KAMUFLÁŽ ŠTÁTNYCH ÚRADOV PRI RIEŠENÍ HLUKOVÝCH POMEROV V OBCI 30.03.2019

KAMUFLÁŽ ÚRADOV: 

1. Štátne úrady kamuflujú výsledky merania hluku v obci 

2. Štátne úrady kamuflujú strategické dokumenty SPRDI SR 

3. Štátne úrady kamuflujú výsledky študie realizov.cesty I/79

4. Štátne úrady kamuflujú účinne riešenie dopravy v obci 

 

Nižšie grafické znazornenie a popis...

1. Štátne úrady kamuflujú výsledky merania hluku

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poslalo vyjadrenie na Generálnu prokuratúru SR, kde uviedli, že hluk na Hlavnej ulici pred RD 126 neprekračuje povolené hodnoty, čo ale nie je pravda a teda ministerstvo zreteľne kamufluje výsledky merania hluku a jasne sa jedná o zámer. GPSR posudzovala postup ministerstva práve na základe tohto vyjadrenia a teda postup ministerstva vyhodnotili samozrejme ako v súlade so zákonom...

Útvar vedúceho hygienika v rokoch 2018-2019 nenariadil žiadne nové opatrenia na zníženie hlukovej záťaže v okolí pred RD 126, pričom zdôrazňujeme, že hluk prekračuje povolené hodnoty a je možné realizovať ďalšie opatrenia na zníženie hlukovej záťaže. Útvar sa vyhovára na realizaciu II.etapy stavby na opačnom konci obce pred RD 148, čo nijako nemá súvis s riešenim hluku pred RD 126, kde bola realizovaná I.etapa stavby.

VEĽKÝ OBRÁZOK

 

2. Štátne úrady kamuflujú strategické dokumenty

Ministerstvo dopravy a výstavby SR interpretuje stavbu "Preložka cesty I/79" v úseku Vranov nad Topľov - Hriadky ako stavbu na rekonštrukciu cesty a nie ako stavbu obchvatov obcí a to v rozpore so stanoviskom Ministesva životného prostredia SR, ktoré jednoznačne požadovalo realizaciu obchvatov obcí vrátane obchvatu obce Dvorianky.

Pritom ministerstvo neakceptuje platné rozhodnutie o realizacii obchvatu obce Dvorianky, ktoré vydal Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR ešte v roku 2013. Navyše ministerstvo neplánuje realizaciu obchvatu obce ani v období rokov 2020-2030 a tiež odmieta rekonfiguraciu projektu obchvatu tak, aby obchvat riešil iba samotnú obec a aby boli teda znížene investičné náklady na realizaciu stavby a aby bola teda stavba ekonomicky prínosna. Ministerstvo sa odvoláva na študiu realizovateľnosti cesty I/79, kde bol ale obchvat obce Dvorianky podusdzovaný vo veľkom úseku spolu s ďalšou obcou Parchovany.

VEĽKÝ OBRÁZOK

 

3. Štátne úrady kamuflujú výsledky študie cesty I/79

Ministesrvo dopravy a výstavby SR prekrúca závery študie realizovateľnosti cesty I-79 a teda uvádza, že študia preukázala, že je možné hluk v obci riešiť v rámci súčasnej cesty v obci bez obchvatu obce čo nie je ale pravda. Študia v rámci hlukovej študie nič také nepreukázala a iba uviedla, že je možnosť použiť výnimku na hluk čo je iba čisto legislatívne opatrenie a teda sa nejedná o žiadne fyzické riešenie zníženia hluku v obci.

VEĽKÝ OBRÁZOK

 

4. Štátne úrady kamuflujú účinne riešenie dopravy

Ministersvo vnútra SR uviedlo, že nie su zákonne dôvody na účinne riešenie dodržiavania dopravných predpisov v obci, dodržiavanie rýchlosti 40km/h teda čo nie je pravda a ministerstvo kamufluje aktuálny stav a potrebu účinneho riešenia dodržiavania dopravných predpisov v obci – rýchlosť 40km/h.

Ministerstvo vnútra SR odmieta osadiť úsekové merane rýchlosti v obci na Hlavnej ulici a vyhovára sa na pripravený celo-slovensky projekt radarov ktorý bol ale zastavený. Ministerstvo odmieta úpravu tohto projektu a to realizaciu radarov postupe alebo prípadne realizaciu v menšom počte.

VEĽKÝ OBRÁZOK

 

VEĽKÝ OBRÁZOK

TOPlist