania meraní hluku pred rodinným domom na Hlavnej ulici č. 126 v roku 2012 (Protokol č.j.: 12682/2012) a v roku 2014 (Protokol č.j.: 4914/2014). Pri meraniach v roku 2012, najmä v referenčnom časovom úseku deň, bola robená súbežna kontrola maximálnej povolenej rýchlosti Policajným zborom SR. Výsledkom bolo, že počas merania väčšina vodičov dodržiavala maximálnu povolenú rýchlosť v tomto úseku.

 

Pri meraniach v roku 2014 bolo robené len kontrolné meranie rýchlosti vozidiel pracovníkmi vykonavajúcimi meranie hluku, bez asistencie príslušnikov Policajného zboru SR. Toto meranie preukázalo, že v beťných dňoch, ked nie je kontrolovaná rýchlosť vozidiel policajnou hliadkou,
ktorá je jednoznačne vodičmi identifikovateľna, väčšina vozidiel sa v sledovanom úseku cesty 1/79 pohybovala podstatne vyššou rýchlosťou ako je maximálna povolená rýchlosť v tomto úseku. Merania preukázali, že pri dodržiavani povolenej rýchlosti hladina hluku v obci by sa zredukovala o 2 až 2,2 dB. Študia skonštatovala, že pri riešeni hlukových pomerov je potrebné zaoberať sa aj možnosťou dosiahnutia stavu, pri ktorom by cestne vozidlá na sledovanom úseku cesty boli nutené dodržiavať predpisané maximálne rýchlosti.

 

Rovnaký názor prezentoval aj správca pozemnej komunikacie cesty 1/79 Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasarenske nam. 4,040 11 Košice (ďalej len „SSC, IVSC Košice") vo svojom vyjadrení č. 181/2012/6351/21540 zo dňa 13.08.2012. Správca komunikacie uviedol, že hladina hluku v dôsledku dopravy v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 je zvýšena nárastom počtu vozidiel a tiež následkom nedodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti zo strany účastnikov cestnej premávky v obci - vodičov motorových vozidiel. Z uvedeného dôvodu SSC, IVSC Košice zabezpečila osadenie dopravných značiek na zavedenie maximálnej povolenej rýchlosti 40 km/h v oboch smeroch.

 

Vplyv dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na redukciu hladiny cestného hluku potvrdila aj „Hluková štúdia stavby 1/79 Dvorianky riešenie ezpečnosti", ktorú vypracovala spoločnosť EDOS plus, s.r.o. v roku 2013 (doc. Ing. Mandula, CSc., doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc.). Hluková študia navrhla zrealizovať technické opatrenie na vstupoch do obce, ktoré by malo pri identifikacii prekročenia požadovanej povolenej rýchlosti vstupujúceho vozidla (v danom prípade 40km/h) zabezpečiť signál stop, a tým donútiť vodiča vozidla zastaviť a následne pokračovať v jazde požadovanou rýchlosťou, resp. aspoň nižšou rýchlosťou. Študia uvádza, že aplikacia takéhoto opatrenia by mala vplyv na hladinu hluku a výšku prekročenia jeho prípustnej hladiny.

 

V roku 2015 dala vypracovť SSC, IVSC Košice ďalšiu študiu č. 12 „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - Posúdenie opatrení na zníženie hlukovej záťaže", ktorú vypracoval Dopravoprojekt a.s. Bratislava, Divizia Prešov, Jarková 14, 080 01 Prešov. Okrem navrhovaných prvkov upokojenia dopravy v obci Dvorianky, študia obsahuje údaje poukazujúce na kontinuálne prekračovanie povolenej rýchlosti v obci.

Vo výpočtovych modeloch, ktoré boli stanovené pre posudenie opatrení na zníženie hlukovej záťaže je uvedený variant "D", ktorý okrem nového spomaľovacieho ostrovčeka a výmeny obrusnej vrstvy vozovky (tichý asfalt) vychádza aj z projektovaného dodržiavania 40 km/h povolenej rýchlosti v oboch smeroch obce s tým záverom, že pri tomto opatrení jednoznačne dôjde k najnižšiemu prekročeniu hluku ako cez deň tak aj v noci.

 

Žiadame touto cestou aby Úrad Kontroly MVSR nespochybňoval tento odborne sposobilý orgán na posudzovanie vplyvov z dopravy a jeho odborné stanovisko k problematike dodržiavnia rýchlosti cestnych motorových vozidiel v obci Dvorianky.


2.

Ku tvrdeniu Úradu kontrolz MVSR, že pejazdný úsek obcou Dvorianky je porovnateľný s inými prejazdnými úsekmi zastavanými časťami obcí, ktorými prechádza medzinárodna kamionova doprava, kde podľa úradu v rámci regionu sú aj podstatne exponovanejšie prejazdné úseky a z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premavky rizikovejšie, ako napr. prejazdné úseky vo vedľajšej obci Hriadky uvádzame, že konštatovanie úradu nezohľadnuje základe fakty ako sú nevyhovujúce parametre cesty I/79 na prejazde obcou Dvorianky, kde zdorazňujeme, že cesta I/79 prechadzajúca obcou Dvorianky vznikla administratívnym prekvalifikovaním pôvodnej okresnej cesty II.triedy v 90 rokoch na cestu I.triedy a teda táto cesta má všetky parametre cesty II.triedy vratane sírkoveho usporiadania (C8 - 9,5).

Pre úplnost uádzame, že podľa STN 736101 je základna rámcova kategorizacia ciest prvej triedy kategoria C11,5/80,70,60. Ak tá to kategoria pre dvojpruhové komunikacie nepostačuje, použije sa kategorizacia pre štvorpruhové komunikacie C22,5/100,80,70. Kategoria C11,5 určuje minimálne
šírkove usporiadanie komunikacie s medzinárodnou dopravou (europske cesty). Pri ostatných cestach I. triedy je možné použiť kategoriu C9,5, ak je postačujúca, ale to nie je prípad cesty I/79 s medzinárodnym tranzitom kamionov.

 

Dokonca podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 je počet nákladnej dopravy za 24 hodín v obci Dvorianky väčší ako na niektorych miestach úradom uvádzanej cesty I/19.

 

Zdôrazňujeme, že cesta I/79 je extrémne úzka a rodinne domy su veľmi blízko pri ceste v porovnaní s ďalšími cestnými ťahmi v regione a teda v každom prípade nie je na mieste porovnávať cestu I/79 s ostatnźmi cestami v regione ako napr. cesta I/19 respektíve E85.

 

V každom prípade cesta I.triedy číslo I/79 vrátane úseku cez obec Dvorianky nezodpovedá ceste I.triedy na medzinárodny tranzit kamionovej dopravy a podľa medzinárodneho hodnotenia RAP Risk Mapping ešte v roku 2014 je tento úsek Hriadky - Vranov nad Topľou prechadzajúci cez obec Dvorianky hodnotený ako jeden z najnebezpečnejšich v SR a má hodnotenie “HIGH RISK”.


3.
K záverom úradu, že Ministerstvo vnútra SR, vrátane jeho organizačných zložiek a Policajného zboru, nie je pôvodcom hluku, ani prevádzkovateľom zdroja hluku, ani správcom pozemnej komunikacie, ktorej použivaním hluk vzniká je možné súhlasiť, ale nižšie uvádzame:

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, vrátane jeho organizačných zložiek a Policajného zboru je povinné účinne riešiť dodržiavanie dopravných predpisov v obci Dvorianky a je povinné spolupracovať s prevadzkovateľom zdoraja hluku (SSC) pri riešeni dodržiavania dopravných predpisov  v obci Dvorianky - nie je v právomoci správcu komunikacie riešiť dodržiavanie dopravných prepdisov.

 

Zdôrazňujeme, že správca pozemnej komunikacie v obci Dvorianky osadil dopravné značky maximálna rýchlosť 40km/h a je úlohou práve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane jeho organizačných zložiek a Policajného zboru účinne riešiť dodržiavanie dopravných predpisov v obci
Dvorianky a teda vrátane úlohy účinneho riešenia dodržiavania maximálnej rýchlosti 40km/h v obci.


4.
Súhlasime s uvadzanou skutočnosťou úradu, že účinne riešenie dodržiavania
dopravných predpisov v obci Dvorianky nie je systémove opatrenie a v
každom prípade za systémove opatrenie považujeme realizaciu obchvatu obce
Dvorianky, ktorý je konečným riešenim hlukových pomerov v obci a jeho realizácia je nariadena rozhodnutím Útvaru vedúceho hygienika Ministerstva dopravy a výstavby SR číslo 07659/2013 D404-ÚVHR75579 zo dňa 09.12.2013 so stavebnou realizaciou do 31.08.2023 ako aj tá to stavba obchavtu obce je strategickou stavbou zaradenou v prílohovej časti strategického dokumentu SPRDI SR 2020.

Obchvat obce Dvorianky je v SPRDI SR 2020 - Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 ako súčasť riešenia obchvatov obcí v úseku Hriadky - Vranov nad Topľou.

 

Upozorňujeme, že ohľadne riešenia hlukových pomerov v obci Dvorianky boli okrem konečného riešenia (obchvat obce) uložené aj doplnkové opatrenia do konečného riešenia stavu, kde riešenie práve týchto doplnkových opatrení považujeme za dôležite.


5.
Upozorňujeme, že správca cesty č.1/79, ktorej použivaním hluk vzniká, si
uvedomuje svoju príslušnosť na prijímanie učinnych opatrení na účely
dosahovania povolených hodnôt úrovne hluku, vibracii a emisii v súvislosti
s používanim cesty a v tejto súvislosti navrhuje a plánuje prijímanie
opatrení a opatrenia aj realizuje - toto všetko je v poriadku.

Zdorazňujeme, že podnet na kontrolu smeroval na preverenie postupu orgánov v pôsobnosti Minitesrtva vnútra SR, ktoré sú povinne riešiť uvedený stav v obci Dvorianky čo sa týka učinného riešenia dodržiavania dopravných predpisov v obci a samozrejme sú povinné riešiť stav v obci v súčinnosti so správcom komunikacie.

 

Ďalej upozorňujeme, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, klorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky) ako aj štátne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť
ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedu k správnemu vybaveniu veci.

 

Z citovaného článku Ústavy Slovenskej republiky ako aj ďalších príslušnych zákonnych ustanovení vzplýva pre všetky štátne orgány povinnosť, aby sa s každou vecou, ktorá je predmetom konania riadne v sučinnosti so všetkými, ktorých sa predmetne konanie dotýka zaoberali a o tejto zýkonne rozhodli.

 

Treba si v tejto súvislosti uvedomiť, že základnym elementom dobrého vladnutia je uplatnovanie princípu dobrej správy, ktorým sa má chrániť verejné dobro na základe princípov otvorenosti, efektivity, rovnosti, zákonnosti a iných podobných zásad.


ZÁVER:

Na záver uvádzame, že nesúhlasime so záverom šetrenia Úradu kontroly MVSR a teda, že analýzou podkladov nezistili existenciu zákonnych dôvodov, z hľadiska plnenia úloh Policajného zboru, pre prijatie opatrení zo strany Policajného zboru alebo Ministerstva vnútra SR pre použitie nepretržitého 24 hodinového monitorovania cestnej premávky alebo rovnako účinne iné opatrenia na zavedenie v obci Dvorianky.

TOPlist