ODPOVEĎ MINISTRA VNÚTRA 

NA INTERPELACIU 14.11.2016

Bratislava 2. novembra 2016
Číslo: KM-OPVA-2016/004867

 

Vážený pán poslanec,
na základe Vašej interpelácie z 22. septembra 2016, v ktorej sa opätovne pýtate na termín a spôsob riešenia dopravnej situácie v obci Dvorianky, si Vám dovoľujem uviesť nasledovné.

 

Umiestnenie technických prostriedkov Policajného zboru pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti by bolo spojené so zabezpečením informačného systému na spracovanie zistených správnych deliktov a so zriadením dopravného inšpektorátu. Dopravný inšpektorát by vykonával nielen technickú správu systému, ale aj správnu agendu spojenú s vybavovaním zistených správnych deliktov držiteľov vozidiel. Informačný systém a orgán Policajného zboru nie je efektívne zriadiť len pre dva cestné rýchlomery umiestnené v jednej obci, ale je potrebné realizovať projekt pre celé Slovensko, čo si vyžaduje určitý čas a finančné náklady.

 

Z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súčasnosti na uvedenom úseku obce Dvorianky v rámci zníženia rýchlosti vozidiel je upravená cestná komunikácia zúžením jazdného pruhu deliacimi ostrovčekmi, ktoré spomaľujú jazdu motorových vozidiel na vjazde do obce. Súčasťou ostrovčekov je aj použitie optickej psychologickej brzdy (sústava priečnych pásov na vozovke). Slovenská správa ciest pripravuje vybudovanie ďalšieho spomaľovacieho ostrovčeka pred obcou Dvorianky zo smeru od obce Hriadky, ktorý bude obojstranne vybočený, o čom ste boli informovaný odpoveďou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na interpeláciu podanú 19. mája 2016.

Policajný zbor sa naďalej zaoberá aj inými možnosťami, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu v obci Dvorianky s cieľom eliminovať negatívne dôsledky na danom úseku.
 
S úctou