Úrad vlády SR 19.08.2016

Praskanie rodinných domov pokračuje !

 

Budú sľúbene fotoradary na Hlavnej ulici ?

Požadujeme urýchlene zabezpečenie trvalej 24-hodinovej kontroly dodržiavania maximalnych povolených rýchlosti pre kamionovu dopravu na prejazde obcou - praskanie rodinnych domov pokračuje !

 

Z protokolu merania vibracii 24.11.2014:

Rozhodujúcim zdrojom vibrácií v posudzovanom rodinnom dome sú vibrácie z dopravy po cestnej komunikácii I/79. Na súčasnej situácii v oblasti vibrácií sa v rozhodujúcej miere podieľa kamiónová doprava, smerujúca z a do Poľskej republiky.

Vibrácie spôsobené dopravou po cestnej komunikácii sa šíria podložím z komunikácie, ktorá je pred rodinným domom č. p. 126 zvýšená nad úroveň podlahy rodinného domu. Vibrácie sa ďalej šíria cez podložie na základy domu neznámej konštrukcie až do chráneného vnútorného priestoru.

Linka - meranie vibracii 2014

 

Urad Vlady SR - 19.08.2016:

Sekcii kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (ďalej len „SKPK ÚV SR") bolo doručené ďalšie Vaše podanie s predmetom označeným ako „Podnet DVORIANKY - Poškodzovanie majetku - praskanie RD -14.08.2016", ktoré ste dňa 14. 08. 2016 zaslali na elektronickú adresu sekretariátu vedúceho ÚV SR a v kópii riaditeľovi Kancelárie predsedu vlády SR.

Z obsahu doručeného podania vyplýva, že ním podávate podnet vo veci dlhodobého poškodzovania rodinných domov a zníženia kvality bývania obyvateľov na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ku ktorému dochádza v dôsledku negatívnych účinkov nákladnej medzinárodnej kamiónovej dopravy.

O príčinách a dôsledkoch tohto stavu podrobne informujete v texte predmetného podania, pričom svoje zistenia prezentujete aj v jeho obsiahlej obrazovej a textovej prílohe. Vzhľadom na uvedené vyzývate adresátov tohto podania na urýchlené riešenie namietaného stavu, na odstránenie, resp. eliminovanie neúnosného zdroja hluku, vibrácií a škodlivých emisií z kamiónovej dopravy na Hlavnej ulici v obci Dvorianky, ako aj na urýchlené zabezpečenie trvalej 24-hodinovej kontroly dodržiavania maximálnych povolených rýchlostí pre kamiónovú dopravu pri prejazde uvedenou obcou.

Uvedená skutočnosť je Vám známa, a preto ste sa na tieto orgány mohli obrátiť priamo. Napriek uvedenému Vám oznamujeme, že Vaše podanie zo dňa 14. 08. 2016 sme spolu s prílohovou časťou zaslali z dôvodu vecnej príslušnosti generálnej riaditeľke Kancelárie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, resp. riaditeľovi Kancelárie prezidenta PZ SR, obom na zabezpečenie rozhodnutie o spôsobe vybavenia v predmete postúpenej časti. Zároveň sme ich požiadali, aby Vás o výsledku tohto konania priamo písomne informovali.