GPSR - PROTEST - 16.07.2014

INFORMÁCIE O SPRÁVNOM KONANI s SSC

 

GENERALNA PROKURATURA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

netrestný odbor Štúrova 2, 812 85 Bratislava 

 

Bratislava 10. júla 2014

VI/1 Gd 16/14/1000 - 24

Vážený pán Ing. Ján Vitkovič

 

Oznamujem, že na základe Vášho podnetu podaného elektronickou poštou 11. januára 2014 a jeho doplnení podal prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky protest prokurátora proti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vedúceho hygienika rezortu, zo 7. novembra 2013 č 08203/2013/D400-ÚVHR-68509, ktorým bolo v mimo odvolacom konaní zrušené rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenia oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 o uložení pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,- € a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

 

Rozhodnutie napadnuté protestom navrhuje zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.

 

Týmto je Váš podnet podaný elektronickou poštou 11. januára 2014 vrátane jeho doplnení Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky vybavený.

 

GPSR PREŠETRUJE POSTUP UVH-MDSR

PROTEST PROKURÁTORA - ÚPLNE ZNENIE

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

netrestný odbor Štúrova 2, 812 85 Bratislava 

VI/1 Gd 16/14/1000 - 22

Bratislava 14. júla 2014

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

útvar vedúceho hygienika rezortu

Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100 

810 05 B r a t i s l a v a 

 

K cis. : 08203/2013/ D400-ÚVHR-68509 

Vec : Rozhodnutie zo 7. novembra 2013 č. 08203/2013/D400-UViÍR-68509 vydané v mimo odvolacom konaní vo vecí uloženej pokuty 2 000EUR Slovenskej správe ciest a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č, 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky - protest prokurátora podľa § 22 a nasl. zákona c 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Pril. : spisový materiál vrátane spisu oblastného hygienika Košice

Proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vedúceho hygienika rezortu, zo 7. novembra 2013 č. 08203/2013/D400-ÚVHR-68509, ktorým bolo v mimo odvolacom konaní zrušené rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenia oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 o uložení' pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,-C a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1./79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky podávaní podľa § 22 ods. 1 písm. c) s použitím § 27 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

 

p r o t e s t  p r o k u r á t o r a

 

a navrhujem rozhodnutie napadnuté protestom zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zo d pov ed aj úcim zá konu.

Ak tomuto protestu nemienite vyhovieť je Vašou povinnosťou ako ústredného orgánu štátnej správy do 30 dní od doručenia protestu predložiť protest spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie svojmu vedúcemu, t. j. ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorý rozhodne na základe ním ustanovenej komisie ( § 26 ods. 3 a § 27 ods. "1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov).

 

O d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím bývalého Úradu verejného zdravotníctva M D VR R SR, Terénneho oddelenia Košice, zo 17. februára 2012 č. 131/BA/M1K boli Slovenskej správe ciest ako správcovi pozemnej komunikácie uložené opatrenia na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal účastník konania, Slovenská správa ciest,, odvolanie s požiadavkou objektivizovať príčiny nadmernej hladiny hluku a primerane predĺžiť lehotu na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy na danom mieste tejto cesty.

Odvolací orgán, Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR, sa s požiadavkami obsiahnutými v odvolaní účastníka konania, Slovenskej správy ciest, stotožnil a rozhodnutím zo 16. apríla 2012 č. 3305/2012/C6/SID, rozhodnutie napadnuté odvolaním zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

V ďalšom konaní Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu MDVRR SR, oddelenie oblastného hygienika Košice (ďalej len „oblastný hygienik Košice"), nástupca bývalého Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR, Terénneho oddelenia Košice, rozhodnutím zo 14. decembra 2012 é. 1894/13Ó68/2012/BA/MIK uložilo Slovenskej správe ciest pokutu 10 000,- € za správny delikt, pretože ako správca pozemnej komunikácie č. 1/79 v obci Dvorianky nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Na odstránenie nedostatkov, za ktoré bola Slovenskej správe ciest uložená pokuta bola určená lehota do 30. júna 2013.

Proti tomuto rozhodnutiu podal 2. januára 2013 účastník konania, Slovenská správa ciest, rozklad, v ktorom namietal výšku pokuty a dĺžku lehotv na odstránenie zistených nedostatkov. Prízvukoval, že ako rozpočtová organizácia nemá uzavretý Kontrakt s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, na základe ktorého vykonáva svoje činnosti v rámci kalendárneho roka a až po uzavretí Kontraktu bude môcť uvažovať o účinných a primeraných opatreniach na odstránenie nedostatkov.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,, vedúci hygienik rezortu (ďalej len „vedúci hygienik") sa s týmito námietkami stotožnilo a rozhodnutím z 21. februára 2013 čľ 08203/2013/D400-ÚVHR/13172 rozkladom napadnuté rozhodnutie oblastného hygienika Košice zrušilo a vec vrátilo prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

V odôvodnení zrušujúceho rozhodnutia vedúci hygienik protirečí vo a zrná točne uvádza : „Po preskúmaní spisového materiálu a vykonanom dokazovaní vedúci hygienik považuje skutkoví/ sta'v za spoľahlivo zistený a konštatuje, že účastník konania irviedol relevantne skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia. So zreteľom na tieto dôvody, má vedúci hygienik rezortu za to, že je potrebné,. aby sa prvostupňoví/ orgán opakovane danou vecou zaoberal, nakoľko rozhodol na náklade nedostatočne zisteného skutkového stavu veci n pri určení lehoty a stanovení výšhf pokuty nevychádzal zo všetkých okolností konania."

Vo vzťahu k výške uloženej pokuty vedúci hygienik zajal stanovisko, že „prvostupňoví"j orgán by mal prildiadnuí najmä na doterajšiu mieru súčinnosti účastníka konania pri riešení problematiky nadmerného hluku z cestnej dopravy po pozemnej komunikácii č. 1/79 v obci Dvorianky, a v nadväznosti na to stanovi í aj výšku pokuty v nižšei sadzbe."

Vedúci hygienik je k dĺžke lehoty na odstránenie nedostatkov toho názoru, že „účastník konania pri ústnom prerokovaní odvolania dňa 11.02.2013 náležíte -zdôvodni'/ neprimerariost dĺžky lehoty stanovene; prvostupňovým orgánom do 30.06.2013 na odstránenie zistenyc'n nedostatkom Vedúci hygienik rezortu považuje novii lehotu do 31.12.2013 na ukončenia projektovej prípravy, a lehotu do 30.06.2014 na stavebnú realizácie konkrétnych j) ro Oh tukových opatrení, za náležité odôvodnené a primerané, preto je potrebne, aby tieto lehoty boli podkladom pre nové rozhodnutie prv-ostupňoveho orgán."

Vedúci hygienik s takýmto odôvodnením zrušil rozhodnutie a vec vrátil oblastnému hygienikovi Košice na nové prejednanie a rozhodnutie s tým, že ako prvostupňový orgán je viazaný jeho právnym názorom vysloveným v tomto rozhodnutí.

Riadiac sa právnym názorom vedúceho hygienika vysloveným v zrušujúcom rozhodnutí oblastný hygienik Košice rozhodnutím z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 uložil Slovenskej správe ciest pokutu 2 000,- € za to, že ako správca pozemnej komunikácie č. i/79 v obci Dvorianky nezabezpečil, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, i n f r a z v u k u a v i b r á c í í a o p o žia d a v ká eh n a ob j ektivizáciu hluk u, i n í r a z v u k u a v i b r á c i í v životnom prostredí.

Oblastný hygienik Košice súčasne uložil opatrenia na odstránenie nedostatkov tak, ako ich navrhol účastník konania , Slovenská správa ciest, vratane lehôt na ich v v konanie a tak, ako ich vedúci hygienik akceptoval v zrušujúcom rozhodnutí. V rozhodnutí oblastný hygienik pokynom uložil :

„7, Účastník konania je povinný zaradiť projekt „Riešenie bezpečnosti v Dvoria n kacb" do návrhu Kontraktu na rok 2013,

V pive j etape zabezpečí účastník konania vi/pracovanie hlukovej štúdie z cestnej premávky v obci Dvorianky s dôrazom na hluk pred rodinným domom č. 126.

V druhej etape, na základe výsledkov hlukovej štúdie, zabezpečí vyhotovenie projektovej^ do k ume n tácie na realiz aci u opa tre 11 í, k to r á b 1i de n b sa I rov a ť ko nkré tu e s tai vhn o -i echu ické riešenie bezpečnostnej situácie cesty 1/79 v obci Dvorianky s dôrazom na odstránenie nadmernej hlučnosti z cestnej komunikácie, ako aj analýzu dopadu prípadného odstránenia prvku upokojenia dopravy pred rodinným domom č. "i26.

Termín: do 31.12.2013

1. Účastník konania je povinný zabezpečí! stavebnú realizáciu konkrétnych opatrení vi/ph/vaincich z projektovej dokunientácie v obci Dvorianky.

Termín: do 30.06.2014

2. Účastník konania je povinný po zrealizovaní protihlukových opatrení vykonať prostredníctvom akredihroaného subjektu objektivizáciu hluku v obci Dvorianky pred rodinným domom č. 126 a ~oýsledky predložiť na posúdenie AADVRR SR.

Termín: do 31.08.2014

3. Účastník konania je povinní/ priebežne informovať MDVRR SR o splnení uložených opatrení v danej veci.

Termín: priebežne, minimálne polročne

Účastník konania , Slovenská správa ciest, doručil 1. októbra 2013 vedúcemu hygienikovi podanie zri. 684/2013/3210/30364 nazvané 1/79 Dvorianky - eliminacia súčasných nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy - žiadosť o zmenu rozhod nútia.

S poukázaním na hlukovú Štúdiu požaduje od vedúceho hygienika zmeniť rozhod n u tie oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/ D404- ÚVHR/21088 tak, aby bol prijatý nový harmonogram prípravy a realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky v konečnom termíne do augusta 2023. Ako dôvod na zmenu rozhodnutia účastník konania, Slovenská správa ciest, uviedol nevykonateľný obsah rozhodnutia oblastného hygienika Košice, pretože týmto rozhodnutím boli Slovenskej správe ciest uložené opatrenia v lehotách, v ktorých sa o b j ek tí v n e n e m ô ž u r e a li z o v a ť.

Na základe tohto podania účastníka konania vedúci hygienik vydal v mimo odvolacom konaní rozhodnutie, ktorým zrušil rozhodnutie oblastného hygienika 

Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404-UV.HR/21088 o uložení pokuty S1 o v e n s k ej s p r á v e c i e s t 2 000, -€ a o p n tr en í n a o d s tr á n en i e n a dm e r ne j hla d i n y hl u 1< u z dopravy po cestnej komunikácii Č. 1/79 pred rodinným domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky.

Vedúci hygienik sa stotožnil s požiadavkami účastníka konania, Slovenskej s p r á v y c i es t, o b s i a h n u tv m i v s p o menu to m p odaní d o r u č e noi n 1. ok to b r a 2 013 s o žiadosťou o zmenu rozhodnutie oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/ D404-Ú VHR / 21088.

U v iedol, ž e k p o c hy ben iu „ z o s i r a 1i y správ i1 e ho orgánu do š lo i / n j má s prihliadnu tím na komplikovanosť predme t nej veci, Čo v konečnom dôsledku spôsobilo, že skutkový stav, na základe ktorého správny orgán vydal rozhodnutie nehol z dôzunlu absencie hlukovej štúdie ustálený."

Vedúci hygienik je toho názoru, že „keďže v súčasnosti sú u z zrní a ¡c výsledky hlukovej štúdie aj predpokladaný časový harmonogram prípravy a realizácie cestného obchvatu obce Dvorianky, prvostupňový orgán má í' záupne verejného zdravia zákonne uložií konkrétne povinnosti. Slovenskej správe ciest podľa § 27 ods. 1 zákona c. 355/2007 Z.z. so stanovením primeraných lehôt na ich plnenie7'

Vedúci hygienik mal za to, že vo veci napadnutého rozhodnutia došlo k porušeniu zákona.

Týmito rozhodnutím vedúceho hygienika zo 7. novembra 2013 č. 08203/2013/D400-Ú VHR-68509, ktorým bolo v mimo odvolacom konaní zrušené rozhodnutie oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404- UVHR/21088 o uložení pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,-C a opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z dopravy po cestnej komunikácii č. 1/79 pred rodinnvm domom č. 126 na Hlavnej ulici v obci Dvorianky bol porušený zákon.

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, klorý ustanoví zákon (či 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Podľa §' 3 ods. 4, z>ela prvá, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) s p ráz* ne organ}/ sú povinné svedomité a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vi/baviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie proslrieiiky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu ~oeci.

Po dl) j § 46 s p n h nie h o po na dki t razí lodní 11 i e musí by f x > súlade so zako n m. i a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí zn/chádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa §47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol 'vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vi /rovnal s návrhu d a námietkami účastníkov konania a s ich í' i/jadre n um i i k podkladom rozhodí i u Lin.

Podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2).

Podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku správni/ orgán príslušný na preskiimanie rozhodnutia ho 'zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri. zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.

Citovanými zákonnými ustanoveniami sa vedúci hygienik pri vydaní rozhodnutia napadnutého protestom dôsledne neriadil.

Predmetom konania v danej veci bol správny delikt Slovenskej správy ciest ako prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií na úseku verejného zdravotníctva a uloženie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Správneho deliktu sa Slovenská správa ciest mala dopustiť tým, že ako správca pozemnej komunikácie č. T/79 v obci Dvorianky nezabezpečila , aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deií, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom ( § 57 ods. [V a § 27 ods. J zakona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.).

Ako vidno z popísaného postupu konania a rozhodovania orgánov verejného zdravotníctva Ministerstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, oblastný hygienik Košice postupne rozhodoval o pokute za správny delikt a tiež o opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.

Vedúci hygienik rozhodnutia oblastného hygienika postupne v celom rozsahu zrušoval, a to v zhode s požiadavkami a návrhmi účastníka konania, Slovenskej správ v ciest.

Dokonca rozhodnutím zo 7. novembra 2013 č. 08203/2013/D400-UVHR- 68509, vedúci hygienik nielen zrušil rozhodnutie oblastného hygienika Košice z 26. marca 2013 č. 07659/2013/D404-ÚVHR/21088 o uložení pokuty Slovenskej správe ciest 2 000,-C ale tiež o uložení opatrení na odstránenie nadmernej hladiny hluku z d o p r a vy, k to r é v o s v oj oni p r e d c h á d z aj ú c o m zrušuj ú c om r o z h o cl núti z 21. fe b r u á ra 2013 č. 08203/2013/D400-Ú VH Rjí3172 sám posúdil ako náležíte odôvodnené a primerané.

V e d ú c í h y gi en ik v y d a n í m r o zh o d n u ti a na p a d nu téh o p r o tes t o m p r o kurátora porušil zákon tým, že hoci v mimo odvolacom konaní zrušil právoplatné rozhodnutie oblastného hygienika Košice o uložení pokuty Slovenskej správe ciest, neuviedol v čom spočívala nezákonnosť zrušeného rozhodnutia.

Zákon v mimo odvolacom konaní pripúšťa zrušenie alebo zmenu preskumavaného rozhodnutia, len ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Vedúci hygienik vo svojom rozhodnutí žiaden porušený zákon či iný všeobecne záväzný pred p is neu v i edol.

Pritom jediným dôvodom na zrušenie rozhodnutia v mimo odvolacom konaní je nezákonnosť preskumavaného rozhodnutia. Do úvahy neprichádza preskúmanie rozhodnutí nesprávnych, neúčelných a nehospodárnych ak neodporujú zákonu. Táto nezákonnosť musí jestvovať v čase vydania preskumavaného rozhodnutia. Mimo odvolací orgán posudzuje zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia so zreteľom na stav v čase vydania. Nie je prípustné, aby v mimo odvolacom konaní zasahoval do právoplatného rozhodnutia s poukazovaním na okolnosti, ktoré nastali po vydaní preskúmavaného rozhodnútia.

Preto je odôvodnenie protestom napadnutého rozhodnutia nedostatočné a nezodpovedá zákonu.

Predovšetkým nespĺňa požiadavku presvedčivosti o správnosti postupu vedúceho hygienika o zákonnosti jeho rozhodnutia. Pre nepostačujúce odôvodnenie rozhodnutie nenapína ani podmienku jeho preskúmateľnosti. Nevedno na základe akých skutočností dospel vedúci hygienik k záveru, že uloženie pokuty Slovenskej správe ciest oblastným hygienikom neobstojí. Z rozhodnutia sa nemožno dozvedieť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie a akými úvahami bol vedúci hygienik vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval o zrušení rozhodnutia vo výroku o uložení pokuty. Rozhodnutie tiež neobsahuje ako sa vedúci hygienik v y r o v n a i so zru šením r ozhod nu tia v o výroku o u 1 o žených o pa tren i a ch z hľa d i s k a ich zákonnosti, ktoré v predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí posúdil ako náležíte odôvodnené a primerané. 

Rozhodnutie napadnuté protestom prokurátora neobsahuje právne posúdenie veci. Právne posúdenie veci znamená, že správny orgán subsumuje zistený skutkový stav pod príslušné ustanovenie hmotnoprávneho predpisu. Medzi právnym posúdením a skutkovými zisteniami musí byť logický vzťah. Právni- posúdenie veci musí obsahovať konkrétny' odkaz na príslušný právny predpis, z ktorého správny orga n v o v ý r oko v ej ča s ti rozh od n u tia vychádza la z k to ré ho v y v od zu je s v oj e pr á v ne posúdenie. Pritom nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby sa vyložil aj obsah právnej normy, abv bol osvetlený vzťah medzi skutkovým zistením a právnym posúdením.

Z citovaného článku Ústavy Slovenskej republiky ako aj príslušných zákonných ustanovení vyplýva pre všetky štátne orgány povinnosť, aby sa s každou vecou, ktorá je predmetom konania riadne v súčinnosti so všetkými, ktorých sa predmetné konanie dotýka zaoberali a o tejto zákonne rozhodli.

Nie je prípustné, aby vedúci hygienik v mimo odvolacom konaní bez právneho posúdenia a odôvodnenia zrušil náležíte odôvodnené rozhodnutie p r v o s t u p nov é h o or gá n u, a to s p o u k a z. o v a n í m n a o k ol no s ti, k to r é m a 1 i ú d a j n e n a s ta ť po vydaní presk ú m a va neho rozhodnutia. Týmto postupom vychádzajúcim iba zo svojho postavenia vedúceho hygienika rezortu, nielen nerešpektoval zákon, ale tiež znemožnil preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánmi na to oprávnenými.

Treba si v tejto súvislosti i uvedomiť, že základným elementom dobrého vládnutia je uplatňovanie princípu dobrej správy, ktorým sa má chrániť verejne dobro na základe princípov otvorenosti, efektivity, rovnosti, zákonnosti a iných podobných zásad.

Právo na dobrú správu je jedným zo základných práv a je zakotvené v článku 41 Charty základných práv Európskej únie ( 2007/C 303/01 ), podľa ktorého každý má právo , aby inštitúcie , orgán)7, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote ( ods. 1 ).

Princíp dobrej správy teda v sebe obsahuje princíp zákonnosti, ako svoj hlavný pilier, ale i princípy rovnosti, nestrannosti, proporcionality, právnej istoty, primeranej doby rozhodovania a konania vo veci., princíp účasti, rešpektovanie súkromia ako aj princíp otvorenosti.

V set k v vyššie uvedené princípy, ktoré sú súčasťou princípu dobrej správy sa majú spoločne a neclieine uplatňovať v činnosti všetkých orgánov, ktoré konajú a rozhodujú o právach , oprávnených záujmoch a povinnostiach fyzických ako aj právnických osôb v oblasti verejnej správy s cieľom dosiahnuť zákonné, transparentné a presvedčivé rozhodnutie. To sa týka tak výsledku konania , t. j. rozhodnutia orgánu verejnej správy, ale i konania, postupu, ktorý predchádzal v y d a n i u  r o z h o d n u t i a.

Tieto kritériá rozhodnutie vedúceho hygienika napadnuté protestom prokurátora nespĺňa.

Ak rozhodnutie vedúceho hygienika zo 7. novembra 2013 č. 08203/ 2013/ D400- Ú V HR -68509 označené zákonné požiadavky a kritériá nespĺňa, je rozhodnutím svojvoľným (arbitrárnym).

 

S týchto dôvodov je rozhodnutie vedúceho hygienika nezákonné.

 

So zreteľom na uvedené skutočnosti je nevyhnutné rozhodnutie vedúceho hygienika zo 7. novembra 2013 č. 08203/2013/D400-ÚV1TR-68509 ako nezákonné zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.