Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100
Útvar vedúceho hygienika rezortu
 

Ing. Ján Vitkovič 


Naše číslo: 25632/2019/ÚVHR/82891

Vybavuje: JUDr. Dagmar Šišková

Bratislava 09. 10. 2019

Stupeň dôvernosti: Interné


Vec: Podnet Dvorianky - aktuálny postup UVHR pri výkone ŠZD


Dňa 26.09.2019 nám bolo postúpené z útvaru kontroly Úradu inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Vaše podanie označené ako „Podnet - Dvorianky - preverenie postupu ÚVHR pri výkone štátneho zdravotného dozoru - 09.09.2019". Identické podanie nám bolo postúpené dňa 20.09.2019 z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a dňa 16.09.2019 z Úradu vlády Slovenskej republiky, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava.
 

V rámci predmetného podnetu ste požadovali preskúmať postup Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri výkone štátneho zdravotného dozoru vo veci zvýšenej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii 1/79 pred rodinným domom č. 148 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky. V podnete uvádzate, že podľa Vášho názoru Útvar vedúceho hygienika rezortu pri svojej dozornej činnosti v obci Dvorianky nezohľadňuje, že meranie hluku pred rodinným domom č. 148 bolo v čase neukončených stavebných prác. Zároveň namietate skutočnosť, že Útvar vedúceho hygienika rezortu sa nezameriava na problematiku nedodržiavania jednotnej rýchlostnej koncepcie vozidiel v obci, na neexistenciu komplexného riešenia spomalenia vozidiel, na nedostatočné riešenie spomaľovačov na vjazde do obce, na problematiku hluku na novo-osadených kanalizačných poklopoch a neexistenciu merania hluku pred rodinnými domami v strede Hlavnej ulice. Súčasne poukazujete na skutočnosť, že Slovenská správa ciest nepreukázala účinnosť riešenia spomalenia vozidiel pred rodinnými domami č. 126 a 148 a rodinnými domami v strede ulice, pričom taktiež nepreukázala, že hluk prekračujúci povolené hodnoty je zapríčinený postupným narastaním dopravy v obci.
 

Opakovane Vám v predmetnej veci uvádzame, že Útvar vedúceho hygienika rezortu ako odborne spôsobilá osoba postupuje pri riešení hlukových pomerov z cestnej dopravy v obci Dvorianky v rámci svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Veľké množstvo Vašich pripomienok smeruje voči technickým nedostatkom, ktorých riešenie nie je v kompetencii Útvaru vedúceho hygienika rezortu, ale v kompetencii iných subjektov. Taktiež poukazujete na skutočnosti, ktoré reálne nenastali (možnosť uplatnenia bodu 1.6 prílohy vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z.
 

Môžeme Vás ubezpečiť, že porušovanie povinností prevádzkovateľa zdroja hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii 1/79 v obci Dvorianky na Hlavnej ulici rieši Útvar vedúceho hygienika rezortu kompetentne, v komplexnej rovine a zodpovedne pristupuje k odstráneniu preukázaných nedostatkov v hlukových pomeroch z cestnej dopravy v obci Dvorianky, resp. ich minimalizácie.
 

Aktuálne sme boli informovaný zo strany Slovenskej správy ciest, že práce na realizácii stavby „1/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti - II. Etapa" boli ukončené a bude stanovený termín preberacieho konania a kolaudácie. Protokol o meraní, objektivizácii a posúdení imisií hluku z dopravy vo vonkajšom prostredí pred rodinným domom č. 148/49 nám Slovenská správa ciest predloží v najbližších dňoch.

 

MUDr. Katarína Chudikova, PhD. 

vedúca hygienická rezortu

TOPlist