ODPOVEĎ MINISTERKY SAKOVEJ 09.09.2019

INTERPELACIA POSLANCA KLUSA - 12.08.2019

Ministerka vnútra 

Slovenskej republiky
Denisa SAKOVÁ

Vážený pán poslanec,
na základe Vašej interpelácie z 12. augusta 2019 vo veci nedodržiavania predpísanej rýchlosti a nadmerného dopravného hluku v obci Dvorianky, si Vám dovoľujem uviesť nasledovné.
 

Ubezpečujem Vás, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako aj Policajný zbor, má vedomosť o hlukových pomeroch z premávky na ceste 1/79 v obci Dvorianky. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca pozemných komunikácií, ktorých prevádzkou vzniká hluk, je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty. Z uvedeného vyplýva, že riešenie hlukových pomerov, a s tým spojená voľba asfaltového povrchu, nie je v kompetencii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné obrátiť sa na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré je zriaďovateľom Slovenskej správy ciest, ako správcu predmetnej cesty.
 

Z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je na ceste 1/79 v obci Dvorianky z dôvodu zníženia rýchlosti vozidiel upravená cestná komunikácia zúžením jazdného pruhu deliacimi ostrovčekmi, ktoré spomaľujú jazdu motorových vozidiel na vjazde do obce. Súčasťou ostrovčekov je aj použitie optickej psychologickej brzdy (sústava priečnych pásov na vozovke). Tiež je pred obcou Dvorianky zo smeru od obce Hriadky vybudovaný ešte ďalší spomaľovací ostrovček, ktorý je obojstranne vybočený a v prieťahu celej obce bol položený nový tichý asfaltový koberec.
 

Aj napriek skutočnosti, že v tejto obci dopravno-bezpečnostná situácia nieje nepriaznivá a od roku 2007 tu neevidujeme žiadnu dopravnú nehodu, Policajný zbor v rámci svojich možností v danom úseku od 31. augusta 2015 denne vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky službou dopravnej polície Policajného zboru a službou poriadkovej polície Policajného zboru.
 

Projekt „Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti" je pripravený, ale jeho realizácia je podmienená vyčlenením finančných prostriedkov v rozpočte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj dĺžkou obstarávania predmetu zákazky. Chcem Vám oznámiť, že obec Dvorianky je v tomto projekte zahrnutá.

S úctou
Vážený pán
Martin KLUS poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky 

Bratislava


Na vedomie: Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky

TOPlist