MDSR-UVHR 16.02.2017 

Rýchlosť treba merať

Ale ako, keď v obci stále nie su umiestnené stacionárne fotoradary ?

Stav kamionovej dopravy na Hlavnej ulici - 11.02.2017

MVSR - TENDER NA RADARY NEOŽIVIA - 27.01.2017

NRSR rokovane VLPNM 30.01.2017

PRAVDA 11.02.2017

TASR - Vyjadrenie k hovorcom 18.02.2017

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Útvar vedúceho hygienika rezortu 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O. BOX 100

 
Ing. Ján Vitkovič
 

Bratislava 09. 02. 2017
Naše číslo: 07335/2017/ÚVHR/l 1397 

Stupeň dôvernosti: Verejné
Vybavuje/linka: JUDr. Dagmar Šišková

 
Vec: Oznámenie k podnetu - odpoveď na list číslo ORPZ-TV-QDl-80-001/2017 Dvorianky - 06.02.2017
 

Dňa 07.02.2017 bolo postúpené z Kancelárie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „Útvar vedúceho hygienika rezortu") Vaše elektronické podanie označené ako „Podnet - odpoveď na list číslo ORPZ-TV-ODI-80-001/2017 Dvorianky - 06.02.2017".
 

Z predmetného podania vyplýva, že ním reagujete na list č. ORPZ-TV-ODI-80-001/2017 zo dňa 27.01.2017, ktorý Vám bol doručený z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k nedodržiavaniu povolenej rýchlosti účastníkmi cestnej dopravy na úseku cesty 1/79 v obci Dvorianky.
 

K obsahu Vášho podania Vám oznamujeme, že Útvar vedúceho hygienika rezortu naďalej zotrváva na svojich predchádzajúcich vyjadreniach, že v súčasnosti je potrebné v záujme znižovania hlukovej záťaže obyvateľov obce Dvorianky zamerať sa predovšetkým na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti účastníkov cestnej premávky pri vjazde a prejazde obcou. Útvar vedúceho hygienika rezortu však nemá kompetencie v danej veci konať.

 

MUDr. Katarína Chudíková 

vedúca hygienická rezortu
 

Rýchlosť treba merať

Ale ako, keď v obci stále nie su umiestnené stacionárne fotoradary ?

Raditeľ ODI Trebišov 07.02.2016:

Riešiť nedisciplinovanosť vodičov nepretržitým dohľadom policajných hliadok v obci Dvorianky nie je technicky ani personálne možné. A práve preto sme súhlasili a navrhli obec Dvorianky ako miesto vhodné na umiestnenie pevných technických prostriedkov na nepretržité meranie rýchlosti jazdy vozidiel.
Prečo sa toto opatrenie, o účinnosti ktorého niet pochýb, nerealizovalo nebudeme komentovať.
Znovu vás chceme ubezpečiť, že dohľad v cestnej premávke sa v obci Dvorianky vykonáva a bude vykonávať i naďalej v zvýšenej miere tak, ako si to vyžaduje dopravno-bezpečnostná situácia a dovoľujú naše technické a personálne možnosti.