MDVaRR SR UVHR - 14.01.2016

Z fondov EÚ je potrebné získať finančné prostriedky na obchvat obce Dvorianky a to aj prostredníctvom obyvateľov obce Dvorianky a to vrámci maximálneho úsila !

 

Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že v súčasnosti UVHR vyčerpal v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru svoje zákonné oprávnenia voči prevádzkovateľovi zdroja hluku (uložením trvalého a doplnkového opatrenia voči Slovenskej správe ciest) za účelom riešenia zníženia hlukovej záťaže obyvateľov Hlavnej ulice v obci Dvorianky. Upozorňujeme Vás však, že UVHR nemá dosah na pridelenie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu obchvatu pre Slovenskú správu ciest. V kompetenciách UVHR je len oprávnenie pokutovať Slovenskú správu ciest za nesplnenie reálnych povinností stanovených v rozhodnutí v rámci prípravy a výstavby obchvatu obce Dvorianky, čo má v konečnom dôsledku len sankčný dopad a situáciu v rámci získania finančných prostriedkov na výstavbu obchvatu nerieši. Podľa nášho názoru je vhodné vyvinúť maximálne úsilie a podporu k získaniu predmetných finančných prostriedkov z fondov EÚ aj prostredníctvom obyvateľov obce Dvorianky ako zainteresovanej verejnosti.

ÚRAD VLÁDY 07.01.2016

Dôvodom, pre ktorý sme Vaše podanie zo dňa 06. 12. 2015 spolu s jeho prílohovou časťou napriek vyššie uvedenému znova postúpili vedúcej hygieničke rezortu MDVaRR SR na rozhodnutie o spôsobe jeho vybavenia v predmete veci, je skutočnosť spočívajúca v tom, že v uvedenom podaní ste uviedli, že Vašou občianskou povinnosťou je informovať organy SR o stave, ktorý dlhodobo poškodzuje zdravie a majetok občanov. V danej veci však osobitne upozorňujete, resp, odkazujete na výročnú správu Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDVaRR SR za rok 2014 s dôrazom na informácie na strane 38, týkajúce sa problematiky riešenia podnetu vo veci hluku z cestnej komunikácie 1/79 v obci Dvorianky, resp, nedostatkov riešenia tejto problematiky. Takto sme postupovali aj v nadväznosti na skutočnosť, že ÚV SR nie je v zmysle kompetencií a kontrolnej pôsobnosti stanovenej mu konkrétnymi právnymi predpismi, príslušný konať v predmete uvedeného podania. V tejto súvislosti uvádzame, že vedúcu hygienickú rezortu MDVaRR SR sme zároveň požiadali, aby ste o výsledku tohto konania boli priamo písomne informovaný.

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE 30.12.2015

Záverom chceme upozorniť, že po ukončení úplnej uzávierky cesty 1/73 v úseku Šarišský Štiavnik - Rakovčík po informáciách od starostu obce Dvorianky a zástupcov OR PZSR, ODI Trebišov je enormné zníženie kamiónovej dopravy prechádzajúcej cez obec Dvorianky po ceste 1/79.

Záverom podotýkame, že SSC, IVSC bolo zvolané v obci Dvorianky pracovné rokovanie ohľadne vybudovania nového prvku upokojenia dopravy pred obcou Dvorianky v smere od obce Hriadky a zástupca ORPZ, ODI Trebišov informoval, že pri vstupe do obce Dvorianky v smere od obce Hriadky bude osadený technický prvok na meranie rýchlosti, čo aspoň čiastočne zníži hladiny hluku a vibrácii.

Petičný výbor k uvedeným informaciam OUKE uvádza:

Táto zaujimavá informacia teda prišla ešte koncom roka 2015 a teda, že pán Ing.Halapi z Okresného úradu Košice nás upozorňuje na enormne zníženie kamionovej dopravy prechadzajúcej cez obec Dvorianky po ceste 1/79.

Pán Halapi, mňe a ďalším susedom okolo sa stále trasie každých 5 minut rodinný dom z brzdenia kamionov vonku na ceste a to každý deň, takže to vaše "enormné zníženie kamionovej dopravy" si aj s daľšími úradnikmi dajte za klobúk ! 

Pozrime sa teda na to enormné zníženie kamionovej dopravy prechadzajúcej cez obec Dvorianky po ceste 1/79 v roku 2016, teda konkrétne napr. v piatok 08.01.2016 na videu nižšie v čase 10:00 - 17:00 ...

SPRÁVY STV - 09.01.2016 - 19:00 - Obec Dvorianky stále trápia kamiony

Stav kamionovej dopravy prechadzajúcej cez obec Dvorianky po ceste 1/79 v roku 2016 - piatok 08.01.2016 v čase 10:00 - 17:00

Na videu v čase 11:00-17:00 (6 hodin) prešlo cca 180 nákladnych vozidiel.

Teda 30 nakladiakov za 1 hodinu - t.j. každé 2 minúty 1 nákladne vozidlo !

SČÍTANIE DOPRAVY - JANUAR 2016