MDSR-OKSDAD-22.11.2018

Prešetril odbor dôsledne postup UVHR a zameral sa podrobne na úlohu UVHR z pohľadu stavebného zákona a z pohľadu konania podľa zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď teda UVHR nerieši a neskúma možnosť dosiahnutia väčšieho zníženia hlukovej záťaže v obci Dvorianky ?

TOPlist